Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsi

“Dövlət qeydiyyatına alınmışdır“

 

Azərbaycan Respublikasının

Vergilər Nazirliyi

__________________tərəfindən

 

Qeydiyyat №________________

 

«_____»___________200 il

 

___________________

 

“Təsdiq edilmişdir“

 

«__________»

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

təsisçisi (ləri) tərəfindən

 

__________________________

 

 

 

 

«__________________»

MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİNİN NİZAMNAMƏSİ

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. Bundan sonra bu Nizamnamədə «Cəmiyyət» adlanan «FIRMANIN ADI» məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti müstəqil təsərrüfat subyekti və kommersiya təşkilatı olmaqla öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Mülki Məcəlləsinə, «Məhdud məsuliyyətli müəssisələr haqqında», «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, bu Nizamnaməyə və digər qanunvericilik aktlarına əsasən həyata keçirir.

1.2. Hüquqi şəxsin rəsmi adı - «FIRMANIN ADI»

1.3. Cəmiyyətin təşkilati-hüquqi forması: məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.

1.4. Hüquqi şəxsin olduğu yer: Azərbaycan Respublikası. Bakı şəhəri, flan. küç, ev №.

15. Cəmiyyət qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı andan mülki hüquqlar əldə edir və mülki vəzifələr daşıyır.

1.6. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 181.6 maddəsinə əsasən hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə, ona mənsub olmuş əmlakla mülkiyyət hüququ yenidən təşkil edilmiş hüquqi şəxsin hüquq varisi olan hüquqi şəxsə keçir.

II. CƏMİYYƏTİN HÜQUQİ STATUSU

2.1. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan hüquqi şəxsdir, istər Azərbaycan Respublikasında, istər də onun hüdudlarından kənarda qüvvədə olan qanunlara uyğun olan hər cür əqdlər, sazişlər, müqavilələr bağlamaq, əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını əldə etmək, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh qismində çıxış etmək hüququna malikdir. Cəmiyyət müstəqil balansa, möhürə, ştampa, firma işarəsinə (emblemə), bank hesablarına və digər rekvizitlərə malikdir.

III. CƏMİYYƏTİN TƏSİSÇİSİ HAQQINDA MƏLUMAT

3.1. Cəmiyyətin təsisçisi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan aşağıdakı fiziki şəxsdir:

- Flankəsov. Məmməd .Məmməd oğlu - 00.00.20__ il tarixdə ___________ tərəfindən verilmiş AZE seriyalı 00000000000 N-li şəxsiyyət vəsiqəsi, qeydiyyat ünvanı: ________________________.

3.2. Cəmiyyətin təsisçisi (təsisçiləri) Cəmiyyətin öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşımırlar və

Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları maya dəyəri həddində risk daşıyırlar. Cəmiyyət

dövlətin, dövlət isə onun öhdəlikləri üzrə məsuliyyət daşımır.

3.3. Cəmiyyətin hər hansı bir təsisçisi onun digər təsisçisinin razılığından asılı olmayaraq

istənilən vaxt Cəmiyyətdən çıxa bilər.

IV. CƏMİYYƏTİN HÜQUQLARI

4.1 Cəmiyyət bu nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış təsərrüfat fəaliyyətinin istənilən növü ilə məşğul olmaq hüququna malikdir.

4.2. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə və xarici dövlətlərin müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş şərtlərə əməl etməklə Azərbaycan Respublikasında və xaricdə hüquqi şəxs statuslu tabe (törəmə) müəssisələr və eyni zamanda filial və nümayəndəliklər yarada bilər.

4.3. Cəmiyyət özünün təsərrüfat və digər fəaliyyət növlərini həyata keçirərkən öz təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan qərar qəbul etmək hüququna malikdir.

4.4. Cəmiyyət istənilən bankda hesablaşma və digər hesablar aça bilər.

4.5. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müstəqil xarici iqtisadi fəaliyyət həyata keçirmək hüququna malikdir.

4.6. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulmuş şartlərlə və qaydada assosiasiyalarla, konsernlərlə, konsorsiumlarla və digər birliklərlə birləşə bilər.

4.7. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutnlmuş digər əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarına malikdir.

 

V. CƏMİYYƏTİN ÖHDƏLİKLƏRİ

5.1. Hüquqi şəxs öz öhdəlikləri üçün ona məxsus olan bütün əmlakla cavabdehdir.

5.2. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Cəmiyyət təsisçilərinin öhdəlikləri üzrə cavab vermir.

5.3. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergiləri və digər məcburi ödəmələri ödəyir.

5.4. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulan vəzifələri yerinə yetirir.

5.5. Cəmiyyət öz iştirakçılarının üçüncü şəxslər qarşısında öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır.

5.6. Cəmiyyətin yaradılması ilə bağlı və onun dövlət qeydiyyatına alınmasına qədər yaranmış öhdəliklərinə görə cəmiyyətin təsisçiləri birgə məsuliyyət daşıyırlar.

5.7. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı yalnız onun tam ödənilməsindən sonra və cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada cəmiyyətin əmlakı hesabına iştirakçıların nizamnamə kapitalındakı mayalarının dəyərinə mütənasib şəkildə artırılması və (və ya) iştirakçılar tərəfindən əlavə mayaların qoyulması vasitəsi ilə (və ya) cəmiyyətə qəbul edilən yeni iştirakçıların mayaları hesabına artırıla bilər.

5.8. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının cəmiyyətin əmlakı hesabına artırılması cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada cəmiyyətin ümumi yığıncağının qərarı ilə həyata keçirilir. Belə qərar yalnız cəmiyyətin Ötən il üçün mühasibat hesabatının göstəriciləri əsasında qəbul edilə bilər. Nizamnamə kapitalının cəmiyyətin əmlakı hesabına artırılan miqdarı cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyəri, nizamnamə kapitalının miqdarı və cəmiyyətin ehtiyat fondu arasındakı fərqi keçməməlidir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı müəyyən edilmiş qaydada artırıldıqda iştirakçıların mayalarının məbləği dəyişmədən bütün iştirakçıların mayalarının nominal dəyəri proporsional surətdə artır.

5.9. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının iştirakçıların əlavə payları hesabına artırılması cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada cəmiyyətin ümumi yığıncağının qərarı ilə həyata keçirilir. Bu qərarla əlavə payların ümumi dəyəri, həmçinin iştirakçının əlavə payının dəyəri və onun payının nominal dəyərinin artırıldığı məbləğ arasındakı nisbət müəyyən edilməlidir. Həmin nisbət iştirakçının payının nominal dəyərinin onun əlavə payına bərabər və ya ondan az məbləğdə arta biləcəyi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. Hər bir iştirakçı əlavə payların ümumi dəyərindən artıq olmayan, həmin iştirakçının nizamnamə kapitalında olan mayasının məbləğinə proporsional olaraq əlavə pay qoymaq hüququna malikdir. İştirakçılar tərəfindən əlavə paylar, bu barədə ümumi yığıncağın qərarı qəbul edildikdən sonra nizamnamədə və ya ümumi yığıncağın qərarında müəyyən edilmiş müddətdə qoyulmalıdır. Əlavə pay qoymaq üçün müəyyən edilmiş müddətin ötürülməsi nizamnamə kapitalının qeyd edilən üsulla artırılmasının baş tutmasına səbəb olur.

 

VI. CƏMİYYƏTİN NİZAMNAMƏ KAPİTALI

6.1. Cəmiyyətin ilkin nizamnamə kapitalı onun təsisçisinin payı hesabına yaradılır.

6.2. Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 10 (on) manat həcmində nominal dəyəri 5 manat olan 2 paydan ibarətdir və təsisçi tərəfindən bir dəfəyə ödənilir. Bu öhdəlik təsisçi tərəfindən pozulduqda o Ümumi Yığıncağın Qərarı ilə qəbul olunmuş qaydalara müvafiq məsuliyyət daşıyır.

6.3. TƏSİSÇİNİN PAYI:

- Flankəsov. Məmməd .Məmməd oğlu - 10 (on) manat, yaxud Nizamnamə kapitalının 100%-i, 2 pay.

6.4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına təsisçinin öz paymı qoyma müddəti Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Maya qoyulması üzrə öhdəlikləri pozmağa görə iştirakçılar nizamnamə kapitalında payı həddində məsuliyyət daşıyır.

6.5. Öz payını tam keçirən təsisçi Cəmiyyətdən qiymətli kağızlar kateqoriyasına aid olmayan şəhadətnamə ala bilər.

6.6. Təsisçinin Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına öz payına qoyma müddəti Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

6.7. Cəmiyyət istənilən vaxt nizamnamə kapitalının miqdarını mülki məcəlləyə uyğun olaraq ümumi yığıncağın qərarı ilə artırıb, yaxud azalda bilər.

6.8. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının dəyişdirilməsinə dair qərarı onu dövlət reyestrində müvafiq məlumatların daxil edilməsi anından etibarən qüvvəyə minir.

6.9. Nizamnamə kapitalının artırılmasına təsisçinin öz payının tam şəkildə keçirildikdən sonra yol verilir.

6.10. Cəmiyyətin təsisçisinin Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına maya qoymaq vəzifəsindən azad edilməsinə, o cümlədən Cəmiyyətə qarşı tələblərin əvəzləşdirilməsi yolu ilə azad edilməsinə yol verilmir.

6.11. Cəmiyyət nizamnamə kapitalının azaldılmasına onun bütün kreditorlarını xəbərdar etdikdən sonra yol verilir. Bu halda kreditorların ixtiyarı var ki, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Cəmiyyətin müvafiq öhdəliklərinin vaxtından əvvəl icrasını və ya xitamını və düşdükləri zərərin əvəzinin ödənilməsini tələb etsinlər.

 

VII. CƏMİYYƏTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ VƏ FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ

7.1. Cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə

aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:

- ticarət-kommersiya fəaliyyəti;

- kənd-təsərrüfatı məhsullarının alqı-satqısı, istehsalı, tədarükü, emalı və konservləşdirilməsi;

- xalq istehlakı mallarının istehsalı;

- təmir-quraşdırma işlərinin görülməsi;

- müxtəlif növ istehsal sexlərinin istismarı.

7.2. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən istənilən digər fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər.

7.3. Cəmiyyət xüsusi icazə alınmasını tələb edən müəyyən fəaliyyət növləri ilə yalnız bu cür içazənin. (lisenziyanın) alınmasından sonra məşğul ola bilər.

 

VIII. CƏMİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ

8.1. Cəmiyyət üzvlərin ümumi yığıncağı, müşahidə şurası, idarə heyəti tərəfindən və ya təsisçi tək olduqda onun tərəfindən idarə olunur.

8.2. Bir iştirakçıdan ibarət olan cəmiyyətdə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barəsində qərarlar həmin iştirakçı tərəfindən təkbaşına qəbul edilir və yazılı surətdə rəsmiləşdirilir.

8.3. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun üzvlərinin (təsisçilərinin) ümumi yığıncağıdır. Növbəti ümumi yığıncaq nizamnamədə müəyyən olunmuş müddətdə, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağı növbəti və növbədənkənar ola bilər. Hər bir iştirakçının cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağında iştirak etmək, cəmiyyətin orqanların seçmək (təyin etmək), onlara seçilmək (təyin edilmək) və səsvermədə iştirak etmək, şəxsən iştirak etmək və ya təyin etdiyi nümayəndə vasitəsilə təmsil olunmaq hüququ vardır. İştirakçıların həmin hüquqlarını məhdudlaşdıran hər hansı bir razılaşma və ya hərəkət etibarsızdır. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncaqda hər bir iştirakçının onun nizamnamə kapitalındakı payına mütənasib səsi vardır. Cəmiyyətin iştirakçısı olmayan kollegial icra orqanının rəhbəri və üzvləri və ya cəmiyyətin təkbaşçı icra orqanının rəhbəri ümumi yığıncaqda məşvərətçi səs hüququ ilə iştirak edə bilər. Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərdən başqa, cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının səlahiyyətlərinə digər məsələlər də aid edilə bilər. Nizamnamədə müəyyən edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq, ümumi yığıncaq cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar istənilən məsələni müzakirə edə bilər.

8.4. Cəmiyyətin iştirakçılarının növbəti ümumi yığıncağı icra orqanı tərəfindən nizamnamədə müəyyən edilmiş müddətdə, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır. Cəmiyyətin illik fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş ümumi yığıncaq hesabat-maliyyə ili başa çatdıqdan sonra dörd aydan gec olmayaraq çağırılır.

8.5. Cəmiyyətin iştirakçılarının növbədənkənar ümumi yığıncağı nizamnamədə müəyyən edilən hallarda və qaydada çağırılır. Növbədənkənar ümumi yığıncaq icra orqanının öz təşəbbüsü ilə, habelə direktorlar şurasının (müşahidə şurasının), təftiş komissiyasının (müfəttişin) və ya bütün səslərin azı onda birinə malik olan iştirakçıların tələbi ilə çağırılır. Ləğvetmə prosesində olan cəmiyyətin növbədənkənar ümumi yığıncağı ləğvetmə komissiyası tərəfindən çağırılır.

8.6. Aşağıdakı məsələlərə baxılması və qərar qəbul olunması ümumi yığıncağın və ya təsisçinin müstəsna səlahiyyətinə aiddir:

8.6.1. nizamnamənin qəbul olunması, ona əlavələr və dəyişikliklər edilməsi;

8.6.2. üzvlüyə qəbul və üzvlüyə xitam verilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi;

8.6.3. Cəmiyyətin nizamnaməsini və nizamnamə kapitalının miqdarını dəyişdirmək;

8.6.4. müşahidə şurasının, idarə heyətinin, idarə heyəti sədrinin, kredit komissiyasının seçilməsi, onların hesabatlarının dinlənilməsi və səlahiyyətinə xitam verilməsi;

8.6.5. illik hesabatın və balansın təsdiqi;

8.6.6. payların və digər ödənişlərin həcminin və ödənilmə qaydalarının müəyyən edilməsi;

8.6.7. Cəmiyyətin mənfəətinin bölgüsü və istifadəsi qaydalarının müəyyən edilməsi:

8.6.8. Cəmiyyətin fondlarının yaradılması və istifadəsi qaydalarının müəyyən edilməsi;

8.6.9. zərərin ödənilməsi qaydalarının, inzibati idarə xərcləri limitinin müəyyən edilməsi;

8.6.10. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi barədə qərar qəbul edilməsi;

8.6.11. audit aparılması və auditor seçilməsi haqqında qərar qəbul olunması;

8.6.12. nizamnaməyə görə Cəmiyyətin fəaliyyətinə aid olan digər məsələlərin həlli.

Cəmiyyətin təsis yığıncağında cəmiyyətin təsis edilməsi, nizamnamənin təsdiq edilməsi, cəmiyyətin yaradılması zamanı nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin təsdiq edilməsi, idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərarlar təsisçilər tərəfindən yekdilliklə, digər məsələlər üzrə isə sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Cəmiyyətin təsisçilərinin Ümumi Yığıncağının müstəsna səlahiyyətinə qanunvericilikdə başqa şərtlər müəyyən edilməmişsə aşağıdakılar aiddir:

8.7. Nəzərdə tutulduğu halda Cəmiyyətin nizamnaməsində göstərilən direktorlar şurası (və ya müşahidə şurası), idarə heyəti və (və ya) təftiş komissiyası (müfəttiş) yaradıla bilər.

8.8. Yaradılmış direktorlar şurası (müşahidə şurası) cəmiyyətin ümumi yığıncaqlar arasındakı dövrdə onun icra orqanının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Əgər nizamnamədə təftiş komissiyasının seçilməsi (müfəttişin təyin edilməsi) nəzərdə tutulmuşdursa, təftiş komissiyasının (müfəttişin) səlahiyyətləri direktorlar şurasına (müşahidə şurasına) verilə bilər.

8.9. Cəmiyyətin direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) yaradılması və fəaliyyəti, habelə səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydası nizamnamə ilə müəyyən edilir.

8.10. Cəmiyyətin təkbaşına rəhbəri, kollegial icra orqanının rəhbəri (üzvü), kənar idarəçi direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) üzvü ola bilməz.

8.11. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərlik Cəmiyyətin idarəedici orqanı və qanuni təmsilçilik funksiyasına malik olan direktor tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Direktor Cəmiyyətin adından vəkalətnaməsiz fəaliyyət göstərir, Cəmiyyətin operativ idarə edilməsini həyata keçirir, üçüncü şəxslərlə münasibətdə cəmiyyəti təmsil edir. Ümumi Yığıncağın təsdiqinə verilən sənədləri hazırlayır, Cəmiyyət adından əqdlər bağlayır, rəsmi sənədləri imzalayır, öz səlahiyyətləri çərçivəsində Cəmiyyətin işçilərini vəzifəyə təyin edir, başqa işə keçirir, vəzifədən azad edir, onların vəzifə maaşlarını müəyyən edir, onların barəsində həvəsləndirmə və tənbeh, tədbirlərinin tətbiqi haqqında əmrlər verir. Qanunvericiliklə və Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə ümumi yığıncağın müşahidə şurasının və təftiş komissiyasının (müfəttişin) səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

Direktor əmək müqaviləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslarla müqavilə müddəti başa çatanadək Ümumi Yığıncağın qərarı ilə tutduğu vəzifədən azad edilə bilər.

Direktor Cəmiyyətin təsisçisinin (iştirakçısının) tələbi ilə Cəmiyyətə vurduğu zərəri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödəməyə borcludur.

 

IX. CƏMİYYƏTİN MÜŞAHİDƏ ŞURASI

9.1 Nəzərdə tutulduğu halda cəmiyyətin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək üçün ümumi yığıncaqda təşkilatın üzvlərindən müşahidə şurası yaradıla bilər.

Yaradılmış direktorlar şurası (müşahidə şurası) cəmiyyətin ümumi yığıncaqlar arasındakı dövrdə onun icra orqanının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Əgər nizamnamədə təftiş komissiyasının seçilməsi (müfəttişin təyin edilməsi) nəzərdə tutulmamışdırsa, təftiş komissiyasının (müfəttişin) səlahiyyətləri direktorlar şurasına (müşahidə şurasına) verilə bilər.

9.2. Cəmiyyətin direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) yaradılması və fəaliyyəti, habelə səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydası nizamnamə ilə müəyyən edilir.

9.3. Cəmiyyətin təkbaşına rəhbəri, kollegial icra orqanının rəhbəri (üzvü), kənar idarəçi direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) üzvü ola bilməz.

9.4. Müşahidə şurasının tərkibi 3 nəfərdən az ola bilməz.

9.5. Müşahidə şurasının üzvü idarə heyətinin və kredit komissiyasının üzvü ola bilməz.

9.6. Müşahidə şurası:

9.6.1. ümumi yığıncağın qərarlarının icrasına nəzarət edir;

9.6.2. Cəmiyyətin və idarə heyətinin fəaliyyətini təhlil edir, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir;

9.6.3. idarə heyətinin hesabatını, illik balansı öz rəyi ilə birlikdə ümumi yığıncağa təqdim edir;

9.6.4. idarə heyətinin fəaliyyətlərində olan nöqsanların aradan qaldırılması, qanunsuz qəbul olunan qərarların ləğvi üçün xəbərdarlıq edir, yaxud bu barədə ümumi yığıncağa məlumat verir;

9.6.5. idarə heyətindən şikayətlərə baxır;

9.6.6. nizamnamədə nəzərdə tutulan digər funksiyaları yerinə yetirir.

9.7. Müşahidə şurasının üzvlərindən biri auditorluq təcrübəsinə malik olmalıdır. Müvafiq

təcrubəyə malik üzv olmadıqda müqavilə ilə auditor cəlb oluna bilər.

 

X. CƏMİYYƏTİN İDARƏ HEYƏTİ

10.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi yığıncaqda idarə heyəti seçildikdə ümumi yığıncaqlar arasındakı dövrdə idarə heyəti və idarə heyətinin sədri rəhbərlik edir. İdarə heyətinin üzvü müşahidə şurasının üzvü ola bilməz.

10.2. İdarə heyətinin üzvlərinin sayı, seçilmə müddəti, idarə heyətinin, onun üzvlərinin. və sədrin hüququ, vəzifəsi və səlahiyyəti nizamnamə ilə müəyyən olunur. İdarə heyətinin tərkibi 3 nəfərdən az olmamalıdır.

10.3. İdarə heyəti:

10.3.1. nizamnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada Cəmiyyətə yeni üzvlərin qəbul edilməsi və üzvlükdən azad edilməsi məsələlərinə baxır;

10.3.2. Cəmiyyəti məhkəmədə və üçüncü şəxslərlə münasibətdə təmsil edir:

10.3.3. ümumi yığıncağın keçirilməsini təşkil edir;

10.3.4. Cəmiyyətin adından işə cəlb olunanlarla əmək müqaviləsi bağlayır, öz üzvləri və üçüncü şəxslərlə mülki sövdələşmələr aparır;

10.3.5. mühasibat balansını və digər maliyyə hesabatlarını hazırlayır;

10.3.6. nizamnamədə nəzərdə tutulan digər funksiyaları yerinə yetirir.

10.4. İdarə heyətinin üzvlərinin əmək haqqı nizamnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyənolunur.

 

XI. CƏMİYYƏTİN MALİYYƏ-TƏFTİŞ KOMİSSİYASI

11.1. Cəmiyyətin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti və onun təftişini həyata keçirmək məqsədi ilə Cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağının qərarı ilə təftiş komissiyası (müfəttiş) seçilir (təyin edilir).

11.2. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının (müfəttişin) formalaşdırılması qaydaları, onun tərkibi və fəaliyyətinin qaydası cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.

113. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvlüyünə (müfəttiş kimi) fiziki şəxslər seçilir (təyin edilir), Cəmiyyətin iştirakçısı olmayan şəxslərin də təftiş komissiyasına üzv seçilməsinə (müfəttişin təyin edilməsinə) yol verilir. Cəmiyyətin direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) və ya kollegial icra orqanının rəhbəri (üzvü), təkbaşına rəhbər və ya kənar idarəçi təftiş komissiyasına üzv seçilə (müfəttiş tayın edilə) bilməz.

11.4. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının (müfəttişin) cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yoxlamaq və bu məqsədlə cəmiyyətin fəaliyyətinə aid olan bütün sənədləri əldə etmək hüququ vardır təftiş komissiyasının (müfəttişin) tələbi ilə direktorlar şurasının (müşahidə şurasının) və ya kollegial icra orqanının rəhbəri (üzvləri) təkbaşına rəhbər, kənar idarəçi şifahi və ya yazılı formada zəruri məlumatları təqdim etməyə borcudurlar.

11.5. Cəmiyyətin təftiş komissiyası, (müfəttiş) varsa bu nəzarət orqanının rəyi olmadan cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağı, cəmiyyətin illik hesabatların, və mühasibat balanslarını təsdıq edə bılməz habelə mənfəət və zərərin bölüşdürülməsinə dair qərar qəbul edə bilməz

11.6. Maliyyə-təftiş Komissiyası, Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişini aşağıdakı hallarda həyata keçirir:

- İdarə Heyətinin tələbi ilə;

- təsərrüfat ili başa çatdıqda;

- səhmdarların Ümumi Yığıncağının tələbi ilə;

- səslərin onda bir hissəsinə malik səhmdarın tələbi ilə;

- Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər hallarda.

 

XII. CƏMİYYƏTİN MÜŞAHİDƏ ŞURASININ VƏ İDARƏ HEYƏTİNİN MƏSULİYYƏTİ

Müşahidə şurasının və idarə heyətinin üzvləri öz hərəkətləri (hərəkətsizliyi) ilə Cəmiyyətə vurduğu zərərə görə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 

XIII. CƏMİYYƏTİN ƏMLAKININ YARANMASI VƏ TƏSİSÇİLƏR ARASINDA GƏLİRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ QAYDASI

13.1. Cəmiyyətin əmlakı onun əsas fondlarından və dövriyyə vəsaitlərindən, o cümlədən dəyəri Cəmiyyətin müstəqil balansında əks olunan digər dəyərlərdən ibarətdir.

13.2. Cəmiyyətin əmlakı Cəmiyyətin istifadəsindədir və onun üzərində sərəncam vermək hüququ Qanuna və bu nizamnaməyə uyğun olaraq təsisçilərə və müəyyən çərçivəsində direktora məxsusdur.

13.3. Cəmiyyətin əmlakının yaranma mənbələri aşağıdakılardır:

- təsisçilərin pul və maddi payları;

- göstərilmiş xidmətlərdən, görülmüş işlərdən, məhsul satışından və həm də təsərrüfat

fəaliyyətinin digər növlərindən əldə olunan gəlirlər;

- qiymətli kağızların satışından əldə olunan gəlirlər;

- bank və digər kreditlər;

- kapital qoyuluşları;

- Azərbaycan Respublikası qanunvericilik aktları ilə qadağan edilməyən digər mənbələrdən əldə edilən gəlirlər.

13.4. Cəmiyyətin istifadəsinə verilmiş əmlakın təsadüfi məhv olunması və ya korlanması riskini bu əmlakı verən təsisçi daşıyır.

13.5. Bütün vergilər və büdcəyə ödənişlər ödənildikdən sonra yerdə qalan təmiz gəlirin təsisçilər arasında bölünməsi onların Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı paylarına mütənasib olaraq həyata keçirilir. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının tam formalaşmamasına qədər mənfəətin təsisçilər arasında bölüşdürülməsinə yol verilmir.

13.6. Cəmiyyətin maliyyə ili dövlət qeydiyyatına alındığı andan 31 dekabradək, növbəti maliyyə ili isə 1 yanvardan 31 dekabradək olan dövrü əhatə edir.

 

XIV. CƏMİYYƏTİN İŞİNİN PLANLAŞDIRILMASI UÇOTU VƏ HESABATI

14.1. Cəmiyyət öz istehsal etdiyi məhsullara, yerinə yetirdiyi işlərə, göstərdiyi xidmətlərə olan tələbatı nəzərə alaraq müstəqil surətdə öz fəaliyyətini planlaşdırır və inkişaf perspektivlərini və yeni zamanda istehsal və sosial inkişafın, öz işçilərinin şəxsi gəlirlərinin artırılmasının təmin olunmasının istiqamətini müəyyən edir.

14.2. Cəmiyyət öz fəaliyyətinin nəticələrinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və formada mühasibat və əməliyyat uçotu, statistik hesabat aparır, balans tərtib edir.

 

XV. SIĞORTA

Cəmiyyətİn əmlakının, istehsal, maliyyə və digər risklərinin sığortası Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə məcburi sığorta nəzərdə tutulmazsa onun özünün mülahizəsi ilə, həyata keçirilir.

 

XVI. VERGİ QOYMA

Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş vergiləri ödəyir.

 

XVII. ƏMƏK MÜNASİBƏTLƏRİ

17.1. Cəmiyyətdə işəgötürmə və işdən azad etmə məsələləri, əmək rejimi, əmək haqqı, kompensasiyalar da daxil olmaqla bütün əmək münasibətləri əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənir

17.2. Əmək haqqı cəmiyyətin işçilərinin sosial təminatı məsələləri. məzuniyyətlərinin verilməsi işçiləri ilə bağlanılan əmək müqavilələri əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq həll edilməlidir.

 

XVIII. SOSİAL SIĞORTA

Cəmiyyətin işçilərinin sosial sığortası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

XIX. CƏMİYYƏTİN TƏSİSÇİLƏRİNİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDAKI PAYLARININ ÖZGƏNİNKİLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDASI

19.1 Cəmiyyətin təsisçiləri Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı payını və ya onun bir hissəsini həmin Cəmiyyətin bir və ya bir neçə təsisçisinə sata bilər.

19.2. Cəmiyyət təsisçisinin öz payını (onun bir hissəsini) üçüncü şəxslərə özgəninkiləşdirilməsinə aşağıdakı hallarda yol verilir.

- Cəmiyyətin təsisçisi digər təsisçinin payını (onun bir hissəsini) öz paylarının miqdarında mütənasib surətdə satın almaqda üstünlük hüququna malikdirlər. Əgər Cəmiyyətin təsisçiləri xəbərdar edildikiəri gündən bir ay ərzində öz üstünlük hüququndan istifadə etməzlərsə, təsisçinin payı üçüncü şəxsə özgəninkiləşdirilə bilər.

- Cəmiyyətin nizamnaməsinə uyğun olaraq təsisçinin payının (onun bir hissəsinin) üçüncü

şəxslərə özgəninkiləşdirilməsi mümkün olmadıqda, Cəmiyyətin digər təsisçiləri isə onu satın almaqdan

imtina etdikdə Cəmiyyət təsisçinin payını əldə etməyə borcludur.

- Təsisçinin payını (onun bir hissəsini) Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin özünün əldə etdiyi

halda Cəmiyyət onu özünün nizamnaməsində nəzərdə tutulan müddətlərdə və qaydada başqa

təsisçilərə və ya üçüncü şəxslərə satmağa və ya Mülki Məcəllənin 90.4 və 90.5-ci maddələrinə

uyğun olaraq öz nizamnamə kapitalını azaltmağa borcludur.

- Cəmiyyətin nizamnamə kapitalındakı paylar Cəmiyyətin təsisçisi olan fiziki şəxslərin vərəsələrinə və hüquqi şəxslərin hüquq varislərinə yalnız Cəmiyyətin qalan təsisçilərin razılığı ilə keçir ki, payın keçməsinə razılıq verməkdən imtina edilməsi Cəmiyyətin nizamnaməsində nəzərdə tutulan qaydada və şərtlərlə Cəmiyyətin həmin payın həqiqi dəyərini təsisçinin vərəsələrinə (hüquq varislərinə) ödəməsi və ya həmin dəyərə bərabər əmlakı onlara naturada verməsi vəzifəsinin yaranmasına səbəb olur.

 

XX. CƏMİYYƏTİN YENİDƏN TƏŞKİLİ VƏ LƏĞV OLUNMASI

20.1 Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğv olunması Azərbaycan Respublikasının “Mülki Məcəllə”sinə və digər qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

 

XXI. DİGƏR ŞƏRTLƏR

21.1 Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, lakin bu Nizamnamə ilə tənzimlənməyən məsələlər təsisisçilərin Ümumi Yığıncağının qəbul etdiyi qərarla və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

21.2. Bu nizamnamə təsisçilərin Ümumi Yığıncağının qərarı əsasında təmaslana, tam, yaxud

qismən dəyişdirilə bilər.

21.3. «Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan

Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq Cəmiyyətin hüquqi statusunda olan hər

hansı bir faktiki dəyişiklik baş verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq hüquqi şəxsin dövlət

qeydiyyatı orqanına müraciət edilməlidir.

21.4. Gələcəkdə bu nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə,

qanunvericiliyin müddəası tətbiq edilir.

21.5. Cəmiyyətin yenidən təşkili zamanı auditor yoxlamasından keçməlidir

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.