Maliyyə nəticələri və oonların Istifadəsi haqqında Hesabat

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin

«İ-140» nömrəli «06» noyabr 2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

2 nömrəli əlavə

 

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN İSTİFADƏSİ

HAQQINDA HESABAT

 

FORMA № 2

«_____» _______________________20__ il

 

VÖEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müəssisə, təşkilat_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Sahə (fəaliyyət növü)__________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                             

Mülkiyyətin növü ____________________________________________________________________________

 

Ünvan_______________________________________________________________________________________

       

 

1.       MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ

                                                                                                                     Ölçü vahidi  manat

Göstəricilər

Sətrin kodu

Mənfəət

Zərərlər (xərclər)

1

2

3

4

Məhsulların (iş və xidmətlərin) satışından mədaxil (ümumi gəlir)

010

 

 

Əlavə dəyər vergisi

015

x

 

Aksizlər

020

x

 

 

030

x

 

 

035

x

 

Satılmış məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsal məsrəfləri

040

x

 

Satışın nəticələri

050

 

 

Sair satışın nəticələri

060

 

 

Satışdankənar əməliyyatlardan alınan gəlirlər və xərclər,

o cümlədən:

070

 

 

     qiymətli kağızlar və birgə müəssisələrin pvayla iştirakı üzrə

071

 

 

     xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə (kurs) fərqi

072

 

 

 

073

 

 

 

074

 

 

Mənfəət və zərərlərin cəmi

080

 

 

Balans mənfəəti yaxud zərəri

090

 

 

Maliyyə nəticələri üzrə müəssisələrin sayı

091

 

 

 

2. MƏNFƏƏTDƏN İSTİFADƏ

Göstəricilər

Sətrin kodu

Mənfəət

1

2

3

Büdcəyə ödəmələr

200

 

Ayırmalar:            Ehtiyat kapitalı və fondlarına

210

 

                               Yığım fonduna

220

 

                               İstehlak fonduna

230

 

                               Xeyriyyə məqsədlərə

240

 

                              Başqa məqsədlərə

250

 

 

3. BÜDCƏYƏ ÖDƏMƏLƏR

Göstəricilər

Sətrin kodu

Hesablanmışdır

Faktiki

Ödənilmişdir

1

2

3

4

Əmlak vergisi

300

 

 

Mənfəətdən (gəlirdən) vergi

305

 

 

Yeraltı sərvətlərdən istifadəyə və ətraf mühiti çirkləndirməyə görə ödənişlər

310

 

 

Torpaq vergisi (torpağa görə haqq)

315

 

 

 

320

 

 

 

325

 

 

Əlavə dəyər vergisi

330

 

 

Aksiz vergisi

335

 

 

İxrac kömrük rüsumları

340

 

 

İdxal kömrük rüsumları

345

 

 

Gəlir vergisi

350

 

 

Yol vergisi

355

 

 

Sair vergilər

360

 

 

 

365

 

 

 

370

 

 

Cərimələr

390

 

 

 

4.       MƏNFƏƏTDƏN VERGİ ÜZRƏ GÜZƏŞTLƏR HESABLANARKƏN NƏZƏRƏ

ALINAN XƏRCLƏR VƏ MƏSRƏFLƏR

Göstəricilər

Sətir kodu

Hesabat dövründə faktiki

1

2

3

İstehsal və qeyri-istehsal təyinatlı kapital qoyuluşlarını maliyyələşməsinə

500

 

Elmi-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılmasına

510

 

Təbiətin mühafizə tədbirlərinin keçirilməsinə

520

 

Səhiyyə, xalq təhsili, mədəniyyət və idman obyekt və müəssisələrin, qocalar və əlillər evlərinin, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin, uşaq istirahət düşərgələrinin, mənzil fondunun (onlardan yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən təsdiq olunmuş xərc norması daxilində) saxlanılmasına

530

 

 

540

 

 

550

 

 

560

 

 

570

 

 

580

 

 

590

 

 

 

Rəhbər                                                                                                                                                              Baş mühasib

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.