Mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki cavabdehin nümayəndəsi qismində tanınmasının rədd edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

____________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

İstintaq zamanı __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________ 20 ____ il tarixdə _________________________________________

təqdim edilən sənədlər

_______________________________________ təqdim edərək mülki cavabdehin nümayəndəsi

kimi cinayət prosesinin iştirakçısı qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

_____________________________________________________________________________

imtina edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

nəzərə alaraq onun mülki cavabdehin nümayəndəsi kimi cinayət prosesinin iştirakçısı qismində tanınması rədd edilməlidir.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 102, 119 və 120-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

                                                                                                      soyadı, adı, atasının ad

______________________ mülki cavabdeh _________________________________________

soyadı, adı, atasının ad

nümayəndəsi qismində tanınması rədd edilsin.

2.        Qərarın surəti _______________________________________________ göndərilsin.

                                                           nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.