Audit aktı

Növ: 
Qoşma: 

 

 

AKT

(Audit aktının nümunəsi)

_______________________________________________

(audit aparılan sifarişçi-təsərrüfat

_______________________________________________

subyektinin yerləşdiyi yerin adı)

«____»____________199____ il

 

 

Mən (biz) Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilən «____»_____________199____ il tarixli _________ saylı lisenziyaya əsasən fəaliyyət göstərən _______________________________________________ auditor təşkilatının

(auditor təşkilatının adı)

auditoru (və ya auditorları) (sərbəst auditor) __________________________________

______________________________________________________________________________

(auditor və ya auditorların soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)

ilə bağlanmış «____»____________199___ il tarixli ________ saylı müqaviləyə görə «____»_____________199____ iltarixdən «____»__________199___ il tarixədək olan dövrün _______________________________________________________________________

(auditin əhatə etdiyi sahələr)

auditini apardım/apardıq. Audit «____»___________199___ il tarixdə başlandı və «___»___________199___ il tarixdə qurtardı.

Audit ilə əhatə olunan dövr ərzində ___________________________________________

______________________________________________________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin adı)

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aşağıdakı şəxslər cavabdehdirlər:

1. Baş direktor (və ya direktor) _______________________________________________

______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

«___»_____________199____ il tarixdən «___»______________199___ il tarixədək işləmişdir.

2. Baş mühasib (və ya böyük mühasib) ____________________________________________

______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

«___»_____________199____ il tarixdən «___»______________199___ il tarixədək işləmişdir.

 

Əvvəlki auditin nəticəsi

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sifarişçi haqqında ümumi məlumat

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Hesablaşma və kredit əməliyyatları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

İstehsal və məhsul satışı (və ya görülmüş işlər, göstərilmiş xidmətlər)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Əsas vəsaitlər

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mal-material dəyərliləri

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Əmək və əmək haqqı

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

İstehsal xərcləri və maya dəyəri

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mənfəət, fondlar və ehtiyatlar

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kapital (sərmayə) qoyuluşları

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mühasibat uçotu və hesabatların vəziyyəti

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Auditin nəticəsi üzrə təkliflər

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Akta əlavələr

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Aktın düzgünlüyünü imzalarımızla təsdiq edirik.

 

 

_______________________________________

(auditor təşkilatının adı)

 

 

 

auditor təşkilatının auditor və ya (auditorları), (sərbəst auditor)

___________

________________________________________

 

(imza)

(soyadı, adı, atasının adı)

 

 

_________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin baş direktoru və ya direktoru)

___________

(imza)

______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

_________________________________

(sifarişçi-təsərrüfat subyektinin baş mühasibi və ya böyük mühasibi)

___________

(imza)

______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

Yekun sənədlərə əlavələr

30. Yekun sənədlərə əlavələr audit aparılarkən auditin aşkar etdiyi faktları təsdiq edən sənədlərdir.

31. Yekun sənədlərə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

1. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinə dair sənədlərin siyahısı (əlavə № 1).

2. Audit nəticəsində aşkar olunan nöqsan və çatışmazlıqlara dair arayış (əlavə № 2).

3. Bankdan alınan nağd pulların hərəkətinə dair arayış (əlavə № 3).

4. Debitor və kreditor borclarına dair arayış (əlavə № 4).

5. Gəlir və xərclərə dair arayış (əlavə № 5).

6. Pul vəsaitlərinin / maddi dəyərlilərin inventarizasiya aktı (əlavə № 6)

7. Maddi-məsul şəxsin-xəzinədarın / anbardarın iltizamı (əlavə № 6/1).

8. Nağd pulların / maddi dəyərlilərin mühasibat qalığına dair arayış (əlavə № 6/2).

9. Nağd pulların inventarizasiyası üzrə müqayisə cədvəli (əlavə № 6/3).

10. Maddi dəyərlilərin inventarizasiyası üzrə müqayisə cədvəli (əlavə № 6/4).

11. Auditorun yekun sənədlərinin təhvil-qəbul aktı (əlavə № 7).

32. Yekun sənədlərə aşağıdakı sənədlər əlavə edilə bilər:

1. Ekspert rəyi.

2. Auditin nəticələrində maraqlı tərəflərin məlumatlandırılması məktubu.

3. İşçilərə hesablanıb ödənilmiş əmək haqqına dair arayış və s.

Bu sənədlərin formasını və məzmununu auditor sərbəst müəyyən edir.

Yekun sənədlərinə sahib olmaq və onların saxlanılması

33. Audit başa çatdıqdan sonra yekun sənədlərinin bir nüsxəsi auditorda (və ya auditor təşkilatında) qalır, digər nüsxəsi auditor rəyi və aktla birlikdə sifarişçiyə verilir.

34. Auditor yekun sənədlərinin məxfilik və mühafizə olunması tələblərini və onların saxlanılmasını təmin etməlidir.

35. Yekun sənədlərinin saxlanma müddəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müəyyən edilir.

 

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.