Auditor rəyi (mənfi rəy)

Növ: 

 

 

Mənfi rəy

______________________________________________________________________________

(auditor təşkilatının adı və ya sərbəst auditorun soyadı)

Auditor təşkilatının (sərbəst auditorun)

AUDİTOR RƏYİ

______________________________________

(rəyin ünvanlandığı

______________________________________

fiziki və hüquqi

______________________________________

şəxslərin adı)

 

 

 

Biz (Mən), auditorlar (sərbəst auditor) ________________________________________

______________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________________________________

(lisenziyanı verən təşkilatın adı, lisenziyanın verilmə)

______________________________________________________________________________

(tarixi, №-si)

______________________________________________________________________________

(sifarişçi ilə bağlanmış müqavilənin tarixi, №-si)

müqaviləyə əsasən ____________________________ müəssisəsinin «___»____________199_____ il tarixdən 199____ il «___»________________ tarixədək maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əks etdirən rəyə əlavə edilən _______ səhifəlik maliyyə hesabatlarının audit yoxlamasını aparmışıq (aparmışam).

Yoxlama «___»______________199____ il tarixdə başlayıb, «___»______________199______ il tarixdə başa çatdı.

Audit yoxlamasına təqdim edilmiş sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi-təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.

Bizim (mənim) vəzifəmiz (vəzifəm) həmin sənədlərə əsasən aparılmış yoxlama nəticəsində sifarişçinin maliyyə vəziyyətinə (maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə), illik mühasibat hesabatları maddələrinin doğruluğuna (mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə) qiymət verməkdir və biz (mən) yalnız bu rəydə əks olunmuş mülahizələrimizə (mülahizələrimə) görə məsuliyyət daşıyırıq (daşıyıram).

Mülahizələri düzgün formalaşdırmaq üçün kifayət qədər auditor sübutlarının toplanması məqsədilə biz (mən) qüvvədə olan audit standartlarının tələblərinə (müddəalarına) uyğun olaraq auditi planlaşdırmış və audit prosedurlarını yerinə yetirmişik (yetirmişəm).

Audit zamanı təqdim olunmuş sənədlərdə əsas kimi götürülmüş təsdiqedici materiallar yoxlanılmış, habelə sifarişçi-təsərrüfat subyektinin tətbiq etdiyi uçot prinsipləri qiymətləndirilmişdir.

Hesab edirik (edirəm) ki, yerinə yetirilmiş audit prosedurları nəticəsində rəy vermək üçün kifayət qədər auditor sübutu toplamışıq (toplamışam).

Auditin aparılması nəticəsində müəyyən edildi ki, müəssisədə yoxlanılan müddətdə aşağıdakı pozuntulara yol verilmişdir: _____________________________

______________________________________________________________________________

Mühasibat uçotunun qəbul olunmuş sistemi ____________________________________

______________________________________________________________________________

(ziddiyyətin məğzi)

baxımından qanunvericilik aktlarının tələblərinə cavab vermir.

Hesabatlarda verilən rəqəm göstəriciləri uçot məlumatlarına aşağıdakılar üzrə uyğun deyildir:

______________________________________________________________________________

(ziddiyyətin məğzi)

______________________________________________________________________________

Göstərilən faktlara daha ətraflı ____________________________________________

_______________________________________________________________ baxılmışdır.

(sənədin adı)

Bu pozuntular işin faktiki vəziyyətini bütövlükdə (əsasən) təhrif edir.

Bizim fikrimizcə, əvvəlki bənddə göstərilən halların mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq maliyyə hesabatları təsərrüfat subyektinin «___»____________ 19..___ il tarixə faktiki maliyyə vəziyyəti haqqında düzgün təsəvvür yaratmır».

Rəy «___»______________ 19 _____ il tarixdə eyni qüvvəyə malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsərrüfat subyektində, ikincisi isə auditor təşkilatında (sərbəst auditor) saxlanılır.

Auditor təşkilatının (sərbəst auditorun) ünvanı:

 

 

Auditor təşkilatının rəhbəri

______________________________________

(imza)

Auditor

______________________________________

(imza)

M.Y.

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.