Məhkəmədə təmsil etmək üçün etibarnamə

 

ETİBARNAMƏ

 

_______________şəhəri (rayonu)                                               «____»_____________20___il

Mən ___________________________________________________________________________________ yaşayan
(yaşayış yeri)

_______________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasınır» adı)

________________________________________________________________________________________yaşayan
(yaşayış yerı)

_______________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasınır» adı)

qanunla iddiaçıya, cavabdehə, üçüncü şəxsə, zərerçəkmişə verilmiş bütün hüquqlarla, o cümlədən ışi süih yolu ilə qurtarmaq, iddia tələblərini bütünlükıə və ya qismən etiraf etmək və ya onlardan imtina etmık, əmlakı və ya pulu almaq hüququ ilə bütün məhkemə
orqanlarında mənə aid olan müiki işləri və cinayət işlərini aparmağı və bu tapşırığın yerinə yetirilməsilə əlaqədar olan bütün hərəkətləri etməyi etibar edirem.
Həmin etibarnamə üzrə səlahiyyət başqa şəxslərə verilə ______________________________________________
(bilər və yaxud bilməz)

Etibarnamə ____ müddətinə veriiib və ___________________

(sözlə)

«___» ______________20___ iiədek qüvvədədir.

İMZA: ___________

«___»_______________20___ il

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.