Kompleks məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
kompleks məhkəmə _____________ ekspertizasının təyin edilməsi haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

____________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, kompleks ekspertizanın təyin edilməsinə əsas verən obyektiv hallar və onun motivlərinin əsaslandırılması

_____________________________________________________________________________

aşkar edildiyi və götürüldüyü yer, vaxt və şərait göstərilməklə ekspertizaya göndərilən maddi sübutlar və digər obyektlər

_____________________________________________________________________________

 ekspertlərin gəldiyi nəticənin əsaslana biləcəyi digər məlumatlar

_____________________________________________________________________________

İş üzrə ___________________________________________ sahələrində xüsusi biliklərə

elm, texnika, tibb, kriminalistika, incəsənət və s.

və müvafiq tədqiqat metodikasına əsaslanan kompleks ekspert rəyinin zəruriliyini nəzərə alıb, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 97, 264 və 266-cı maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        Cinayət işi üzrə kompleks ________________________________ ekspertizası təyin

edilsin və ekspertizanın aparılması ________________________________________________

ekspertizanın aparılması tapşırılan ekspert idarəsinin adı və ya

____________________________________________________________________tapşırılsın.

ekspertlərin soyadı, adı, atasının adı

2.        Rəy verilməsi üçün ekspertlər və qarşısında aşağıdakı suallar qoyulsun:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.        Ekspertlər qarşısında qoyulmuş suallara cavab verilməsi üçün __________________

_____________________________________________________________________________

ekspertizaya göndərilən maddi sübutlar və digər obyektlər, cinayət işinin materialları, təqdim edilən şəxslər

________________________________________________________________ təqdim edilsin.

4.        Ekspertlərə bilə-bilə yalan rəy verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 297-

ci maddəsi ilə nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edilməsi təmin edilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.