Mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
mülki iddiaçının nümayəndəsi qismində tanınma haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

______________________ nömrəli cinayət işinin materilallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

İstintaq zamanı __________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixdə ________________________________________

təqdim edilən sənədlər

___________________________________ təqdim edərək mülki iddiaçının nümayəndəsi kimi cinayət prosesinin iştirakçısı qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

_____________________________________________________________________________

tanınma üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

nəzərə alaraq o, mülki iddiaçının nümayəndəsi kimi cinayət prosesinin iştirakçısı qismində tanınmalıdır.

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 102 və 119-cu maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

soyadı, adı, atasının adı

__________________________ mülki iddiaçı _______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

nümayəndəsi kimi tanınsın.

2.        Qərarın surəti _______________________________________________ göndərilsin.

                                                                       nümayəndənin soyadı, adı, atasının adı

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.