Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsi ilə xarici ölkə vətəndaşı arasında onun ödənişli təhsil alması haqqında Müqavilə

 

 

 

Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsi ilə xarici ölkə vətəndaşı arasında onun ödənişli təhsil alması haqqında

M Ü Q A V İ L Ə №__________

 

Bakı şəhəri __________________20 -ci il

 

Bundan sonra "təhsil müəssisəsi" adlandırılan Azərbaycan Respublikası təhsil müəssisəsinin rəhbəri ______________________________şəxsində bir tərəfdən və "əcnəbi tələbə" adlandırılan ___________________vətəndaşı _______________________________ digər tərəfdən aşağıdakı məzmunda müqavilə imzaladılar.

I. Müqavilənin məzmunu

Təhsil müəssisəsi ödənişli əsaslarla əcnəbi tələbəyə qəbul olunmuş qaydalara və təhsil proqramlarına uyğun olaraq _________________________ixtisası üzrə ali baza təhsili verməyi, əcnəbi tələbə təhsil almağı, hər tədris ili üçün Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi ____________________________ABŞ dolları məbləğində təhsil haqqının özü və ya sponsoru tərəfindən təhsil müəssisəsinin hesabına keçirilməsini öhdəsinə götürür.

II. Tərəflərin vəzifələri

2.1. Təhsil müəssisəsi:

əcnəbi tələbə tədris ili başlanana qədər illik təhsil haqqının ən azı 50 faizini təhsil müəssisəsinin hesabına köçürüldükdən sonra onun təhsil müəssisəsinə qəbulu haqqında əmr verir;

təhsil prosesinin yüksək elmi-metodiki səviyyədə aparılmasını təmin edir;

əcnəbi tələbəyə kitabxana, idman kompleksi, tibbi xidmət, yataqxana, habelə ödənişli əsaslarla təhsil alan azərbaycanlı tələbələr üçün müəyyən olunmuş digər hüquqlardan istifadə etmək imkanı yaradır;

əcnəbi tələbə təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra ona təhsil haqqında dövlət sənədi verir.

2.2. Əcnəbi tələbə:

təhsil müəssisəsinin daxili intizam qaydalarına riayət edir;

təhsil müəssisəsinin əmlakının korlanmasına yol vermir;

onun təqsiri üzündən təhsil müəssisəsinə vurulmuş zərəri ödəyir.

III. Müqavilənin əlavə şərtləri

3.1. Təhsil müəssisəsi aşağıdakı hallarda əcnəbi tələbə ilə bağlanmış bu müqaviləni ləğv etmək hüququna malikdir:

daxili intizam qaydaları kobud surətdə pozulduqda;

2.1. bəndində göstərilən müddətdə təhsil haqqı ödənilmədikdə;

cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda;

xarici ölkə vətəndaşları Azərbaycan Respublikasında yaşayış qaydalarını pozduqda.

3.2. Əcnəbi tələbə hər hansı üzürlü və üzürsüz səbəbdən təhsilini davam etdirə bilmədiyi və ya istəmədiyi halda, habelə yuxarıda göstərilən əsaslara görə təhsil müəssisəsindən xaric olunduqda ödənilmiş təhsil haqqı qaytarılmır.

3.3. Müqavilə şərtlərinin pozulması ilə bağlı tərəflər arasında yaranan münaqişələrə Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsində baxılır.

3.4. Müqavilə imzalandığı tarixdən sayılmaqla 10 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim edilir və qeydiyyatdan keçdikdən sonra qüvvəyə minir.

3.5. Müqavilə Azərbaycan dilində üç nüsxədə tərtib olunmuş və imzalanmışdır. Onun hər nüsxəsi təhsil müəssisəsində əcnəbi tələbənin şəxsi işində, bir nüsxəsi əcnəbi tələbənin özündə, bir nüsxəsi Azərbaycan Respublikasının Təhs il Nazirliyində saxlanılır.

Təhsil müəssisəsinin rəhbəri:

____________________________________________________________ (əcnəbi tələbənin soyadı, adı, atasının adı)

 

Ünvan: Ünvan:

Bakı şəhəri

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.