Şübhəli şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şübhəli şəxsin ekspertiza təyin olunmasına dair qərarla tanış edilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51 və 85-ci maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _________________ nömrəli cinayət işi üzrə şübhəli şəxs _______________________________________________ məhkəmə _____________________

soyadı, adı, atasının adı

ekspertizası təyin etmək haqqında ______________________ 20 ____ il tarixli qərarla tanış edərək ekspertizanın təyin edilməsi və aparılması zamanı Azərbaycan Respublikası CPM-nin 268-ci maddəsində nəzərdə tutulan aşağıdakı hüquqlarını izah etdim:

268.1.1. protokol tərtib edilməklə ekspertizanın aparılmasından əvvəl onun təyin edilməsi haqqında müstəntiqin qərarı ilə tanış olmaq və ona məxsus olan hüquqların izahını almaq;

268.1.2. ekspertə etiraz etmək;

268.1.3. eksperti onun göstərdiyi şəxslər içərisindən təyin edilməsi barədə vəsatət vermək;

268.1.4. öz təşəbbüsü ilə və öz hesabına alternativ ekspertiza aparmaq və onun rəyinin cinayət işinə əlavə edilməsi barədə vəsatət vermək;

268.1.5. rəy alınması üçün müstəntiq tərəfindən təyin edilmiş ekspert qarşısında əlavə suallar qoymaq;

268.1.6. müstəntiqin icazəsi ilə ekspertizanın aparılmasında iştirak etmək, bu zaman tətbiq edilmiş tədqiqat üsullarının mahiyyətinin və alınmış nəticələrin izahını ekspertdən tələb etmək və ekspertə izahlar vermək;

268.1.7. ekspertin rəyi müstəntiqə daxil olduğu vaxtdan ən geci 10 (on) gün müddətində onunla tanış olmaq, əlavə və ya təkrar ekspertizanın aparılması haqqında vəsatət vermək;

268.1.8. onun vəsatəti üzrə aparılan ekspertin dindirilməsində iştirak etmək.

 

Şübhəli şəxs ______________________________________ qərarla tanış olaraq bildirdi:

adı, soyadı

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd

______________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Şübhəli şəxs:                                                                                                                 _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Müdafiəçi:                                                                                                                    _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                                     adı, soyadı

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.