Nümunəvi girov müqaviləsi

 

Dövlət mülkiyyətinin girov qoyulmasına

razılıq verilməsi qaydaları haqqında

əsasnaməyə 2№-li əlavə

 

 

NÜMUNƏVİ GİROV MÜQAVİLƏSİ

 

“ _____” _____________________  199__ cı il ___________________________________________________

                                      (bağlandığı yer)

____________________________________________________________________________________

(girovqoyan müəssisənin adı, ünvanı)

_____________________________________________________________________________________

(müəssisənin rəhbərinin adı, soyadı, və atasının adı)

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

(bundan sonra "Girovqoyan") _________________________________________________________

                                                                            (girov saxlayan müəssisənin adı)

 

_____________________________________________________________________________________

(müəssisənin rəhbərinin adı, soyadı və atasının adı)

 

_____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

(bundan  sonra  "Girovsaxlayan")  aşağıdakılar  haqqında  bu  müqaviləni bağladılar:

1.  ___________________________________________________________________________________

(əsas müqavilənin adı: alqı-satqı, kredit, əmlak kirayəsi, yük daşıması və s.)

__________________________________________________________________________ müqaviləsinə

əsasən girov saxlayan ___________________________________________________________________

                                                              (iş və xidmətləri yerinə yetirməyi və ya kredit verməyi)

______________________________________________________________________________ öhdəsinə

götürür.

2. İş və xidmətlər yerinə yetirilənə qədər və ya kredit (faizlə)

_______________________________________________________________________________________

                                                                    (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilməli)

qaytarılana qədər __________________________________________________________________

(girovun predmeti və dəyəri)

___________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

_______________girov qoyulur.

Girov  qoyulmuş  əmlakın  siyahısı  bu  müqavilənin  tərkib  hissəsidir.

(Əlavə olunur).

3.   Girov   qoyulmuş   əmlak   girovqoyanda   qalır   (və   ya   girovsaxlayana verilir).

Girov qoyulmuş əmlak_______________________________________________________________

(yazı ilə)

__________________________________________________________________________________

___ ___________manat məbləğində qiymətləndirilir.

“___ ” ____________ 199__cı   il  tarixli _______saylı qiymətləndirmə aktı.

"Girovqoyan" təminat verir ki, bu müqaviləyə əsasən girova verilmiş əmlak başqa mqavilə üzrə girovun predmeti hesab edilmir, borclardan azaddır (və ya həbs qoyulmamışdır).

4. "Girovqoyan" girov qoyulmuş əmlakı tam dəyəri ilə sığorta etdirməyi, girovun predmetinin salamatlığı üçün lazım olan tədbirlər görməyi, girovun predmeti əsaslı və cari təmir etməyi, bu müqavilənin müddəti başa çatana kimi girovun predmetinin başqa hüquqi və fiziki şəxsə girov verməməyi, girovun predmetinin saxlanma vəziyyətini yoxlamaq üçün girovsaxlayana şərait yaratmağı, girovqoyulmuş əmlak satıldıqda kredit və onun faizini ödəməyi, müqavilədən irəli gələn digər öhdəlikləri icra etməyi öhdəlik götürür. Girovsaxlayanın hüquqları və vəzifələri;

Alınmış  vəsaitlərin  "____"____  199____ il tarixli №-li

əsas müqavilə ilə müəyyən olunmuş müddətdə qaytarılmadığı hallarda, mülkiyyətçidən və ya onun vəkil etdiyi Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada girov qoyulmuş əmlakı satmağı və əldə olunan məbləği borcun ödənilməsinə yönəldilməsinə tələb etmək.

Girov qoyulmuş əmlakın satışından əldə olunan məbləğ borcun ödənilməsini təmin etmədikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada borclunun digər əmlakının satışından əldə edilən məbləğ ilə borcun ödənilməsini təmin etmək.

Girovsaxlayan   girovqoyanın   tələbi   ilə   öhdəliyin   tam   və   ya   qismən icrasını təsdiq edən sənədləri ona verməyə borcludur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hüquq və vəzifələrdən istifadə etmək.

6. Müqavilə aşağıdakı hallarda xitam edilir:

-girovla təmin olunmuş öhdəçiliyə xitam verildikdə;

-girovun   obyektini   təşkil   edən   hüququnun   qüvvədə   olma   müddəti qurtardıqda;

-girov qoyulmuş əmlak məhv olduqda;

-girovun   predmeti   olan   əmlak   üzərindəki   hüquqlar   girovsaxlayana keçdikdə;

-girov qoyulmuş əmlak vaxtından əvvəl satıldıqda;

-bu  müqavilədə  nəzərdə tutulan  şərtlər  girovqoyan  və  girovsaxlayan tərəfindən pozulduqda;

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

7.   Girovqoyan müəssisənin yenidən təşkili zamanı müqavilədə nəzərdə tutulan öhdəlik onun hüquqi varisinə keçir.

8.Bu müqavilə 4 nüsxədə tərtib olunur, onlardan biri girovqoyanda, biri girovsaxlayanda, biri əmlakı idarə edən orqanda və ya fiziki şəxsdə, biri   isə   (əgər  müqavilə  tərəflərin   razılığı   ilə  notarial   qaydada təsdiq edilmişsə) notariat orqanında qalır.

9.Tərəflərin hüquqi ünvanı:

 

______________________________                                                               ____________________________

girov qoyan                                                                                    girov saxlayan

 

M.Y.  İmza:                                                          M.Y.  İmza:

 

Razılaşdırılmışdır

Dövlət Əmlak Komitəsinin

sədri ________________________

                             (imza)

" ____ "___________________1996-cı il.

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.