Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər etmək ərəfəsindədir

Ramil Gachay's picture

Aşağıda gördüyünüz qanun layihəsi Cinayət Məcəlləsinə bir çox dəyişikliklər gətirəcək. Belə ki, əvvələr cinayət sayılan cinayət əməlləri həmin qanunla cinayət sayılmayacaq. Bu da öz növbəsində çoxlu sayda insanların azad olunmasına səbəb olacaq. Maraqlı olan vətəndaşlar həmin qanun layihəsi ilə tanış olmağı məsləhət görülür və cari ilin iyun ayında müvafiq tədbirlər görməlidir.  

Qanun layihəsi açağıdakı cinayət əməlləri əhatə edir: Qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma,Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları pozma, Oğurluq, Aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlak ziyanı vurma və s.

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4, II kitab, maddə 251, № 5, maddə 323, № 12, maddə 835; 2001, № 1, maddə 24, № 7, maddə 455; 2002, № 1, maddə 9, № 5, maddələr 236, 248, 258, № 6, maddə 326, № 8, maddə 465; 2003, № 6, maddələr 276, 279, № 8, maddələr 424, 425, № 12, I kitab, maddə 676; 2004, № 1, maddə 10, № 4, maddə 200, № 5, maddə 321, № 8, maddə 598, № 10, maddə 762, № 11, maddə 900; 2005, № 1, maddə 3, № 6, maddə 462, № 7, maddə 575, № 10, maddə 904, № 11, maddə 994; 2006, № 2, maddələr 71, 72, 75, № 5, maddə 390, № 12, maddələr 1008, 1020, 1028; 2007, № 2, maddə 68, № 5, maddə 398, № 6, maddələr 560, 562, 579, № 8, maddə 757, № 10, maddələr 937, 941, № 11, maddələr 1049, 1080, 1090, № 12, maddə 1221; 2008, № 6, maddələr 454, 461, № 7, maddə 602, № 10, maddə 884, № 12, maddələr 1047, 1049; 2009, № 5, maddə 315, № 7, maddə 517, № 12, maddə 953; 2010, № 2, maddə 70, № 3, maddələr 171, 178, № 4, maddələr 275, 276, № 7, maddə 591; 2011, № 4, maddə 253, № 6, maddə 472, № 7, maddələr 587, 601, 621, № 11, maddə 980, № 12, maddə 1093; 2012, № 2, maddə 45, № 3, maddələr 193, 196, № 7, maddələr 666, 669, 673, № 11, maddə 1068, № 12, maddə 1223; 2013, № 1, maddə 14, № 2, maddə 102, № 4, maddə 364, № 5, maddələr 459, 479, 481, № 6, maddələr 594, 600, № 11, maddələr 1264, 1286, 1312, № 12, maddə 1492; 2014, № 2, maddələr 89, 95, № 4, maddə 327, № 6, maddələr 618, 622; 2015, № 4, maddələr 339, 359, 368, № 5, maddələr 504, 508, 510, № 6, maddələr 678, 690, 692, № 11, maddələr 1253, 1268, 1289, 1298, № 12, maddələr 1437, 1445; Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 18 mart tarixli 181-VQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 18.4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"18.4. Residivin müəyyən edilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmır:
18.4.1. böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə məhkumluqlar;
18.4.2. yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilmiş cinayətlərə görə məhkumluqlar;
18.4.3. bu Məcəllənin 83-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada götürülmüş və ya ödənilmiş məhkumluqlar.";

1.2. 47.3-cü maddənin ikinci cümləsində "on iki" sözləri "səkkiz" sözü ilə əvəz edilsin;

1.3. 128-ci maddə üzrə:
1.3.1. sanksiyada "üç yüz" sözləri "beş yüz manatdan min" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3.2. maddəyə aşağıdakı məzmunda "Qeyd" hissəsi əlavə edilsin: 
"Qeyd: Bu maddədə nəzərdə tutulmuş əməli ilk dəfə törətmiş şəxs zərərçəkmiş şəxslə barışdıqda və ona dəymiş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.";

1.4. 162.2-ci maddədən "ildən beş" sözləri çıxarılsın;

1.5. 165-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda "Qeyd" hissəsi əlavə edilsin:
"Qeyd:
Bu Məcəllənin 165-166-cı maddələrində "xeyli miqdar" dedikdə, min manatdan artıq olan məbləğ başa düşülür.";

1.6. 165-1, 165-2, 165-3-cü maddələrin "Qeyd" hissələri ləğv edilsin;

1.7. 177-ci maddə üzrə:
1.7.1. 177.1-ci maddədə "yüz manatdan yeddi yüz" sözləri "beş yüz manatdan min" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7.2. aşağıdakı məzmunda 177.2.5-ci maddə əlavə edilsin:
"177.2.5. zərərçəkmiş şəxsin üzərindən, cibindən, çantasından və ya digər əl yükündən çıxarılmaqla törədildikdə -"
1.7.3.   177.3-cü maddədə "altı" sözü "yeddi" sözü ilə əvəz edilsin;
1.7.4. "Qeyd" hissəsinin 1-ci bəndində "177.1-ci maddəsində" sözləri "177.1, 178.1 və 179.1-ci maddələrində" sözləri ilə, "otuz manatdan min manatadək" sözləri "yüz manatdan yuxarı, lakin üç min manatdan artıq olmayan məbləğdə" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7.5. "Qeyd" hissəsinin 2-ci bəndində "min manatdan yeddi min manatadək olan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə isə yeddi" sözləri "üç min manatdan yuxarı, lakin on min manatdan artıq olmayan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə isə on" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8. 184-cü maddə üzrə:
1.8.1. 184.1-ci maddədə "olmadan" sözündən sonra "xeyli miqdarda" sözləri əlavə edilsin;
1.8.2. 184.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.8.3. 184.2.3-cü maddə ləğv edilsin;
1.8.4. 184.2-ci maddənin sanksiyasında "beş yüz manatdan" sözləri "iki min manatdan üç" sözləri ilə, "bir ildən üç" sözləri "iki ildən dörd" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9. 185-ci maddə üzrə:
1.9.1. 185.1-ci maddədə "iki ilədək müddətə islah" sözlərindən əvvəl "min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;
1.9.2. 185.2-ci maddədə "iki" sözündən əvvəl "iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;

1.10. 186.1-ci maddədə "yüz manatdan beş yüz" sözləri "min manatdan iki min" sözləri ilə əvəz edilsn;

1.11. 189-1.3-cü maddədə "189-1.1-189-1.2-ci" sözləri, 189-1.4-cü maddədə və 189-1-ci maddənin "Qeyd" hissəsində "189-1.1 və 189-1.2-ci" sözləri "189-1.1 və ya 189-1.2-ci" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12. 190-cı maddə üzrə:
1.12.1. 190.2-ci maddədə "min manatdan üç min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.12.2."Qeyd" hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"Bu Məcəllənin 192.1, 192-1.1, 192-1.2, 193.1, 194.1-1, 195.1, 195-1.1, 195-1.2, 196.1, 197.1, 198.1, 200-2.1, 203.1, 204.2, 205-2.1, 210.1, 211.1 və 212.1-ci maddələrində "xeyli miqdar" dedikdə, iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, 190.2, 192.2.1, 192.2.2, 192-1.3.2, 193.2.1, 193.2.2, 194.2.4, 195.2, 195-1.3, 196.2, 197.2, 198.2, 200-2.3, 202.2, 202-1.2, 202-2.1, 203.2, 203-1.1, 204.3.2, 205.2.3, 205-2.2.3, 210.2, 211.2 və 212.2-ci maddələrində "külli miqdar" dedikdə yüz min manatdan artıq olan mәblәğ başa düşülür.";

1.13. 192-ci maddə üzrə:
1.13.1. 192.1-ci maddənin dispozisiyasında "qeydiyyatına" sözündən sonra "(vergi uçotuna)" sözləri əlavə edilsin;
1.13.2. maddəyə aşağıdakı məzmunda "Qeyd" hissəsi əlavə edilsin: 
"Qeyd: Bu Məcəllənin 192.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.";

1.14. 192.1, 192-1.1, 192-1.2, 193.1, 195.1, 195-1.1, 196.1 və 210.1-ci maddələrin sanksiyasında "iki misli miqdarında" sözləri "iki mislindən dörd mislinədək miqdarda" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15. 192.2, 192-1.3, 193.2, 195.2, 195-1.2, 196.2 və 210.2-ci maddələrin sanksiyasında "üç misli miqdarında" sözləri "üç mislindən beş mislinədək miqdarda" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.16. 193-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda "Qeyd" hissəsi əlavə edilsin: 
"Qeyd: Bu Məcəllənin 193.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.";

1.17. 194.1-1-ci maddədə "beş min manatdan yeddi min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.18. 195-1-ci maddə üzrə:
1.18.1. 195-1.2 və 195-1.3-cü maddələrdə "tutma və" sözləri "tutma və ya" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.18.2. 195-1.3-cü maddənin sanksiyasında "dörd misli miqdarında" sözləri "dörd mislindən altı mislinədək miqdarda" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.19. 197-ci maddə üzrə:
1.19.1. 197.1-ci maddədə "min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya iki" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.19.2. 197.2-ci maddədə "iki ilədək müddətə islah işləri" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə"

1.20. 198-ci maddə üzrə:
1.20.1. 198.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.20.2.198.2-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";

1.21. 200-cü maddə üzrə:
1.21.1. 200.3-cü maddədə "gizlədilməsi" sözündən sonra "ehtiyatsızlıqdan" sözü əlavə edilsin;
1.21.2. 200.4-cü maddədə "Eyni əməllər" sözləri "Bu Məcəllənin 200.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.21.3. "Qeyd" hissəsində "qırx manatdan beş yüz manatadək, "külli miqdar" dedikdə beş yüz" sözləri "yüz manatdan yuxarı, lakin üç min manatdan artıq olmayan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə üç min" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.22. 200-2-ci maddə üzrə:
1.22.1. 200-2.1-ci maddədə "üç min manatdan beş min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.22.2. 200-2.3-cü maddədə "yeddi min manatdan doqquz min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç mislindən beş mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.23. 202.2 və 202-1.2-ci maddələrdə "beş yüz manatdan min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.24. 202-2.1-ci maddədə "iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə səkkiz min manatdan on min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç mislindən beş mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.25. 203-cü maddə üzrə:
1.25.1.203.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.25.2.203.2-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";

1.26. 203-1.1-ci maddədə "iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə beş min manatdan yeddi min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.27. 203-1.2-ci maddədə "üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə yeddi min manatdan on min manatadək" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç mislindən beş mislinədək" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28. 205-2-ci maddə üzrə:
1.28.1.205-2.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.28.2. 205-2.2-ci maddənin sanksiyasında "yeddi min manat miqdarında" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.29. 208-ci maddənin "Qeyd" hissəsində ", "külli miqdar" dedikdə, otuz min manatdan yuxarı olan məbləğ" sözləri "yuxarı, lakin otuz min manatdan artıq olmayan məbləği, "külli miqdar" dedikdə otuz min manatdan artıq olan məbləği" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.30. 209-cu maddə üzrə:
1.30.1.209.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.30.2.209.2-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır."; 
1.30.3. "Qeyd" hissəsinin 1-ci bəndində "iki min manatdan, "külli miqdar" dedikdə, dörd min manatdan yuxarı olan məbləğ" sözləri "iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan artıq olmayan məbləği, "külli miqdar" dedikdə yüz min manatdan artıq olan məbləği" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.31. 211-ci maddə üzrə:
1.31.1. 211.1-ci maddənin sanksiyasında "iki" sözündən əvvəl "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;
1.31.2. 211.2-ci maddənin sanksiyasında "iki" sözündən əvvəl "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;

1.32. 212-ci maddə üzrə:
1.32.1. 212.1-ci maddənin sanksiyasında "iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda" sözləri "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda" sözləri ilə əvəz edilsin; 
1.32.2. 212.2-ci maddənin sanksiyasında "üç" sözündən əvvəl "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;

1.33. 213-cü maddə üzrə:
1.33.1.213.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
"cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən dörd mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.33.2. 213.2-ci maddənin sanksiyasında "üç" sözündən əvvəl "cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və ya" sözləri əlavə edilsin;
1.33.3. "Qeyd" hissəsinin 1-ci bəndində "iki min manatdan əlli min manatadək olan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə isə əlli min manatdan yuxarı" sözləri "iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan artıq olmayan məbləğ, "külli miqdar" dedikdə isə yüz min manatdan artıq" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.34. 213-1-ci maddə üzrə:
1.34.1. 213-1.2-ci maddədə "Eyni" sözü "Bu Məcəllənin 213-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş" sözləri ilə əvəz edilsin;
1.34.2. 213-1.4-cü maddədə "Eyni" sözü "Bu Məcəllənin 213-1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.35. 213-3.2-ci maddədən "bir il ərzində" sözləri çıxarılsın;

1.36. 234.5 və 284.2-ci maddələrdə "beş" sözü "üç" sözü ilə əvəz edilsin.

1.37. 240-cı maddə üzrə:
1.37.1.240.1-ci maddədə "və ya zəhərli" sözləri çıxarılsın;
1.37.2.aşağıdakı məzmunda 240.1-1-ci maddə əlavə edilsin:
"240.1-1. Narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan zəhərli maddələri satış məqsədi ilə qanunsuz hazırlama, emal etmə, əldə etmə, saxlama, daşıma və ya göndərmə, habelə bu maddələri və ya onları hazırlamaq yaxud emal etmək üçün avadanlığı qanunsuz satma -
beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.";
1.37.3. 240.2-ci maddədə "Eyni hərəkətlər" sözləri "Bu Məcəllənin 240.1 və 240.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər" sözləri ilə, "beş" sözü "altı" sözü ilə əvəz edilsin;
1.37.4. 240.3-cü maddədə "240.1 və 240.2-ci maddələrində göstərilən" sözləri "240.1, 240.1-1 və 240.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.38. 308-ci maddənin "Qeyd" hissəsinin 7-ci bəndində "arbitrajların xarici və ya yerli arbitrləri" sözləri "Azərbaycan Respublikası və ya xarici ölkələrin qanunlarına, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən fəaliyyət göstərən yerli, xarici və beynəlxalq arbitrlər" sözləri ilə əvəz edilsin.

Maddə 2. Keçid müddəaları

2.1.Bu Qanun 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minir.

2.2. Bu Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən cinayət hesab olunmayan əməllərə görə bu Qanun qüvvəyə minənədək məhkum edilmiş və hazırda cəzasını çəkən şəxslər cəzadan azad olunurlar. Onlar, habelə bu Qanunla cinayət hesab olunmayan əməllərə görə əvvəllər məhkum edilmiş və cəzasını çəkmiş şəxslər məhkumluğu olmayan hesab edilirlər.

2.3. Bu Qanun qüvvəyə minənədək məhkum edilmiş və hazırda cəzasını çəkən və ya cəzasını çəkmiş, lakin məhkumluğu olan şəxslərin vəziyyəti bu Qanunla yaxşılaşdırılırsa, həmin məsələlərə, habelə bu Qanunun 2.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş məsələlərə hökm çıxarmış məhkəmə və ya məhkumun cəza çəkdiyi yer üzrə məhkəmə tərəfindən, cəzanı icra edən müəssisə və ya orqanın təqdimatı və ya məhkumun ərizəsi əsasında, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında baxılır.

2.4. Bu Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən cinayət hesab olunmayan əməllərə dair məhkəmələrin, ibtidai istintaq və ya təhqiqat orqanlarının icraatında olan cinayət işləri və materiallara əməlin cinayət olmasını və cəzalanmalı olmasını aradan qaldıran yeni qanunun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətindən azad edilmə əsasları ilə xitam verilir və ya cinayət təqibinin başlanması rədd edilir və bu əməllərin inzibati məsuliyyətə səbəb olması məsələsi araşdırılır.

http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1159/1

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.