Cinayət işinin başlanması və icraata qəbul edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

 

Q Ə R A R

cinayət işinin başlanması və icraata qəbul edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

saat _____ dəq. _____

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ dair _____________

materialın məzmunu

nömrəli materialı nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

____________________________________________________________________________

müəyyən olunmuş hallar,

____________________________________________________________________________

cinayət işinin başlanmasına səbəb, əsas və ya fakt

____________________________________________________________________________

Materialda Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayət tərkibinin əlamətləri mövcud olduğundan cinayət işi başlanmalı və icraatıma qəbul edilməli, Azərbaycan Respublikası CPM-nin ________________ mad. tələblərinə əsasən ______________________________________________________________

törədilmiş cinayət nəticəsində zərər çəkmiş şəxs və mülki iddiaçı kimi tanıma haqqında qeyd

____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 45, 46, 85, _____, 207, 209,

87, 89

210 və 217-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin

şəxsin barəsində və ya fakta görə

______________________ mad. ilə cinayət işi başlansın və icraatıma qəbul edilsin.

2.        İş üzrə _______________________________________________ qismində tanınsın.

zərər çəkmiş şəxs və ya mülki iddiaçı kimi tanınan şəxsin soyadı, adı, atasının adı

3.        Qərarın surəti cinayət haqqında məlumat vermiş şəxsə göndərilməklə, qərar barədə

qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.