Şübhəli şəxsin tutulması haqqında protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şübhəli şəxsin tutulması haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85, 90, 147, 148 və 153-cü maddələrinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _______________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________ 20 ____ il tarixli qərara müvafiq olaraq ______________________

_____________________________________________________________________________

tutulan şəxsin soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________________________________________

doğulduğu tarix, yer, vətəndaşlığı, təhsili, ailə vəziyyəti, məhkumluğu, iş (təhsil, xidmət) yeri,

____________________________________________________________________________

vəzifəsi, məşğuliyyət növü, qeydiyyatda olduğu və yaşadığı ünvan

Azərbaycan Respublikası CM-nin ______________________ mad. ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə şübhəli şəxs qismində bu gün ________________________ saat ___:___ dəqiqədə

                                                                                                harada

müdafiəçi ______________ hüquq məsləhətxanasının vəkili ___________________________,

                                                                                                                                                                soyadı, adı, atasının adı

qanuni nümayəndə __________________________ iştirakı ilə tutuldu.

                                                soyadı, adı, atasının adı

Tutulmanın əsasları: _____________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu, şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş

____________________________________________________________________________

əməli törədərkən, yaxud bilavasitə bundan sonra cinayət başında yaxalanması, zərər çəkmiş şəxsin, yaxud hadisəni görən şəxslərin

_____________________________________________________________________________

cinayətin onun tərəfindən törədilməsinə göstərməsi, şəxsin üzərində, paltarında və ya istifadə etdiyi digər əşyalarda, yaşayış yerində,

_____________________________________________________________________________

nəqliyyat vasitəsində cinayətin törədilməsini göstərən aşkar izlərin olması barədə qeydlər

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CM-nin __________________ mad.ilə nəzərdə tutulan cinayəti törətməkdə şübhələnilir.

Tutulmuş şəxsə qərarın ____ vərəqdən ibarət surəti təqdim olunmaqla, şübhə edilən şəxsin hüquq və vəzifələri, o cümlədən özünə və yaxın qohumlarına qarşı ifadə verməmək, müdafiəçinin yadrımından istifadə etmək hüququ izah olundu, hüquq və vəzifələrinə dair _______________ dilində, _____________ qrafikası ilə yazılı bildiriş təqdim edildi, tutulmadan dərhal sonra ___________________________________________ məlumat vermək

kimə və hansı vasitə ilə

hüququ təmin edildi.

 

Qərarın surətini və yazılı bildirişi aldım, hüquq və vəzifələrim izah edildi, protokolla tanış oldum:

 

Şübhəli şəxs:                                                                                                                     _____________________

                                                                                                   imza                                                         adı, soyadı               

Müdafiəçi:                                                                                                                          _____________________

                                                                                                   imza                                                         adı, soyadı               

Qanuni nümayəndə:                                                                                                       _____________________

                                                                                                   imza                                                         adı, soyadı               

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                          _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Tutulmuş şəxs ________________________ və protokolun surətini __________________

adı, soyadı

20 ____ il tarixdə saat ____:___ dəqiqədə aldım.

 

______________________________

tutulmuş şəxsin təhvil verildiyi orqanın adı və       

______________________________                                                    _____________________

nümayəndəsinin vəzifəsi, rütbəsi                                                               imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.