Şahidin dindirilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şahidin dindirilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

 

_____________________________________________________________________________

dindirmə aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 227-230-cu maddələrinin tələblərinə riayət etməklə şahidi dindirdim.

Dindirmədə iştirak edən şəxslər _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dindirmə zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən ______

_____________________________________________________________________________

istifadə edilib–edilməməsi barədə qeyd

 

 

DİNDİRİLƏN  ŞƏXS  HAQQINDA  MƏLUMATLAR:

 

 

1.Soyadı, adı, atasının adı ________________________________________________________

2. Doğulduğu il, ay, gün _________________________________________________________

3. Doğulduğu yer ______________________________________________________________

4. Vətəndaşlığı ________________________________________________________________

5. Ailə vəziyyəti _______________________________________________________________

6. Təhsili _____________________________________________________________________

7. İş yeri, məşğuliyyət növü və vəzifəsi _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, telefon №-si _____________________________

_____________________________________________________________________________

9. Şəxsiyyətini müəyyən edən sənəd _______________________________________________

kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir

10. Təqsirləndirilən (şübhəli), zərər çəkmiş şəxslə münasibəti ___________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

İmza _____________________

 

 

Mənə Azərbaycan Respublikası CPM-in 19, 20, 26 və 95-ci maddələrində nəzərdə tutulan aşağıdakı hüquqlarım və vəzifələrim izah edildi:

Şahid Azərbaycan Respublikası CPM-də nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməlidir:

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın çağırışı ilə istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərdə iştirak etmək üçün gəlmək və dindirmədə ona məlum olan bütün hallar üzrə suallara tam və düzgün cavab vermək;

ifadələrinin düzgünlüyünü istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolunda imzası ilə təsdiq etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə onda olan əşyaları, sənədləri və nümunələri müqayisəli tədqiqat üçün təqdim etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə müayinədən keçmək;

halların dərk və ifadə edilməsi qabiliyyətindən şübhələnməyə tutarlı əsaslar olduqda, bu qabiliyyətin yoxlanılması üçün cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə ambulator ekspertizadan keçmək;

təhqiqatçının, müstəntiqin, prokurorun və məhkəmə iclasında sədrlik edənin göstərişlərinə tabe olmaq;

məhkəmənin sərəncamında olmuş, məhkəmənin icazəsi olmadan və ya cinayət təqibi orqanını olduğu yer barədə əvvəlcədən xəbərdar etmədən başqa əraziyə getməmək;

məhkəmə iclasında sədrlik edənin icazəsi olmadan fasilə elan edilənədək məhkəmənin iclas zalını və məhkəmənin binasını tərk etməmək;

məhkəmə iclasında qaydaya riayət etmək;

Azərbaycan Respublikası CPM-də nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Şahidin öz vəzifələrini icra etməməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.

Şahid Azərbaycan Respublikası CPM-də nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada aşağıdakı hüquqları həyata keçirir:

hansı cinayət işi üzrə çağırıldığını bilmək;

onun dindirilməsində iştirak edən tərcüməçiyə etiraz etmək;

xahişlər etmək;

özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadələrin verilməsindən, materialların və məlumatların təqdim olunmasından imtina etmək;

ifadə verərkən cinayət prosesini həyata keçirən orqanın icazəsi ilə yadda saxlanılması çətinlik törədən mürəkkəb riyazi hesablamalara dair sənədlərdən, çoxsaylı coğrafi adlardan və digər məlumatlardan istifadə etmək; hadisələri dərk edərkən və ya dərk etdikdən dərhal sonra yazılı qeydlərindən ifadə verərkən istifadə etmək;

verdiyi ifadələri çəkdiyi planlarla, sxemlərlə və şəkillərlə müşayiət etmək;

cinayət prosesi üzrə məhkəməyədək icraat zamanı ifadəsini şəxsən yazmaq;

iştirak etdiyi istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin protokolu ilə, habelə məhkəmə iclası protokolunun ona aid olan hissəsi ilə tanış olmaq, ifadəsinin tam və düzgün olması üçün protokola zəruri əlavə və qeydlərin daxil edilməsini tələb etmək;

cinayət prosesi zamanı sərf etdiyi xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə kompensasiya almaq;

cinayət prosesini həyata keçirən orqan tərəfindən maddi sübut kimi, yaxud digər əsaslarla götürülmüş əşyaların, rəsmi sənədlərin əslini geri almaq;

istintaq və ya digər prosessual hərəkətlərin icrası zamanı həmin hərəkətlər başlananadək nümayəndəyə malik olmaq;

Azərbaycan Respublikası CPM-də nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

Hüquqlarım mənə izah edildi, bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-in 297-ci maddəsinin və ifadə verməkdən imtina etməyə görə Azərbaycan Respublikası CM-in 298-ci maddəsi ilə məsuliyyət daşımağım barədə xəbərdar edildim, ifadəmi _____________________ dilində vermək istəyirəm.

 

İmza _____________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dindirdi:

 

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.