Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların verilməsindən imtina barədə akt

Növ: 
 
Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların verilməsindən imtina barədə
А K T
 
_________________________ ___________
(şəhər, rayon) (tarix)
Аkt _________________________________________________________________________
( vergi orqanının adı)
vəzifəli şəxsləri _____________________________________________________________________
(vergi orqanının götürməni həyata keçirən vəzifəli şəxslərinin
__________________________________________________________________________________
soyadı, adı, atasının adı, vəzifələri və rütbələri)
___________________________________________________tərəfindən tərtib edilmişdir.
Аzərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 23-cü və 43-cü maddələrinə uyğun olaraq sənədlərin və
nümunə kimi əşyaların götürülməsi həyata keçirilməzdən əvvəl
__________________________________________________________________________________
(vergi ödəyicisi və ya onun götürmədə iştirak edən
__________________________________________________________________________________
nümayəndəsinin vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)
sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında ________ tarixli _____ №-li Qərar təqdim
edildi və ___________________________________________________________________________
(götürülməsi zəruri olan sənədlərin və
__________________________________________________________________________________
əşyaların adı, onların əlamətləri)
təqdim edilməsi təklif olundu.
O, qeyd olunan qərar və xidməti vəsiqələr təqdim olunduqdan sonra bildirdi ki,
__________________________________________________________________________________
( sənədlərin və əşyaların verilməsindən imtina
__________________________________________________________________________________________________
edilməsinin səbəbləri göstərilir)
__________________________________________________________________________________________________
Buna görə də vergi ödəyicisinin sənədlərinin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə icazə
verilmədi.
Аktın doğruluğunu təsdiqləyərək imza edirik:
___________________________ __________ ______________________________
(vergi orqanının vəzifəli şəxsinin (imza) (soyadı, adı, atasının adı)
vəzifəsi və rütbəsi)
(Vergi orqanının bu hərəkətdə iştirak edən bütün vəzifəli şəxsləri aktı imzalamalıdırlar)
Yoxlamada iştirak edən digər şəxslər:
____________________ ___________________________________________
(imza) (S.А.А.)
Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsi:
________________ ____________________________________________
(imza) (soyadı, adı, atasının adı)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.