HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏRİN SUBYEKTİ VƏ MƏHKƏMƏ AİDİYYƏTİ. Əzizov Ceyhun. Bakı, 2013.