Dəniz protesti haqqında akt

Növ: 

 

 

DƏNİZ PROTESTİ HAQQINDA AKT

 

 “     ” ______________ 20   -ci il

Mən, ______________________________________________ dövlət notariat kontorunun

                             (notariat kontorunun adı)

dövlət notariusu __________________________________________________________

 (soyadı və inisialları)

___________________________________________________________________________

                                                 (gəminin adı və bayrağı, onun mənsubiyyəti, mülkiyyətçisi,

___________________________________________________________________________

qeydiyyat yeri, qeydiyyat №-si və dəniz limanına gəlmə vaxtı)[4]

 

gəmisinin kapitanı  ___________________________________________________________

(kapitanın soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

vətəndaşlığı və yaşayış yeri)

“       ” ___________ 20   ildə gəminin üzməsi (dayanması) zamanı baş vermiş hadisə haqqında ərizəsini qəbul etdim.

Kapitanın ərizəsinə görə hadisə aşağıdakı kimi olmuşdur:

___________________________________________________________________________

(gəmi kapitanının ərizəsinin məzmunu)

 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq mən gəmi kapitanı tərəfindən  “  ” _______20   ildə mənə təqdim olunan gəmi jurnalı ilə tanış oldum və hadisənin halları barədə kapitanın özünü, gəmi komandanlığı heyətindən və gəmi komandası üzvlərindən olan şahidləri dinlədikdə onlar aşağıdakıları bildirdilər:

1. ______________________________________________________________________________

(gəmi kapitanının soyadı, adı, atasının adı, ərizəsinin

________________________________________________________________________________

məzmunu göstərilir və onun tərəfindən imzalanir)

2. ______________________________________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi,

________________________________________________________________________________

                                                  vətəndaşlığı, yaşayış yeri, ifadəsinin məzmunu göstərilir və

________________________________________________________________________________

                                                                onun tərəfindən imzalanır)

3. ______________________________________________________________________________

(eyni ilə)

4. ______________________________________________________________________________

(eyni ilə)

5. _____________________________________________________________________________

(eyni ilə)

 

                                    Reyestrdə ____________№ ilə qeyd edilib.

                                    _______ manat dövlət rüsumu alınıb.

M.Y.                           Dövlət notariusu ____________________

          (imza)

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.