Şəxsi axtarış aparılması haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
şəxsi axtarış aparılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

 

Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51, 85.4.2, 242-247-ci maddələrinin tələblərinə əsasən tərtib edirəm həmin protokolu ondan ötrü ki, _____________________ nömrəli cinayət işi üzrə şəxsi axtarış aparılmasına dair _________________________________________________________

qərar qəbul etmiş orqanının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarı ___________________________________

axtarış aparılan şəxsin soyadı, adı, atasının adı

elan edilərək onun şəxsi axtarışı aparıldı.

Şəxsi axtarışda mütəxəssis _________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü

həmin şəxslə eyni cinsdən olan hal şahidləri: ________________________________________

_____________________________________________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

həmçinin _____________________________________________________________________

digər iştirakçıların soyadı, adı, atasının adı

iştirak etdilər.

Şəxsi axtarış aparılmazdan əvvəl həmin istintaq hərəkətində iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 51.5 və 244.6-cı maddələrinə əsasən protokola daxil edilməli olan qeydlər vermək hüququna malik olmaları, protokolu olduğu kimi və ya qeydlərlə birlikdə imzalamaq vəzifəsi izah olunaraq, həmçinin təhqiqat və ibtidai istintaq məlumatlarının yayılmasına görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi.

 

            İştirak edən:

                                                                                                                      _____________________

imza                                                     adı, soyadı

                                                                                                                      _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Bundan əlavə hal şahidləri: _________________________________________________

adı, soyadı

onların Azərbaycan Respublikası CPM-nin 94.2 və 94.4-cü maddələrinə əsasən hüquq və vəzifələri, o cümlədən:

cinayət təqibi orqanının çağırışı ilə gəlmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın tələbi ilə cinayət prosesində iştirak edən şəxslərlə münasibətləri barədə məlumat vermək;

istintaq hərəkətini aparan şəxsin göstərişlərinə tabe olmaq;

iştirak etdiyi istintaq hərəkəti aparılarkən baş verənləri diqqətlə izləmək;

istintaq hərəkəti aparılan yeri tərk etməmək;

müvafiq istintaq hərəkəti protokolunu imzalamaq;

onun qeydləri protokolda əks olunmadığı halda isə protokolu imzalamaqdan imtina etmək;

cinayət prosesini həyata keçirən orqanın icazəsi olmadan onun iştirakı ilə aparılmış istintaq hərəkəti və bu hərəkət zamanı aşkar edilmiş hallar barədə məlumatları yaymamaq;

şəxsi həyatın toxunulmazlığına, ailə, dövlət, peşə, kommersiya və qanunla qorunan digər sirlərə toxunan hallar barədə məlumatları yaymamaq

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri, habelə

müvafiq istintaq hərəkətinin icraatında onun başlanmasından qurtarmasınadək iştirak etmək;

iştirak etdiyi istintaq hərəkətinin protokolu ilə tanış olmaq;

qeyd edilməsi zəruri olan halların müvafiq protokola daxil edilməsini tələb etmək;

müvafiq istintaq hərəkətinin icraatı və onun protokolu ilə tanış olarkən baş verənlərə dair öz etirazını bildirmək;

istintaq hərəkəti protokolunu yalnız şəxsən dərk etdiyi hallarda imzalamaq;

cinayət prosesində sərf etdiyi xərclərin ödənilməsinə və cinayət prosesini həyata keçirən orqanın qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ona vurulmuş ziyana görə kompensasiya almaq;

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları,

həmçinin Azərbaycan Respublikası CPM-nin 94.3-cü maddəsinə əsasən öz vəzifələrini icra edərkən yol verdikləri qanun pozuntularına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məsuliyyət daşımaları izah edildi.

 

                                  

Hal şahidləri:

                                                                                                                                     _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı

                                                                                                          _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı

 

hal şahidləri: __________________________________________________________________

şübhəli, təqsirləndirilən və zərər çəkmiş şəxslə qarşılıqlı münasibəti haqqında məlumat

_____________________________________________________________________________

            Bundan sonra ona üzərində olan_____________________________________________

                                                                               əşyanın, sənədin və s. adı

könüllü surətdə təqdim olunması təklif edildi.

____________________________________________________________________ bidirdi ki,

soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

 

                Şəxsi axtarış nəticəsində ___________________________________________________________________

                                                               axtarılan əşyanın, sənədin və s. tapılması barədə qeydlər

                Şəxsi axtarış aparılarkən ___________________________________________________________________

foto, kino və video çəkilişdən və ya

____________________________________________________________________________________________________

digər yazan texniki vasitələrdən istifadə edilməsi barədə qeydlər

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd             

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

Hal şahidləri:                                                                                                                            _____________________

                                                                                                              imza                                                       adı, soyadı                                                                                                                                                                                           _____________________

                                              imza                                                       adı, soyadı             

Axtarışda iştirak etdilər:                                                               _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

                                                                                                                      _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Şəxsi axtarışa məruz qalan:                                                                                            _____________________

                                                                                  imza                                                       adı, soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                       _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

           

Protokolun surətini ______________________ 20 ____ il tarixdə aldım:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.