Cinayətlərin və onları törətmiş şəxslərin vahid qeydiyyat Jurnalı

Azərbaycan Respublikasında cinayətlərin vahid uçotunun aparılması qaydaları haqqında
Təlimata 10 nömrəli əlavə

DİN-in____ N-li əmri ilə təsdiq olunmuş

Təlimata _______ N-li əlavə

        Cinayətlərin və onları törətmiş şəxslərin vahid qeydiyyat

      JURNALI

 

                                                      jurnalın üz vərəqi               (ölçüləri : A3-420 x 297 mm)

 

jurnalın 2-ci vərəqi

Qeydiyyata alınmış cinayət işləri və cinayətlər barədə məlumat

Sıra

N-Sİ

Cinayət işlərinin, sadələşdirilmişicraatmateriallarının,cinayət işininbaşlanmasınınbəraətverməyənəsaslarla rədd edilməsinə dairmaterialların N-si

Cinayətişindəcinayətinsıra N-Sİ

Cinayətinbaşvermə tarixivə vaxtı (saatı)

Cinayət işininbaşlanmasının,sadələşdirilmiş icraat materialı üzrə yekunprotokolun təsdiq edilməsinin, cinayətişinin başlanmasınınbəraətverməyən əsaslarla rədd edilməsinə dairmaterial üzrə qərarınqəbul edilmə tarixləri

("inayətin təsviri

Qeydiyyat zamanı cinayətintövsifi

Cinayətinson(yekun)

tövsifi

Cinayətin törədilmə yeri və üsulu, xarakterik xüsusiyyətləri və digər əsas əlamətləri, Xəsarət alanların, ölənlərin sayı, soyadları; Dəymiş maddi ziyanın miqdarı; Aidiyyəti nazirlik, təşkilat. müəssisə və s. adı; Bitmiş cinayət, cinayətə hazırlıq, sui-qəsd, qarşısı kim tərəfındən alınıb

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təqsirləndirilənşəxs qismində cəlb edilmiş şəxs barədə məlumat, cəlbetmə tarixi

Uçot-qeydiyyatsənədləri [forma1,1.1 (əsas vəəlavə), 2, 3,4]kim tərəfindəntərtib edilib vəorqana nə vaxtdaxil olub

Uçot-qeydiyyatsənədlərinin DIN-in, Bakı BPİ-nın, Nəql.BPİ-nin statistika aparatına göndərilmə tarixi

Cinayət işlərinin nəticələn barədə məlumat

Cinayətinqeydiyyatdançıxarılması barədə qeyd,qeydiyyatdançıxarılmanınprosessual əsası(sənədin adı vətarixi)

Cinayət işi CPM-nin 292.1 və 476.0.1, 480.5.1 maddəsinə,sadələşdirilmiş icraat materialı C'PM-nin 297.0.2 mad. əsasənməhkəməyə göndərilib. Cinayət işi xitam edilib: CPM-nin 39-cu mad.1.1. 1,2. 1.3, 1.4. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 bəndləri, 39.2 mad., 40-cı mad. 2.1, 2.2, 2.3 bəndləri ile; Cinayət işi dayandırılıb: CPM-nin 53-cü mad. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 və 4 bəndləri; Material üzrə c işinin başlanması bəraətverməyən əsaslarla rədd edilib: CPM-nin 39-cu mad. 1.5. 1.11, 1.12, 1.3 bəndləri. 40-cı mad. 2.1,2.2,2.3bəndləri ilə; Qərarın qəbul edilmə tarixi Təkmili istintaqa qaytarılmış (icraatı təzələnmiş) işlərin nəticələri.

9

10

1!

12

13

 

 

 

 

 

jurnalın (ölçüləri : A3 - 420 x 297 mm) 3-cü vərəqi

 

 

Cinayət törətmiş şəxslərbarədə məlumat

Orqanın rəisi tərəfindənuçot-qeydivyat sənədlərinə daxil edilən məlumat

Maddi ziyan və onunödənilməsi

Cinayət işlərinin hərəkəti barədə məlumat

Cinayət işininməhkəmə baxışınınnəticələrinə dairməlumat (haradabaxılıb, baxılma tarixi,qəbul edilmiş hökm /qərar/)

Soyadı, adı, atasının adı, anadan olduğu il (yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün ay və gün), partiyalılığı. təhsili, iş yeri (müəssisə,təşkilat), vəzifəsi, vətəndaşlığı, nə vaxtdanişləmir və ya oxumur,yaşayış yeri. Cinayəti sərxoş vəziyyətdə, narkotik təsir altında, qrup halında (növü) törədib. Əvvəllər cinayət törətmişdir (nə vaxt, hansı cinayəti), yetkinlik yaşına çatmayan dövrdə, cinayət məsuliyyətindən azad edilmişdi, nə vaxt və hansı cəzaya məhkum olunmuşdur.Cinayəti cəzasını çəkibqurtardıqdan sonrakı 1 ilərzində törədib, cəzaçəkdiyi müddətdə törədib.

Cinayətin açılmasına və cinayət törətmiş şəxsin müəyyən edilməsinə kömək etmişdir:Əməliyyat tədbirlərininkeçirilməsi; Cinayət-axtarış xidmətinin əməkdaşlarının, sahəinspektorlarının, digərxidmət sahələri işçilərinin,PPX, ictimaiyyətin iştirakı; Əməliyyat-sorğuuçotlarının, xidməti itlərin,xüsusi-kimyəvi, texniki-əməliyyat vasitələrinin və s. tətbiqi. Cinayət törətmiş şəxs əməliyyat, xüsusi, yetkinlik yaşına çatmayanlar üzrəxidmətdə, psixonevroloji,narkoloji dispanserdə və s. uçotda olmuşdur.İnzibati təsir tədbirlərinə:xəbərdarlıq, cərimə, islah işlərinə, hebsə ve s. məruz qalmışdı.

Tamamlanmış cinayət işi üzrə maddi ziyanınmüəyyən olunmuş miqdarı. Əmlaka hansı məbləğdə həbs qoyulmuşdur. Ödənilmiş ziyanın məbləği. Götürülmüş əmlakın, pulun miqdarı.Götürülmüşdür: pul,istiqraz, əmanət kitabçaları, akkreditiv, valyuta, qiymətli metal və daşlar, qəlp pul, qiymətli kağızlar, narkotikmaddələr.

Cinayət işi CPM-nin 215-ci mad.əsasən aidiyyəti üzrə göndərilib. (nə vaxt və hansı orqana, göndərilmə N-si).Cinayət işi CPM-nin 49-cu mad.əsasən başqa cinayət işinəbirləşdirilib. (nə vaxt, cinayətişinin N-si, başlanma tarixi).Cinayət işi CPM-nin 50-ci mad.əsasən digər cinayət işindənayrılıb. (nə vaxt, cinayət işinin N-si, başlanma tarixi). CPM-nin 218-ci mad. əsasən cinayət işinin müddəti 2 aya qədər, 3 aya qədər, 4 aya qədər, 6 aya qədər uzadılıb. (kim tərəfindən, hansı müddətə). Cinayət işiprokuror, məhkəmə tərəfindən təkmili istintaqa qaytarıldıqdan sonra icraata qəbul edilib. (nə vaxt, kim tərəfindən). Xitam olunmuş cinayət işinin icraatı təzələnib (nə vaxt, kim tərəfindən).

14

15

 

17

18

 

 

 

 

 

(ölçüləri: A3 - 420 x 297 mm)

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.