Kadrlar Şöbəsinin Əsasnaməsi

 

“TƏSDİQ EDİRƏM”
«Təşkilatın adı» MMC-nin direktoru

____________________ Flankəs Vəzifəyev
“____” ________________ 20 -ci il

KADRLAR ŞÖBƏSİNİN ƏSASNAMƏSİ

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1 . Kadrlar şöbəsi Təşkilatın struktur bölməsi olmaqla “«Təşkilatın adı» MMC-nin vəzifə bölgüsünə əsasən kadrlar şöbəsinin rəisinə və operativ olaraq direktora tabedir.

1.2. Kadrlar şöbəsi «Təşkilatın adı» MMC-nin Direktorunun əmrilə yaradılır və ləğv edilir.

1.3. Kadrlar şöbəsinə «Təşkilatın adı» MMC-nin Direktorunun əmri ilə təyin olunmuş kadrlar şöbəsinin rəisi rəhbərlik edir.
1.4. Kadrlar şöbəsinin işçiləri kadrlar şöbəsinin rəisinin təqdimatı əsasında «Təşkilatın adı» MMC-nin Direktorunun əmri ilə müvafiq ali təhsilli və kadrlar sahəsində iki il iş stajı olduğu halda tutduqları vəzifəyə təyin edilir və azad olunurlar.

1.5. Kadrlar şöbəsi fəaliyyətində rəhbər tutur:
- Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
- Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarını;
- «Təşkilatın adı» MMC-nin Nizamnaməsini.
- Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktları;
- «Təşkilatın adı» MMC-nin yuxarı rəhbərlərinin əmrlərini, göstərişlərini və sərəncamlarını.
- Hazırkı əsasnaməni.

2. ŞÖBƏNİN STRUKTURU

2.1. Kadrlar şöbəsinin strukturu və ştat vahidinin sayı Təşkilatın fəaliyyətinin şərait və xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, «Təşkilatın adı» MMC-nin Direktorunun əmrinə əsasən təsdiq edilir.

2.2. Kadrlar şöbəsi aşağıdakı vəzifələrdən ibarətdir: kadrlar şöbəsinin rəisi və kadrlar şöbəsinin mütəxəssisi.
2.3. Kadrlar şöbəsinin işçiləri arasında vəzifə bölgüsü bilavasitə kadrlar şöbəsinin rəisi tərəfindən aparılır.

2.4. Kadrlar şöbəsinin ştat cədvəli «Təşkilatın adı» MMC-nin Direktoru tərəfindən təsdiq edilir.

3. ƏSAS VƏZİFƏLƏR

3.1. Təşkilatın fəaliyyət növünü, strateqiyasını və məqsədlərini nəzərə alaraq tələb olunan peşə və ixtisasa malik olan kadrlarla Təşkilatın təminatı
3.2. Təşkilatın kadr siyasətinin və strateqiyasının təribatı
3.3. Kadrların seçilməsi, onların mənəvi, işgüzar və ixtisas keyfiyyətləri əsasında yerləşdirilməsi
3.4. Struktur bölmələrdə işçilərin düzgün istifadəsinə nəzarət
3.5. İşçilərin hüquqlarının, imtiyazlarının və qarantiyalarının təmin edilməsi.

4. ŞÖBƏNİN HÜQUQLARI

4.1. Kadlar şöbəsinin işçiləri bu Əsasnaməni və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin edirlər.

4.2. «Təşkilatın adı» MMC-nin qarşısında duran ümumi vəzifələrə əsaslanaraq kadrlar şöbəsinin işlərini əlaqələndirmək, seçilən və yerləşdirilən işçilərin kadrlar şöbəsi tərəfindən müvafiq qanun və əsasnamələrə uyğun rəsmiləşdirilməsi işinə nəzarət etmək.

4.3. «Təşkilatın adı» MMC-nin işçilərinin peşəkar keyfiyyətlərini öyrənib, müvafiq qanun və əsasnamələrin tələblərinə görə onların ixtisas dərəcələrinin uyğunluğunu rəsmiləşdirmək.

4.4. «Təşkilatın adı» MMC-nin rəhbərliyi ilə birlikdə rəhbər və mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılması üzrə təlabatın işlənib hazırlanmasının icrasını təmin etmək və aidiyyatı üzrə təşkil edilən kursların mütəşəkkil keçirilməsinə nəzarət etmək.

4.5.  Təşkilatda işin Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasını təmin etmək.

4.6.  Təşkilatında hərbi mükəlləfiyyətlərin qeydiyyatı və təxsislənməsi üzrə işlərin təlimata uyğun aparılmasını təmin etmək və bu işin düzgün tətbiq edilməsinə nəzarət etmək.

4.7.  Təşkilata daxil olan vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması işini təşkil etmək, qoyulan məsələləri vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsində həll etmək.

4.8. Zəruri halda «Təşkilatın adı» MMC-nin işçilərinin attestasiyasının keçirilməsini təşkil etmək, Təşkilatda yaradılmış komissiyaların işinə nəzarət etmək.

 

5. ŞÖBƏNİN FUNKSİYALARI

5.1 Kadrların say və keyfiyyət tərkibini, onların inkişaf və hərəkətinini əks etdirən məlumat bazasının tərtibi və aparılması.

5.2 İşçilərin attestasiyasının aparılmasının təşkili, onun metodiki və məlumat təminatı.

5.3 Attestasiyanın nəticələrin təhlilində iştirak edilməsi və attestasiya komissiyasının qərarlarının həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin hazırlanbası

5.4 Əmək qanunvericiliyinə, nizamnaməyə, təlimatlara və Direktorun əmrlərinə müvafiq olaraq işçilərin qəbulu, köçürulməsi və işdən azad edilmələrinin vaxtında rəsmiləşdirilməsi və həyata keçirilməsi.

5.5 Təşkilatın şəxsi heyətin uçotu

5.6 İşçilərin keçmiş və hazırkı əmək fəaliyyəti barəsində ərizələrin verilməsi.

5.7 Marağı olan bölmə rəhbərləri ilə birlikdə işçilərin yığılması və seçilməsi, onların göstərilən vəzifələrə təyin edilməsi üçün müvafiq təkliflərin təqdim edilməsi, işə qəbul olunma haqda əmrlərin və digər tələb olunan zəruri sənədlərin rəsmiləşdirilməsi.

5.8 Əmək kitabçalarının qəbulu, doldurulması və saxlanılması.

5.9 Əmək stajının hesablanması və kadrlar üçün müəyyən edilmiş sənədlərin aparılması.

5.10 İşçi heyətin mükafatlandırılması üçün materialların hazırlanması.

5.11 İşçilərin maddi və intizam məsuliyyətinə cəlb olunması üçün materialların hazırlanması.

5.12 Əmək kitabçalarında mükafatlandırılma və ya cəzalandırılma haqqında qeydlərin aparılması

5.13 Tabel uçotu, məzuniyyət qrafikin tərtibatı və icrası.

5.14 İşçilərin şəxsi işlərin hazırlanması və aparılması, əmək fəaliyyətlə bağlı dəyişikliklərin edilməsi

5.15 Təşkilatda kadr işinin mütamadi təhlili və onun inkişafı üçün təkliflərin hazırlanması

5.16 Müəyyən olunmuş müddət bitdikdən sonra sənədlərin arxivə təhvil verilməsi üçün hazırlanması.

5.17 Kadrların ixtisas, şəxsi və işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi əsasında yerləşdirilməsi.

5.18 Təşkilatın struktur bölmələrində işçilərin düzgün yerləşdirilməsinə və onların əməyinin istifadə olunmasına nəzarət etmək.

5.19 İşçilərin ixtisasartırma kurslarına göndərilməsinin həyata keçirilməsi.

5.20 Təşkilatın işçilərinin attestasiyasının keçirilməsi, onun metodika və məlumatla təmin edilməsi, attestasiyanın nəticələrinin analizində iştirak edilməsi, attestasiya komissiyasının qərarlarının yerinə yetirilməsinə daimi nəzarətin həyata keçirilməsi.

5.21 Pensiya sığortasına dair müvafiq sənədlərin hazırlanması və onların sosial təminat orqanlarına təqdim edilməsi.

5.22 Aylıq statistika blanklarını tərtib edərək Təşkilatı üzrə kadrların hərəkətinin təhlili və ümumiləşdirilməsi üzrə işlərin yerinə yetirilməsi.

5.23 İşçilərin əmək fəaliyyətlərinə dair arayışların və xasiyyətnamələrin verilməsi.

5.24 Məzuniyyət cədvəlinin təşkil edilməsi, işçilərin istifadə etdiyi məzuniyyətlərin siyahıya alınması, təsdiq edilmiş cədvələ müvafiq olaraq növbəti və əlavə məzuniyyətlərin rəsmiləşdirilməsi.

5.25 Ezamiyyətlərin rəsmiləşdirilməsi və siyahıya alınması.

5.26 Təşkilatın struktur bölmələrində əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən daxili nizam qaydalarının riayət edilməsinə nəzarət.

5.27 Kadrların cari vəziyyətinin analizi.

5.28 İşçilərin qəbul, başqa vəzifəyə keçirilmə, azad olunma və əmək qanunvericiliyinin pozulması ilə əlaqədar olan şikayətlərinin və ərizələrinin baxılması.

5.29 İşçilərin hərbi mükəlləfiyyətlilərin və çağırışçıların hərbi qeydiyyatının aparılması.

5.30 İşçilərin şikayətlərini yaradan səbəblərə dair tədbirlərin görülməsi və onların aradan qaldırılması.

6. QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏR (XİDMƏTİ MÜNASİBƏTLƏR)

6.1. Kadrlar şöbəsi öz funksiyalarını və hüquqlarını həyata keçirmək üçün qarşılıqlı əlaqələrdədir:

6.1.1. Təşkilatın bütün struktur bölmələrindən alır:
- İşçilərə olan təlabat haqqında məlumatı;
- Mükafatlandırılmaya təqdim edilmiş işçilərə xasiyyətnamələri;
- Maddi və intizam məsuliyyətinə cəlb olunan işçilərə xasiyyətnamələri;
- Əmək və peşəkar intizam qaydalarını pozan işçilərdən izahatı;
- Məzuniyyət cədvəlinin tərtibi haqqında təklifləri;
- İşçilərin ixtisaslarının artırılmasına olan təlabat haqqında sifarişi;
- İşçilərin əmək qabiliyyəti olmamaq vərəqələrini;
- İşçilərin növbələrinin dəyişdirilməsi haqqında məlumatı.

6.1.2. Təşkilatın bütün struktur bölmələrinə təqdim edir:
- İşçilərin mükafatlandırılması haqqında qərarları;
- İşçilərin işə qəbul, işdən azad olunma, başqa vəzifəyə keçirilmə, məzuniyyət, ezamiyyət və mükafatlandırılma əmrlərinin surətlərini;
- Şöbələrə aidiyyatı olan, təsdiq edilmiş məzuniyyət cədvəlini;
- Attestasiya komissiyalarının qərarlarını.

7. ŞÖBƏNİN HÜQUQLARI

7.1. Struktur bölmələrindən işçilər haqqında lazımi məlumatları tələb etmək, işçilər işə qəbul edildikdə və vəzifələrinin dəyişilməsi zamanı isə müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinin fikirlərini soruşmaq.

7.2. Struktur bölmələrində işçilərə münasibətdə əmək qanunvericiliyinin, müəyyən edilmiş imtiyaz və üstünlüklərin verilməsinin riayət edilməsinə nəzarət etmək.

7.3. Təşkilatın bütün struktur bölmələrindən şöbələr üzərinə düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün zəruri məlumatları tələb etmək və almaq.
7.4. Təşkilatın struktur bölmələrində əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən daxili əmək qaydalarının riayət edilməsinə nəzarət etmək.

7.5  «Təşkilatın adı» MMC-nin direktorunun göstərişlərinə əsasən Təşkilatın bölmə rəhbərlərinə və işçilərinə operativ tapşırıqlar vermək.

7.6 . Fəaliyyət sahəsi ilə bağlı məsələlərin işlənib hazırlanması üçün lazım olan məlumat və materialları «Təşkilatın adı» MMC-nin struktur bölmələrindən almaq

7.7.  «Təşkilatın adı» MMC-nin struktur bölmələrinə Kadrlar şöbəsinin səlahiyyətinə daxil olan kadr və sosial məsələlər üzrə yazılı tövsiyyə və göstərişlər göndərmək.

7.8. İşlə təmin və işdən azad edilməni, azad edilən işçilərin yenidən təlim edilməsini, onlara müəyyən edilmiş imtiyazlar və kompensasiyaların verilməsinin riayət olunmasına nəzarət etmək.

7.9. Struktur bölmələrinin rəhbərlərindən direktor tərəfindən təsdiq edilmiş məzuniyyət cədvəlinə əsasən işçilərə əmək məzuniyyətinin verilməsini tələb etmək.

8. ŞÖBƏNİN MƏSULİYYƏTİ

8.1. Mövcud Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş şöbənin funksiyalarının vaxtında yerinə yetirilməsinə görə tam məsuliyyət kadrlar şöbəsinin rəisin üzərinə düşür.

8.2. Kadrlar şöbəsinin rəisi aşağıda göstərilənlərə görə şəxsi məsuliyyət daşıyır:

- Şöbə üzərinə düşən tapşırıq və funksiyaların yerinə yetirilməsi üzrə şöbənin fəaliyyətinin təşkili;

- Şöbədə sənədlərin operativ, keyfiyyətli hazırlanması və yerinə yetirilməsi, qüvvədə olan qayda və təlimatlara müvafiq kargüzarlıq işinin aparılmasının təşkili;

- Əməkdaşlar tərəfindən əmək və istehsalat intizamı qaydalarına riayət edilməsi;

- Şöbədə olan əmlakın qorunmasının təmini və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi.

- Şöbə əməkdaşlarının seçilməsi, yerləşdirilməsi və fəaliyyəti.

8.3. Kadrlar şöbəsinin əməkdaşları Təşkilatın işçilərinin işgüzar keyfiyyətini qiymətləndirdikləri zaman yalnız rəsmi alınmış məlumat və materiallara əsaslanmalıdırlar və işçılərin şəxsi həyatı barədə olan məlumatları açıb söyləmək hüququna malik deyillər.

8.4. Kadrlar şöbəsi əməkdaşlarının məsuliyyət dərəcəsi onların vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilir.

Razılaşdırılmışdır:

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.