Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisinin Vəzifə Təlimatı

 

 

“TƏSDIQ EDIRƏM”

“Təşkilatın adı” MMC-nin direktoru

 

____________________ Yumru Vəzifəyev

“____” ________________ 20__ -ci il

 

 

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisinin

 

VƏZİFƏ TƏLİMATI

 

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

 

 

1.1. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisi ştat cədvəlinə uyğun olaraq mütəxəssis işçilər təsnifatına aiddir və “Təşkilatın adı” MMC-nin direktorunun əmri ilə tutduğu vəzifəyə təyin olunur və işdən azad edilir.

 

1.2. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis birbaşa olaraq şöbə rəisinə və oparativ olaraq direktora tabedir.

 

1.3. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis vəzifəsinə ali təhsilli, aiddiyəti vəzifələrdə ən azı üç il iş stajı olan şəxs təyin oluna bilər.

 

1.4. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis hər hansı bir səbəbə görə işdə olmadığı zaman onun vəzifə borclarını müvafiq qaydada təyin edilən digər məsul şəxs icra edir və bu səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

 

1.5. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis fəaliyyətində rəhbər tutur:

 

- Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan əmək qanunvericiliyini;

- “Təşkilatın adı” MMC-nin nizamnaməsini;

- “Təşkilatın adı” MMC-nin direktorunun əmrləri, göstərişləri, icrası vacib olan digər normativ və təlimatlandırıcı sənədlərini;

- Struktur bölmələrin əsasnaməsini;

- Bu vəzifə təlimatını.

 

1.5. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis bilməlidir:

 

- Fəaliyyəti ilə bağlı olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini;

- “Təşkilatın adı” MMC-nin fəaliyyətini nizamlayan hüquqi və normativ sənədləri;

- Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndis fəaliyyətinə aidiyyəti olan normativ və metodiki materialları;

- “Təşkilatın adı” MMC-nin strukturunun ixtisaslaşdırılmasını və xüsusiyyətini;

- Daxili əmək nizamının qaydalarını.

 

 

2. VƏZİFƏ BORCLARI

 

2.1. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisi, əməyin mühafizəsi üzrə qabaqcıl və elmi təcrübələri istehsalatda həyata keçirməlidir.

 

2.2. İş yerlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidir.

 

2.3. İstehsalatda zədələnmə səbəblərinin analizı və qarşısını almaq üçün tədbirlər hazırlamalı və onların həyata keçirilməsini təşkil etməlidir.

 

2.4. İş yerlərində sanitar texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir.

 

2.5. İş şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn kompleks planların hazırlanmasını təşkil etməlidir.

 

2.6. Binanın, qurğuların və avadanlıqların əməyin mühafizəsi üzrə texniki vəziyyətin yoxlanılmasında iştirak etməlidir.

 

2.7. Struktur bölmələrində, istehsalatda ətraf mühitin çirkləndirilməsinin qarşısını almaqda tədbirlərin görülməsində iştirak etməlidir.

 

2.8. İşə götürülənlərlə giriş təlimatı aparmalı və işçilərə əməyin mühafizəsi üzrə ortaya çıxan məsələlərin aradan qaldırılmasına köməklik etməlidir.

 

2.9. Qulluqçuların və mühəndis texniki işçilərin əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik təlimatı üzrə biliklərinin yoxlanılmasında və attestasiya komissiyasının işində iştirak etməlidir.

 

2.10. Xidmətlərə təlimatların işlənib hazırlanmasında kömək etməlidir.

 

2.11. İstehsalatda bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etməlidir.

 

2.12. İşçilərin əməyin mühafizəsi üzrə ərizə, məktub və şikayətlərinə baxmalı və lazımi ölçülər götürməlidir.

 

2.13. Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə mühəndisi mövcud forma və qaydalara uyğun olaraq hesabat aparmalıdır.

 

2.14.  Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi üzrə mühəndis nəzarət etməlidir:

 

- sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq üçün tədbirlərin aparılmasına;

- əməyin mühafizəsi üçün norma, qayda və təlimatların yerinə yetirilməsinə;

- səs-küyün səviyyəsinin, titrəmənin, çirklənmənin, tozlanmanın, işıqlanmanın, temperaturun, nəmişliyin və başqa istehsalat faktorlarının ölçülməsinin qrafik üzrə aparılmasına;

- aspirator və ventilyasiya sistemlərinin keyfiyyətli işləməsinə;

- qoruyucu qurğuların və mühafizə vasitələrinin vəziyyətinə;

- iş yerlərində təlimatların vaxtında və keyfiyyətli aparılmasına;

- işçilərin əməyin mühafizəsi dərslərinin təşkilinə, biliklərinin yoxlanılmasına və attestasiyadan keçirilməsinə;

- istehsalatda bədbəxt hadisələrin uçotuna və araşdırılmasına;

- işçilərə verilən xüsusi geyimlərin, ayaqqabıların, fərdi mühafizə vəsaitələrinin və digər vasitələrin qorunmasına, yuyulmasına, təmizlənməsinə, qurudulmasına və zərərsizləşdirilməsinə;

- xidmətlərdə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinə ayrılmış vəsaitlərin düzgün xərclənməsinə.

 

3. HÜQUQLARI

 

3.1. Normal iş şəraiti ilə təmin olunması.

 

3.2. Xidmət və şöbələrdə əməyin mühafizəsi texniki təhlükəsizliyi və istehsalat sanitariyası üzrə yoxlamalar aparmaq, lazım gəldikdə təqdimatlar yazmaq.

 

3.3.  İstehsalat sahələrində işçilərin sağlamlığına və həyatına təhlükə yaradan işləri saxlamalı və təcili Direktora məlumat vermək.

 

3.4. Texniki təhlükəsizlik və istehsalat sanitariyası normalarına cavab verməyən alətlərlə işləməyi qadağan etmək.

 

3.5. İstehsalatda zədələnmələri aradan qaldıran, yeniliklər yaradan və iş yerlərini lazımı, normal vəziyyətdə saxlayan işçiləri mükafatlandırmaq üçün “Təşkilatın adı” MMC-nin rəhbərliyinin fikir və rəyini bildirmək.

 

3.6. “Təşkilatın adı” MMC-nin Direktoruna istehsalatda əməyin mühafizəsi və istehsalat sanitariyası qaydalarını pozan işçilər barədə informasiya verməli, həmin işçilərin inzibatı qaydada cəzalandırılması yaxud işdən azad edilməsi barədə məsələ qaldırmalı, həmçinin sistematik əməyin mühafizəsi tələblərini pozan struktur bölmələrinin rəislərini işdən azad etmək barədə təqdimat verməlidir.

 

3.7. Əmək məcəlləsinə, qüvvədə olan qaydalara və əməyin mühafizəsi və istehsalat sanitariyası qaydalarına uyğun gəlməyən, ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin əmr və sərəncamlarının dayandırılmasına qarşı təklif və rəylərini irəli sürməlidir.

 

3.8. Struktur bölmələrində əməyin mühafizəsi səviyyəsini yoxlamalı və yazılı göstərişlər verməlidir.

 

4. MƏSULIYYƏTI

 

4.1. Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, bu vəzifə təlimatı ilə nəzərdə tutulmuş, vəzifələrin icra edilməməsi və ya lazımi səviyyədə icra edilməməsi.

 

4.2. Azərbaycan Respublikasının inzibati, cinayət və mülki qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada - fəaliyyətinin həyata keçirilməsi prosesi zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları.

 

4.3. Azərbaycan Respublikasının əmək, cinayət və mülki qanunvericiliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada - maddi ziyanın vurulması.

 

4.4. “Təşkilatın adı” MMC-nin mənafeyinin qorunmaması, firmaya, onun müştərilərinə aid olan məxfi məlumatların, sənədlərin (kommersiya sirri) üçüncü şəxslərə açılması.

 

4.5. İmzaladığı sənədlərə şəxsən və şərtsiz məsuliyyət daşıyır.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.