İttiham aktı

Növ: 
Qoşma: 

 

 

" Təsdiq edirəm "

______________________________

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən

______________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

______________________________

imza                                         adı, soyadı

                  

______________________ 20 ____ il

 

 

1. ___________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________

    ______________________________________ mad.;

2. ___________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin _________________ ______________________________________ mad. ilə təqsirləndirilmələrinə dair ___________ nömrəli cinayət işi üzrə

 

 

İ T T İ H A M  A K T I

 

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

ittiham aktını tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

 

_____________________ nömrəli cinayət işi üzrə ____________________________________

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin ____________________________________________ mad.,

_________________________________________________ Azərbaycan Respublikası CM-nin

soyadı, adı, atasının adı

__________________________________________ mad. ilə təqsirləndirilmələrinə dair ittiham aktının tərtib edilməsi və işin ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilməsi üçün kifayət qədər sübutlar toplandığını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 289-cu maddəsini rəhbər tutub saat ____: ____ dəqiqədə ittiham aktını tərtib etməyə başladım.

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin nə vaxt, hansı əsasla və kim tərəfindən başlandığı, iş üzrə nə vaxt, kim tərəfindən, kimin barəsində

_____________________________________________________________________________

ittihamın irəli sürüldüyü, iş üzrə nə vaxt, kim tərəfindən, kimin barəsində və hansı qətimkan tədbirlərinin

_____________________________________________________________________________

seçildiyi, iş üzrə nə vaxt, kim tərəfindən və hansı əsasla icraatın dayandırıldığı, ona xitam verildiyi

_____________________________________________________________________________

və təzələndiyi barədə ümumi məlumatlar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 təsviri-əsaslandırıcı hissə: cinayətlərin törədilmə yeri, vaxtı, üsulları, motivləri, nəticələri və digər mühüm hallar

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxslərin təqsirliliyini təsdiq edən sübutlar

_____________________________________________________________________________

 (baxış, müayinə, axtarış, götürmə protokolları, şahidlərin, zərər çəkmiş və təqsirləndirilən şəxslərin ifadələri,

_____________________________________________________________________________

onların yerində yoxlanılması, istintaq eksperimenti, üzləşdirmələr, ekspertiza rəyləri,

_____________________________________________________________________________

mütəxəssis aktları, məhkəmə qərarları, sənədlər və digər məlumatlar )

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxslərin öz müdafiəsi üçün gətirdikləri dəlillər və həmin dəlillərin yoxlanılması zamanı toplanmış sübutlar

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsləri səciyyələndirən hallar (təhsili, məşğuliyyət növü,

_____________________________________________________________________________

ailə vəziyyəti, məhkumluğu, yaşayış və iş (təhsil) yerindən xarakterizə olunması, fiziki qüsurları və s.)

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsləri səciyyələndirən hallar

_____________________________________________________________________________

təqsirləndirilən şəxslərin məsuliyyətini ağırlaşdıran (Azərbaycan Respublikası CM-nin 61-ci maddəsi həddində)

_____________________________________________________________________________

və yüngülləşdirən (Azərbaycan Respublikası CM-nin 59-cu maddəsi həddində və digər)

_____________________________________________________________________________

cildlərə və iş vərəqlərinə istinad edilməklə

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Beləliklə, təqsirləndirilən şəxslər _____________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

istinad edilən cinayətlərin onlar tərəfindən təqsirli olaraq törədilməsi cinayət işi üzrə toplanmış dəlillərin məcmusu ilə kifayət qədər sübuta yetirilir.

Bütün bunlar isə _____________________________________ Azərbaycan Respublikası

soyadı, adı, atasının adı

CM-nin ______________________ mad., __________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

Azərbaycan Respublikası CM-nin ____________________________ mad. ilə ittiham olunaraq cinayət işinin baxılması üçün məhkəməyə göndərilməsinə əsaslar verir.

 

G Ö S T Ə R İ L Ə N L Ə R Ə  Ə S A S Ə N:

 

1. ____________________________                 ______________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                  doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti,

                                                                                    ______________________________________

                                                                           məhkumluğu, iş (təhsil, xidmət) yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                                növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan, qətimkan

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                   tədbirinin növü və seçildiyi tarix

təqsirləndirilir ondan ötrü ki, o, ___________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsə elan edilmiş son ittihamın mətni

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bununla da ________________________________________ Azərbaycan Respublikası

soyadı, adı, atasının adı

CM-nin ____________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətmişdir.

 

2. ____________________________                 ______________________________________

       soyadı, adı, atasının adı                                      doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti,

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                                məhkumluğu, iş (təhsil, xidmət) yeri, vəzifəsi, məşğuliyyət

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                                növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan, qətimkan

                                                                                    ______________________________________

                                                                                                   tədbirinin növü və seçildiyi tarix

təqsirləndirilir ondan ötrü ki, o, ___________________________________________________

təqsirləndirilən şəxsə elan edilmiş son ittihamın mətni

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Bununla da ________________________________________ Azərbaycan Respublikası

soyadı, adı, atasının adı

CM-nin ____________________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətmişdir.

 

İttiham aktının tərtibi ______________________ 20 ____ il tarixdə saat ___:____ dəqiqədə __________________ başa çatmışdır.

          harada

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 290-cı maddəsinə əsasən, cinayət işi ittiham aktı ilə birlikdə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora təqdim edilməlidir.

 

 

______________________________

ittiham aktını tərtib edən şəxsin                                          

______________________________                                                     _____________________

                        vəzifəsi, rütbəsi                                          imza                                                         adı, soyadı

 

 

 

Məhkəməyə çağirilacaq şəxslərin

S İ Y A H I S I

 

Təqsirləndirilən şəxslər:

 

1. ____________________________                          ________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                                          qətimkan tədbirinin növü və seçildiyi tarix                                                                                                  ________________________________                                                                                                   olduğu (saxlanıldığı) ünvan, əlaqə telefonu

                                                                          

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

2. ____________________________                          ________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                                          qətimkan tədbirinin növü və seçildiyi tarix                                                                                                          _______________________________                                                                                         olduğu (saxlanıldığı) ünvan, əlaqə telefonu

                                                                          

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

                                                                                                        

 

Zərər çəkmiş şəxslər:

 

1. ____________________________                          ________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                                                      ünvanı, əlaqə telefonu                                                                                                                                                             

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

2. ____________________________                          ________________________________

          soyadı, adı, atasının adı                                                                                  ünvanı, əlaqə telefonu          

                                                                                                                                      

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

 

Ş a h i d l ə r:

 

1. ____________________________                          ________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                                                      ünvanı, əlaqə telefonu                                                                                                                                                             

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

2. ____________________________                          ________________________________

                   soyadı, adı, atasının adı                                                                      ünvanı, əlaqə telefonu                                                                                                                                                             

                                                                                                   cild ___ i.v. _____

 

_________________________________

ittiham aktını tərtib edən şəxsin                                          

_________________________________                                                          _____________________

                        vəzifəsi, rütbəsi                                          imza                                                         adı, soyadı

 

 

A r a y i ş

 

 

1.      Təqsirləndirilən şəxslər __________________________________________20 ___ il

soyadı, adı, atasının adı

tarixdən, ______________________________________________20 ___ il tarixdən həbsdədir,

soyadı, adı, atasının adı

həbsdə saxlanılma müddətləri _____________________________ 20 ____ il tarixdə başa catır.

2.       Cinayət işi üzrə maddi sübutlar __________________________________________

maddi sübutların adı

________________________________________ saxlanılır.

fiziki və ya hüquqi şəxsin (struktur qurumunun) adı, ünvanı

3.       İş üzrə ______________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 289.3-cü maddəsində sadalanan əmlak

müsadirə olunması təklif edilir.

4.      Cinayət işi üzrə verilmiş ______________ AZN məbləğində mülki iddianın və əmlak

müsadirəsinin təmin olunması üçün ______________ AZN dəyərində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.

5.      İş üzrə məhkəmə xərcləri _______ AZN təşkil edir.

 

 

______________________________

ittiham aktını tərtib edən şəxsin                                          

______________________________                                                     _____________________

                        vəzifəsi, rütbəsi                                          imza                                                         adı, soyadı

 

 

Q Ə B Z

 

            ___________ nömrəli cinayət işinin ______________________________ məhkəməsinə göndərilməsi barədə mənə məlumat verildi, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 292-ci maddəsinə əsasən gələcəkdə şikayət və vəsatətlərimi məhkəməyə göndərmək hüququm izah edildi, ittiham aktının təsdiq olunmuş surətini aldım.

 

Təqsirləndirilən şəxs:                                               ________________________________

                                                                                                imza                                         soyadı, adı, atasının adı

 

                                                                                                _____________ 20 ___ il

 

            Müdafiəçi:                                                                 ________________________________

                                                                                                imza                                         soyadı, adı, atasının adı

 

                                                                                                _____________ 20 ___ il

 

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.