Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınınma haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

___________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

İstintaq zamanı __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixdə ________________________________________

təqdim edilən sənədlər

_______________________________________ təqdim edərək mülki cavabdehin nümayəndəsi

qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

_____________________________________________________________________________

tanınması üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

nəzərə alaraq o, mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 102, 119 və 120-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

soyadı, adı, atasının adı

_________________________ mülki cavabdeh ______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

nümayəndəsi qismində tanınsın.

2.        Qərarın sürəti _______________________________________________ göndərilsin.

                                                                       nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.