Girov müqaviləsi

 

 

GİROV MÜQAVİLƏSİ

 

“ _____” _____________20__ - cı il                                                                                                                   (bağlandığı yer)

 

____________________________________________________________________________________
(girovqoyan müəssisənin adı, ünvanı)
_____________________________________________________________________________________
(müəssisənin rəhbərinin adı, soyadı, və atasının adı)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(bundan sonra "Girovqoyan") _________________________________________________________
(girov saxlayan müəssisənin adı)

_____________________________________________________________________________________
(müəssisənin rəhbərinin adı, soyadı və atasının adı)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(bundan sonra "Girovsaxlayan") aşağıdakılar haqqında bu müqaviləni bağladılar:
1. ___________________________________________________________________________________
(əsas müqavilənin adı: alqı-satqı, kredit, əmlak kirayəsi, yük daşıması və s.)
__________________________________________________________________________ müqaviləsinə
əsasən girov saxlayan ___________________________________________________________________
(iş və xidmətləri yerinə yetirməyi və ya kredit verməyi)
______________________________________________________________________________ öhdəsinə
götürür.

2. İş və xidmətlər yerinə yetirilənə qədər və ya kredit (faizlə)
_______________________________________________________________________________________
(lazım olmayanın üstündən xətt çəkilməli)
qaytarılana qədər __________________________________________________________________
(girovun predmeti və dəyəri)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________girov qoyulur.
Girov qoyulmuş əmlakın siyahısı bu müqavilənin tərkib hissəsidir.
(Əlavə olunur).
3. Girov qoyulmuş əmlak girovqoyanda qalır (və ya girovsaxlayana verilir).
Girov qoyulmuş əmlak_______________________________________________________________
(yazı ilə)
__________________________________________________________________________________
___________manat məbləğində qiymətləndirilir.
“___ ” ____________ 200__cı il tarixli   saylı qiymətləndirmə aktı.
"Girovqoyan" təminat verir ki, bu müqaviləyə əsasən girova verilmiş əmlak başqa mqavilə üzrə girovun predmeti hesab edilmir, borclardan azaddır (və ya həbs qoyulmamışdır).
4. "Girovqoyan" girov qoyulmuş əmlakı tam dəyəri ilə sığorta etdirməyi, girovun predmetinin salamatlığı üçün lazım olan tədbirlər görməyi, girovun predmeti əsaslı və cari təmir etməyi, bu müqavilənin müddəti başa çatana kimi girovun predmetinin başqa hüquqi və fiziki şəxsə girov verməməyi, girovun predmetinin saxlanma vəziyyətini yoxlamaq üçün girovsaxlayana şərait yaratmağı, girovqoyulmuş əmlak satıldıqda kredit və onun faizini ödəməyi, müqavilədən irəli gələn digər öhdəlikləri icra etməyi öhdəlik götürür. Girovsaxlayanın hüquqları və vəzifələri;
Alınmış vəsaitlərin "___" ____________ 200__il tarixli  №-li
əsas müqavilə ilə müəyyən olunmuş müddətdə qaytarılmadığı hallarda, mülkiyyətçidən və ya onun vəkil etdiyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada girov qoyulmuş əmlakı satmağı və əldə olunan məbləği borcun ödənilməsinə yönəldilməsinə tələb etmək.
Girov qoyulmuş əmlakın satışından əldə olunan məbləğ borcun ödənilməsini təmin etmədikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada borclunun digər əmlakının satışından əldə edilən məbləğ ilə borcun ödənilməsini təmin etmək.
Girovsaxlayan girovqoyanın tələbi ilə öhdəliyin tam və ya qismən icrasını təsdiq edən sənədləri ona verməyə borcludur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hüquq və vəzifələrdən istifadə etmək.
6. Müqavilə aşağıdakı hallarda xitam edilir:
- girovla təmin olunmuş öhdəçiliyə xitam verildikdə;
- girovun obyektini təşkil edən hüququnun qüvvədə olma müddəti qurtardıqda;
- girov qoyulmuş əmlak məhv olduqda;
- girovun predmeti olan əmlak üzərindəki hüquqlar girovsaxlayana keçdikdə;
- girov qoyulmuş əmlak vaxtından əvvəl satıldıqda;
- bu müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlər girovqoyan və girovsaxlayan tərəfindən pozulduqda;
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
7. Girovqoyan müəssisənin yenidən təşkili zamanı müqavilədə nəzərdə tutulan öhdəlik onun hüquqi varisinə keçir.
8.Bu müqavilə 4 nüsxədə tərtib olunur, onlardan biri girovqoyanda, biri girovsaxlayanda, biri əmlakı idarə edən orqanda və ya fiziki şəxsdə, biri isə (əgər müqavilə tərəflərin razılığı ilə notarial qaydada təsdiq edilmişsə) notariat orqanında qalır.
9.Tərəflərin hüquqi ünvanı:

______________________________ ____________________________
girov qoyan  girov saxlayan

M.Y. İmza: M.Y. İmza:

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.