Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş orqanının adı

__________ nömrəli cinayət işi üzrə __________________ tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.2.11, 251 və 252-ci maddələrinin tələblərinə əməl etməklə, həmin qərar ________________________________________________________________________

qərar elan edilən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün və yer,

_________________________________________________________________________________________________________ elan edilməklə

iş yeri və ya vəzifəsi, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

mütəxəssis-əmtəəşünas __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi

həmçinin: ____________________________________________________________________

iştirak edən digər şəxslərin soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, iş yeri, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

iştirakı ilə ____________________________________________ əmlakı üzərinə həbs qoyuldu.

əmlakı üzərinə həbs qoyulmuş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

 

Əmlak üzərinə həbs qoyulmasına başlamazdan əvvəl həmin istintaq hərəkətində iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51.5-cı maddəsinə əsasən protokola daxil edilməli olan qeydlər vermək hüququna malik olmaları, protokolu olduğu kimi və ya qeydlərlə birlikdə imzalamaq vəzifəsi izah olunaraq, həmçinin təhqiqat və ibtidai istintaq məlumatlarının yayılmasına görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi:

.

İştirak edən şəxslər:                                                                                   _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                          _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Bundan başqa ______________________________________ Azərbaycan Respublikası

qərar elan edilən şəxsin adı, soyadı

CPM-nin 251 və 253-cü maddələrində nəzərdə tutulan hüquq və vəzifələri izah edildi:

           

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Bundan sonra____________________________________________________________

qərar elan edilən şəxsin adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulmuş əmlak

könüllü surətdə təqdim edilməsi təklif edildi.

O, bidirdi ki, ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Üzərinə həbs qoyulan əmlak siyahıya alındı.

 

 

Sıra №-si

Əmlakın adı

Sayı

Ölçüsü

Çəkisi

Köhnəlmə dərəcəsi

Digər fərdi əlamətləri

Mütəxəssis tərəfindən müəyyən edilmiş dəyəri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın _____________________________________________

digər şəxslərə məxsus olub-olmaması barədə qeyd

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Siyahıda göstərilən əmlak ________________________ bunlardan ____ bəndlərdə qeyd

bunlardan qablaşdırılıb möhürlənməsi barədə qeyd

olunanlar götürüldü, _____ bəndlərdə olanlar saxlanılması üçün möhürlənmiş vəziyyətdə _____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

təhvil verildi və ona siyahıya alınmış və ya üzərinə həbs qoyulmuş, yaxud müsadirə olunmalı əmlak barəsində qanunsuz hərəkətlərə görə, yəni siyahıya alınmış və ya üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın etibar olunmuş şəxs tərəfindən israf edilməsi, özgəninkiləşdirilməsi, gizlədilməsi, həmçinin dəyişdirilməsi, habelə üzərinə həbs qoyulmuş pul vəsaitləri (əmanətləri) ilə bank əməliyyatlarının bank və ya digər kredit təşkilatının nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilməsinə görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 303-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan məsuliyyət elan edildi.

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

            Əmlak üzərinə həbs qoyularkən _____________________________________________

foto, kino və video çəkilişdən və ya

_____________________________________________________________________________

digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeydlər

 

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

 

İştirak etdilər:

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

           

Protokolun surətini ______________________ 20 ____ il tarixdə aldım:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.