Cinayət işinin ayrılması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
cinayət işinin ayrılması və icraata qəbul edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

___________________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_______________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________cinayət işinin qısa məzmunu, cinayət işinin materiallarından başqa cinayət işinin ayrılmasını zəruri edən əsaslar,

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin ayrılmasına səbəb olan epizodlar və şəxslər, ayrılan iş üzrə cinayət əməlini nəzərdə tutan cinayət qanununun maddəsi

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bununla əlaqədar həmin cinayət işindən Azərbaycan Respublikası CM-nin ______________________ mad. ilə cinayət işi ayrıca icraata ayrılmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 50, 85 və 211-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        __________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarından Azərbaycan

Respublikası CM-nin ________________ mad. ilə _____________ nömrəli cinayət işi ayrıca icraata ayrılsın.

2.        Ayrılmış cinayət işinə _______________ nömrəli cinayət işindən müvafiq sənədlərin

əsli və ya surəti siyahı üzrə əlavə edilsin.

1.      Ayrılmış cinayət işi tərəfimdən icraata qəbul edilsin (və ya aidiyyət məsələsinin həlli

ücün ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim edilsin).

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.