Əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ___________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

_________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, _____________________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulmalı olan, habelə mülki iddianın təmin edilməsinə kifayət edən əmlak,

_____________________________________________________________________________

həbsin qoyulması üçün obyektiv hallar və əsaslandırılmış motiv, təxirə salına bilməməsini zəruri edən səbəblər

_____________________________________________________________________________ (əmlakın və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əşya və vasitələrin məhv edilməsini, zədələnməsini, korlanmasını, gizlədilməsini və ya _____________________________________________________________________________

verilmiş mülkü iddianın təmin edilməsi hesabına özgəninkiləşdirilməsini güman etməyə əsas verən dəqiq məlumatlar),

____________________________________________________________________________

əmlak üzərinə qoyulan həbs müddəti

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.12, 177.4.3, 249, 251və 443.2-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ____________________________________________________________________

əmlakı üzərinə həbs qoyulmalı olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

_____________________________________________________________________________

üzərinə həbs qoyulmalı olan əmlak

üzərinə ___________ müddətinə həbs qoyulsun.

 

2.        Qərarın surəti ___________________________________________ təqdim edilsin.

əmlakı üzərinə həbs qoyulmalı olan şəxsin adı, soyadı

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.