Lizinq obyektinin alqı-satqı Müqaviləsi

 

 

LİZİNQ OBYEKTİNİN ALQI-SATQI MÜQAVİLƏSİ №
 

Bakı şəhəri                                                                           "___" ______________ 20___-ci il

 

Bundan sonra "Satıcı" adlandırılan _____________________________________________ ünvanında yaşayan Alverçiyev Tacir (şəxsiyyət vəsiqəsi AZE № _________________, 00.00.20___-ci il tarixdə ______________ RPİ tərəfindən verilmişdir), bir tərəfdən və bundan sonra "Alıcı" adlandırılan ünvanında yerləşən “Təşkilatın adı” etibarnaməyə əsasən adından hərəkət edən Səlahiyyət Nümayəndəliyev şəxsində(şəxsiyyət vəsiqəsi AZE № _________________, 00.00.20___-ci il tarixdə ______________ RPİ tərəfindən verilmişdir), şəxsində, aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər.

 

1. Müqavilənin predmeti

 

1.1. Satıcı bu Müqavilənin 1 saylı Əlavəsində göstərilmiş avtomaşının (bundan sonra "Əmlak" adlandırılacaqdır) Alıcıya satılmasını, Alıcı isə həmin Əmlakın bu Müqavilənin 2.1. bəndində müəyyən edilmiş dəyərinin Satıcıya ödənilməsini və onun qəbul edilməsini öhdəsinə götürür.

1.2. Alıcı Əmlakı Ortada Qalanova lizinqə verilməsi məqsədilə əldə edir.

1.3. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 747-5.2.2. maddəsinə əsasən ______________ №-li, "___" ______________ 20___-ci il tarixli Daxili Lizinq Müqaviləsində Lizinq alan qismində çıxış edən şəxs Alıcının bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş bütün tələb hüquqlarına malikdir.

1.4. Satıcı Əmlakı aşağıdakı ünvanda Alıcıya və ya onun göstərdiyi şəxsə təhvil verir. Ünvan: _________________________________________________________________

1.5. Əmlakın qəbul edilməsi Satıcının, Alıcının və ______________ №-li, "___" ______________ 20___-ci il tarixli Daxili Lizinq Müqaviləsində Lizinq alan və ya Alıcının və Lizinq alanın qismində

çıxış edən şəxs tərəfindən imzalanmış qəbul protokolu ilə rəsmiləşdirilir.

1.6. Bu Müqavilənin 1.5. bəndində göstərilənlərin hamısı Qəbul protokolunu imzalandıqdan

sonra Əmlak qəbul edilmiş hesab edilir.

 

2. Əmlakın qiyməti və ödəniş şərtləri

 

2.1. Bu Müqavilənin predmeti olan Əmlakın qiyməti _______________________________________ manat təşkil edir.

2.2. Əmlakın qiyməti bu Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra 10 gün ərzində Alıcı tərəfindən Satıcıya ödənilir.

2.3. Bu Müqavilə üzrə bütün ödənişlər manatla aparılır.

 

 

3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

 

3.1.1. Satıcı Əmlakın dəyərinin alınması və Alıcı tərəfindən bu Müqavilə ilə onun üzərinə

qoyulmuş digər öhdəliklərin icra edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

3.2. Satıcı:

3.2.1. Bu Müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra 10 gün ərzində Əmlakın bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidir;

3.2.2. Əmlakın bu Müqavilənin 1 saylı Əlavəsində göstərilmiş kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinə cavab verməsini təmin etməlidir;

3.2.3. Əmlaka aid olan bütün ləvazimat və sənədləri Əmlakın təhvil verilməsi ilə eyni vaxtda təqdim etməlidir;

3.2.4. Qarantiya müddəti ərzində Əmlakın aşkar edilmiş qüsurları 3 gün ərzində aradan qaldırılmalı, qüsurların aradan qaldırılması mümkün olmadıqda 3 gün ərzində Əmlakı əvəz etməlidir;

3.2.5. bu Müqavilə ilə üzərinə qoyulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

3.2.6. Alıcı bu Müqavilədə göstərilmiş Əmlakı Satıcıdan almaq və Satıcının bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər öhdəliklərinin icra edilməsini tələb etmək hüququna malikdir.

3.3. Alıcı:

3.3.1. Əmlakı Satıcıdan qəbul etməlidir;

3.3.2. bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada Əmlakın dəyərini Satıcıya ödəməlidir (köçürmə və ya nağd qaydada);

3.3.3. bu Müqavilə ilə üzərinə qoyulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

4. Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi, müddəti və ona xitam verilməsi

 

4.1. Müqavilə ilə bağlı olan və\və ya zərurəti yaranan xərcləri satıcı üzərinə götürür.

4.2 Bu Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə tərəflərin razılığı ilə yol verilir. Müqaviləyə edilən bütün dəyişikliklər yazılı formada aparılır və yalnız tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir. Birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklər hüquqi qüvvəyə malik deyil.

4.3 Bu Müqavilə tərəflərin öz öhdəliklərini tam həcmdə icra edənədək qüvvədədir.

 

5. Qarantiya

 

5.1 Satıcı Əmlaka 1 il müddətinə onun keyfiyyətinə qarantiya verir. Qarantiya müddətinin hesablanması Əmlakın Alıcıya təhvil verildiyi gündən başlayır.

 

6. Mübahisələrin həlli

 

ö.l. Bu Müqavilənin icrası ilə bağlı tərəflər arasında əmələ gələn bütün mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll ediləcəkdir. Danışıqlar yolu ilə razılığa gəlmək mümkün olmadıqda mübahisə Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəməsi vasitəsilə həll ediləcəkdir.

 

7. Son müddəalar

 

7.1.. Bu Müqavilə bərabər hüquqi qüvvəyə malik olan 2 nüsxədə tərtib edilmişdir.

 

 

Satıcı adından

Alıcı adından

 

_______________ Alverçiyev Tacir

“___” _____________ 20____ il

 

_______________ Səlahiyyət Nümayəndəliyev

“___” _____________ 20____ il

 

TƏRƏFLƏRİN HÜQUQİ ÜNVANLARI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ

Alverçiyev Tacir

“Təşkilatın adı”

Ünvan:

 

 

Ünvan:

 

 

Bank rekvizitləri:

 

 

 

Bank rekvizitləri:

 

 

 

 

________________№-li,

"___" ______________ 20___-ci il tarixli

lizinq obyektinin alqı-satqı müqaviləsinə

1 saylı Əlavə

 

 

Lizinq əmlakının adı:________________________________________________

Buraxılış ili: ______________________________________________________

Texniki göstəriciləri: ________________________________________________

Tip: ____________________________________________________________

Rəngi: __________________________________________________________

 

 

Satıcı adından

Alıcı adından

 

_______________ Alverçiyev Tacir

“___” _____________ 20____ il

 

_______________ Səlahiyyət Nümayəndəliyev

“___” _____________ 20____ il

 

 

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.