Götürmə aparılması haqqında Protokol

 

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
götürmə aparılması haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş orqanın adı

______________ nömrəli cinayət işi üzrə __________________ 20 ____ il        tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 242-245 və 247-ci maddələrinin tələblərinə riayət etməklə, həmin qərarı ______________________________________________________

götürmə aparılan yaşayış, xidməti, istehsalat binasına cavabdeh şəxsin və ya sahibin soyadı, adı, atasının adı

elan edərək ___________________________________________________________________

yaşayış, xidməti, istehsalat binası, ünvanı və ya yerləşdiyi yer

götürmə apardım.

Götürmədə iştirak etdilər: ___________________________________________________

iştirak edən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

və hal şahidləri: _______________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

Götürmə aparılmazdan əvvəl həmin istintaq hərəkətində iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 244.6-cı maddəsinə əsasən müstəntiqin bütün hərəkətləri zamanı həmin yerdə olmaq, protokolda yazılmalı olan qeydlər vermək hüququna malik olmaları izah edildi.

 

 

İştirak edən şəxslər:                                                                               ___________________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı

                                                                                                                             ___________________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Hal şahidləri: ____________________________________________________________

şübhəli, təqsirləndirilən və zərər çəkmiş şəxslə qarşılıqlı münasibəti haqqında məlumat

_____________________________________________________________________________

Bundan əlavə hal şahidləri: _________________________________________________

adı, soyadı

onların Azərbaycan Respublikası CPM-nin 94.2 və 94.4-cü maddələrinə əsasən hüquq və vəzifələri, o cümlədən:

cinayət təqibi orqanının çağırışı ilə gəlmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə cinayət prosesində iştirak edən şəxslərlə münasibətləri barədə məlumat vermək;

istintaq hərəkətini aparan şəxsin göstərişlərinə tabe olmaq;

iştirak etdiyi istintaq hərəkəti aparılarkən baş verənləri diqqətlə izləmək;

istintaq hərəkəti aparılan yeri tərk etməmək;

müvafiq istintaq hərəkəti protokolunu imzalamaq;

onun qeydləri protokolda əks olunmadığı halda isə protokolu imzalamaqdan imtina etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın icazəsi olmadan onun iştirakı ilə aparılmış istintaq hərəkəti və bu hərəkət zamanı aşkar edilmiş hallar barədə məlumatları yaymamaq;

şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq;  

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri, habelə

müvafiq istintaq hərəkətinin icraatında onun başlanmasından qurtarmasınadək iştirak etmək;

iştirak etdiyi istintaq hərəkətinin protokolu ilə tanış olmaq;

qeyd edilməsi zəruri olan halların müvafiq protokola daxil edilməsini tələb etmək;

müvafiq istintaq hərəkətinin icraatı və onun protokolu ilə tanış olarkən baş verənlərə dair öz etirazını bildirmək;

istintaq hərəkəti protokolunu yalnız şəxsən dərk etdiyi hallarda imzalamaq;

cinayət prosesində sərf etdiyi xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə kompensasiya almaq;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları,

həmçinin Azərbaycan Respublikası CPM-nin 94.3-cü maddəsinə əsasən öz vəzifələrini icra edərkən yol verdikləri qanun pozuntularına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşımaları izah edildi.

                                  

Hal şahidləri:                                                                                                  ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

                                                                                                                                             ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

 

Götürmə aparılarkən iştirakçılara və hal şahidlərinə həmçinin təhqiqat və ibtidai istintaq məlumatlarını yaymaya görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi:

 

İştirak edən şəxslər:                                                                                            ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

                                                                                                                                             ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

 

Hal şahidləri:                                                                                          ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

                                                                                                                                             ___________________________

                                                                                              imza                                                                       adı, soyadı

 

Götürmənin aparılması zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitə­lərdən _______________________________________________________________________

istifadə edilib–edilməməsi barədə qeyd

            Bundan sonra ____________________________________________________________

götürmə aparılan yaşayış, xidməti, istehsalat binasına cavabdeh şəxsin və ya sahibin soyadı, adı

_____________________________________________________________________________

götürülən əşyanın, sənədin və s.

yerinin könüllü surətdə göstərilməsi təklif edildi. O bidirdi ki, ________________________ _____________________________________________________________________________

Ona görə də ______________________________________________________________

əşyanın, sənədin və s. adı

götürülərək ____________________________________________________________________

qablaşdırılması, möhürlənməsi barədə qeydlər

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ protokola əlavə olundu.

                Götürmə aparılarkən _______________________________________________________

foto, video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməklə əldə

_____________________________________________________________________________

edilmiş yazıların dinlənilməsi, baxılması və protokola əlavə olunması haqqında qeyd

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

Hal şahidləri:                                                                                                              _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                                                             _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

Götürmədə iştirak edənlər:              

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                                                             imza                                        adı,soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

           

Protokolun surətini ______________________ 20 ____ il tarixdə aldım:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.