Səyyar vergi yoxlaması aktı

Növ: 

Azərbaycan  Respublikası  vergilər  nazirinin 06.03.2013-cü  il  tarixli  1317040100209400

nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

A -056

 

Səyyar vergi yoxlaması aktı

 

 

 

 

Təsisçiləri :(vergi ödəyicsinin adı, VÖEN)

 

( tə'sisçilər barədə mə'lumat)

 

 

(yoxlamanın aparıldığı yer)                                                                                           (aktın tarixi)

                                                                         rəisinin (onun müavinin)

(vergi orqanının adı)

 

                 tarixli  

(tarix)nömrəli qərarına əsasən  

 

                                                                                                                                                     tərəfindən

(vergi yoxlamasını həyata keçirən şəxslərin vəzifəsi, rütbəsi, S. А. А.)

 

(vergi ödəyicisinin adı)

Aşağıda siyahısı verilən tədiyə və dövrlərdə

 

 

vergilər və digər icbari ödənişlərə dair qanunvericiliyə əməl edilməsi vəziyyətinin (vergilərin və digər icbari ödənişlərin hesablanması, tutulması və ödənilməsi)

                                                                                                                                səyyar vergi yoxlanılması

(növbəti və ya növbədənkənar)

aparıldı.

 

Yoxlama Аzərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq aparıldı.

 

1.                   Ümumi müddəalar

 

 

1.1.  Yoxlama  tarixdə başlanıldı və    

(gün, ay, il)                                                                                    (gün, ay, il)

 

tarixdə başa çatdırıldı. Yoxlamanın aşağıdakı qərar(lar)a əsasən müddəti uzadıldı.

 

Qərarın adı

Tarixi

Nömrəsi

Müddəti

Müddət uzadılması

 

 

 

Müddət uzadılması

 

 

 

Müddət uzadılması

 

 

 

Dayandirma haqqinda bend elave

1.2.  Yoxlanılan  dövrdə vergi ödəyicisinin vəzifəli  şəxsləri (rəhbər, baş mühasib və yaxud onların vəzifələrini icra edən şəxslər) aşağıdakılar olmuşdur:

 

(vəzifəsi)                                                                                                           (soyadı, adı, atasının adı)

 

Vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı   Fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yer  

 

 

1.3.   fərdi   №si    olan    Nəzarət    Kitabçasında   yoxlamanın    ……...tarixdə   başlaması    və

 

……..tarixdə  başa  çatması  barədə,  həmçinin  aktın  vergi  ödəyicisi  tərəfindən  qəbul  edilməsinə  dair müvafiq qeydlər aparıldı.

 

1.4. Vergi ödəyicisinin VÖEN məlumatları:

 

Vergi ödəyicisinin Dövlət qeydiyyatı üzrə reyestrə alınma tarixi

Ödəyicinin köhnə VÖEN-i

Alınma tarixi

Ödəyicinin təzə VÖEN-i

Alınma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

1.5.      Vergi ödəyicisinin aşağıdakı bank hesabları vardır. _

Bankın adı

Hesab nömrəsi

Məzənnə

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.   


 

 

(vergi ödəyicisinin adı)filialları, nümayəndəliyi və digər təsərrüfat

 

subyektləri aşağıdakılardır:

 

Subyektin növü

 

Subyektin adı

 

Subyəktin ünvanı

Uçota durduğu

Nəzarət kassa aparatının

 

Vergi organı

Tarix

 

Markası

Nömrəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vardır.1.7.              Vergi ödəyicisinin aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirmək üçün verilmiş lisenziyaları

 

 

Lisenziyanı verən organın adı

Fəaliyyət növü

Lisenziyanın verilmə tarixi

Müddəti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.  Yoxlanılan  dövrdə   

 

 

faktiki olaraq  (vergi ödəyicisinin adı)

ilə məşğul olmuşdur.

(fəaliyyət növü göstərilir)

 

 

Mövcud  qanunvericiliklə  qadağan  olunmuş  fəaliyyət  növləri  ilə  məşğul  olması  (olmaması) haqqında mə'lumat

 

(belə fəaliyyət növləri olmadıqda doldurulmur)

Lazımi      lisenziya      olmadan     həyata     keçirilən      fəaliyyət     növləri      haqqında     məlumat

 

(belə fəaliyyət növləri olmadıqda doldurulmur)

Vergi     yoxlaması    təqdim    olunmuş                    

                                                                                                                     əsasında aparıldı.

(yoxlamaya təqdim olunmuş sənədlərin adları (jurnal-orderlər, analitik və sintetik uçot cədvəlləri, baş kitab, vergilərin hesablanması üçün istifadə olunan sənədlər və s.)

 

1.9.            Yoxlama zamanı aparılan işlər barədə mə'lumatlar:

1.9.1.          Vergi  yoxlamasının  keçirilməsi  üçün  zəruri  olan  sənədlərin  təqdim  olunması haqqında Tələbnamə

 

………. Tarixli ……….. nömrəli Vergi yoxlamasının keçirilməsi üçün zəruri olan sənədlərin təqdim olunması haqqında Tələbnamə verildi. Əlavə olunur. Bu tələbnaməyə əsasən aşağıdakı protokollar vardır.

 

Protokolun nömrəsi

Protokolun tarixi

 

 

 

Qeyd: ………………………………………………….

1.9.2.    Vergi ödəyicisinin əmlakının inventarizasiyası

………. Tarixli ……….. nömrəli Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiyanın təyin edilməsi haqqında qərara əsasən inventarizasiya aparıldı Əlavə olunur. …………… tarixli ……… nömrəli akt tərtib olundu

Qeyd: ………………………………………………….

1.9.3.    Vergi  ödəyicisinin     binasına (ərazisinə) baxış keçirilməsi

………. Tarixli ……….. nömrəli Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı vergi ödəyicisinin ərazisinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsi haqqında qərara əsasən vergi ödəyicisinin binasına (ərazisinə) baxış kəçirildi Əlavə olunur. Bu qərara əsasən aşağıdakı protokollar vardır.

Protokolun nömrəsi

Protokolun tarixi

 

 

 

Qeyd: ………………………………………………….

1.9.4.    Ekspertizanın aparılması.

………. Tarixli ……….. nömrəli Ekspertizanın təyin  edilməsi haqqında  qərara əsasən ekspertizaya aparıldı Əlavə olunur.

Qeyd: ………………………………………………….

1.9.5.  Mütəxəssisin dəvət edilməsi.

………. Tarixli  ………..  nömrəli  Mütəxəssisin  dəvət  edilməsi  haqqında  qərara  əsasən mütəxəssis dəvət olundu Əlavə olunur.

Qeyd: ………………………………………………….

1.9.6.  Tərcüməçinin dəvət edilməsi.

………. Tarixli ……….. nömrəli Tərcüməçinin dəvət edilməsi haqqında qərara əsasən tərcüməçi dəvət olundu. Əlavə olunur.

Qeyd: ………………………………………….

1.9.7.  Müşahidəçilərin dəvət edilməsi.

Qeyd: ………………………………………………….

1.10.  Əvvəlki yoxlama ilə aşkar olunmuşdur:

Əvvəlki yoxlamanın başlama və başa çatma tarixləri:……………………..

 

 

 

Əvvəlki yoxlamanın dövrü:

Vergi adı

Dövr

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi qısa adı

Dövr       (il üzrə)

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

Fərq

VM

maddəsi

Maliyyə sanksiyası

Faiz

Əlavə hesablama

Artıq hesablama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

-

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Büdcəyə ödənilməli ƏDV məbləği

VM maddəsi

Maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Təqdim edilən VHF-nın ƏDV məbləği

VM maddəsi

Maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Növbəlik məbləğ

pozulmaqla

xərçlənən

VM maddəsi

Maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Nöqsanların adı

Sayı

Məbləğ

VM maddəsi

Maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

-

 

 

İnzibati tənbəh vərmə haqqında qərarın

İnzibati xətaya yol vermiş şəxsin

İnzibati cərimə

Tarixi

Nömrəsi

Soyadı adı ataadı

Vəzifəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

Əvvəlki yoxlamanın nəticəsinin aradan qaldırılması vəziyyəti:

 

1.11.      Vergi ödəyicisinin muhasibat uçotunun forması:   

 

Vergi uçotunun metodları :(Kassa, hesablama)

 

 

2.                  Yoxlama nəticəsində aşağıdakılar müəyyən edilmişdir:

 

2.1.

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergilər üzrə; H/şəxs Yol vergisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Mənfəətdən vergi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bəyn.  Sətir kodu

Vergi ödəyicisinin məlumatı

SVY məlumatı

Fərq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Əlavə dəyər vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

 

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

Büdcəyə ödənilməlidir

Büdcədən qaytarılır

Büdcəyə ödənilməlidir

Büdcədən qaytarılır

             

Qeyd :..........................................................................................

 

 

Aksiz vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ bəyannamə məlumat

SVY bəyannamə məlumatı

 

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

Büdcəyə ödənilməlidir

Büdcədən qaytarılır

Büdcəyə ödənilməlidir

Büdcədən qaytarılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Yoxlama ilə əhatə edilən dövrün sonuncu ayında təqdim edilmiş, lakin dəyəri alınmamış və ƏDV dövriyyəsinə aid edilməmiş mallar (işlər, xidmətlər) barədə məlumat

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

Mal(iş, xidmət) alan şəxsin (sifarişçinin)

 

 

 

 

Malın (işin, xidməti n) təqdim edildiyi tarix

 

 

Malın         (işin, xidmətin)

 

 

Malın (işin, xidmətin) dəyərinin ödənilməmiş

 

 

 

Əməliyyat üzrə təqdim edilmiş e-VHF-nın

 

 

 

 

Adı

 

 

 

 

VÖEN

 

 

Ümu mi dəyəri (ƏDV

-siz)

 

 

 

 

ƏDV-

si

 

 

 

Hissəsi (ƏDV-

siz)

 

 

 

 

ƏDV-si

 

 

 

 

Tarixi

 

 

 

 

Seriyası

 

 

 

 

Nömrəs i

Malın             (işin, xidmətin)

Ümumi dəyəri (ƏDV-

siz)

 

 

ƏDV-

si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

H/şəxs Torpaq vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Mədən vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Sadələşdirilmiş vergi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Muzdlu işlə ələqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Hesablama ayı

Vergi məbləği

Fərq

VÖ          bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə müqayisə cədvəli

Bəyn.     sətir kodu

Vergi ödəyicisinin məlumatı

SVY məlumatı

Fərq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Qeydiyyata alınmayan qeyri-rezidentə ödənilmiş məbləğə hesablanmış Əlavə dəyər vergisi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

Xususi Rejim/Mənfəətdən vergi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Xususi Rejim/Mənfəətdən vergi üzrə müqayisə cədvəli

Bəyn.   sətir kodu

Vergi ödəyicisinin məlumatı

SVY məlumatı

Fərq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

 

İxracdan qiymət fərqi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

Xarici subpodratçılardan ödəmə mənbəyində tutulan vergi

Dövr

Vergi məbləği

Fərq

VÖ           bəyannamə məlumatı

SVY məlumatı

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.1.1  ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərməsi

Dövr

ƏDV-yə          cəlb edilən dövriyyə

Büdcəyə ödənilməlidir

Büdcədən qaytarılır

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.1.2  ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı olmadan ƏDV üzrə vergi hesab fakturasının təqdim edilməsi

Dövr (il üzrə)

VHF-sının  ƏDV- siz umumi dəyəri

VHF-sının      ƏDV məbləği

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.1.3  ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı ləğv edildiyi halda ƏDV üzrə vergi hesab fakturasının təqdim edilməsi

ƏDV qeydiyyatının ləğv edildiyi tarix: .....................

 

Dövr (il üzrə)

VHF-sının  ƏDV- siz umumi dəyəri

VHF-sının      ƏDV məbləği

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.2.  Digər icbari ödənişlərin yoxlanılması üzrə;

Dövr

Ödəyicinin məlumatı

SVY məlumatı

Fərq

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

2.3.  Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə;

 

Vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsi məlumatları

 

Faiz hesablanan vərəqə

Tarix

Qalıq

Artıq Ödəmə

Faiz Borcu

Akt tarixi

 

 

 

 

Dövlət rüsumu üzrə vərəqə

Tarix

Qalıq

Artıq Ödəmə

Akt tarixi

 

 

 

Əmlaka yönəldilən məbləğ üzrə vərəqə

Tarix

Qalıq

Artıq Ödəmə

Akt tarixi

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

2.4.  Yoxlama dövründə qoyulan lakin icra olunmayan sərəncamlar

 

Bank adı

Hesab nömrəsi

Tarixi

Məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

Vergi ödəyicisinin dövrlər üzrə kassasından növbəlik pozulmaqla nağd qaydada aparılmış məxariç məbləği aşağıdakılardır:

 

Dövr

Məxariç məbləği

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.5.  Xarici iqtisadi əlaqələr barədə; Yoxlanılan dövürdə gömrük məlumatları

İdxal olunan

İxraç olunan

Malın adı/Grup adı

Məbləğ

Malın adı/Grup adı

Məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Gömrük bazasından alınan məlumat

İdxal məbləği

İxraç məbləği

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

2.6.  Qarşılıqlı əlaqələr barədə.

 

Qeyd :..........................................................................................

 

2.7.  Digər hüquq pozuntuları üzrə.

 

Pin nömrəsi

Soyadı,A.,A.

Vəzifəsi

Protokolün tarixi

Protokolün nömrəsi

Əsas səbəb

vərən

İXM

Maddəsi

Təklif məbləğ

olunan

 

 

SoyadıAA

Vəzifəsi

Protokolün yazılmasına əsas vərən səbəb

İnzibati Xatalar Mecellesinin maddəsi

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

2.8.  Bank əməliyyatlarının ayrı ayrı növləri üzrə aşkar edilmiş qanun pozuntuları

Dövr

Qanun pozuntusunun adı

Hesab açılmış şəxslərin sayı

Sərəncamlar       üzrə       icra edilməmiş məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

Aktda hər bir verginin yoxlanıldığı dövr göstərilməklə ayrı-ayrı vergilərə dair vergi orqanı tərəfindən əlavə hesablamanın (həmçinin vergi orqanının müəyyən etdiyi artıq hesablamanın) səbəbləri və onları təsdiq edən sənədlər, əlavə verginin (və ya artıq hesablamanın) hesablanması qaydası (mexanizmi), istinad olunan normativ hüquqi aktların adı, maddəsi, bəndi, habelə vergi ödəyicisinin izahatı, izahatda istinad olunan hallar və həmin halların təkzib edilməsi əsasları barədə və ya belə faktların olmaması, bəyannamələrin Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən müddətdə verilməsi haqqında məlumatlar göstərilir

.

3.  Yoxlamanın nəticələri üzrə təkliflər

3.1.  Vergi yoxlamasının nəticəsi və təklifləri:

 

Vergi  qısa adı

Dövr        (il üzrə)

Azaldılmışdır

Artıq hesablanmışdır

Fərq

VM

maddəsi

Təklif  olunan maliyyə sanksiyası

Təklif olunan faiz

Əlavə hesablama

Artıq hesablama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Büdcəyə ödənilməli ƏDV məbləği

Maddə

Təklif sanksiyası

olunan

maliyyə

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Təqdim edilən VHF-nın ƏDV məbləği

Maddə

Təklif       olunan                  maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Növbəlik       pozulmaqla      xərçlənən məbləğ

Maddə

Təklif       olunan                  maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

Dövr (il üzrə)

Nöqsanların adı

Sayı

Məbləğ

Maddə

Təklif       olunan                  maliyyə sanksiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

3.2.  Vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsi üzrə qalıqları və faiz borcu ödənilsin

 

Faiz hesablanan vərəqə

Tarix

Qalıq

Faiz Borcu

Akt tarixi

 

 

 

Dövlət rüsumu üzrə vərəqə

Tarix

Qalıq

Akt tarixi

 

 

Əmlaka yönəldilən məbləğ üzrə vərəqə

Tarix

Qalıq

Akt tarixi

 

 

Qeyd :..........................................................................................

3.3.      Vergi   və   digər   hüquq   pozuntularına   dair   müəyyən   edilmiş   digər   faktlar   haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatlar

Qeyd :..........................................................................................

 

3.4.  Mühasibat uçotunda lazımi dəyişikliklər edilməlidir.  Qeyd :..........................................................................................

3.5.   Аzərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə aşağıdakı şəxslərə protokollar tərtib olundu:

SoyadıAA

Protokolun tarixi

Protokolun nömrəsi

Əsas vərən səbəb

İXM Maddəsi

Təklif olunan məbləğ

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd :..........................................................................................

 

3.6.   Aşkar edilmiş vergi və digər hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasına dair yoxlayıcıların təklifləri

 

Qeyd :..........................................................................................

 

 

Əlavə:vərəqədə.

 

 

Vergi orqanının vəzifəli                                   Rəhbər (onun vəzifələrini şəxslərinin imzası                                                       icra edən şəxsin)  imzası

 

(vəzifəsi, rütbəsi, vergi orqanının adı)                                         (vergi ödəyicisi)

 

(imza)          (soyadı, adı, atasının adı)                           (imza)         (soyadı, adı, atasının adı)

 

 

Аktın bir nüsxəsini  


 

 

(əlavələrin sayı)əlavələrlə birlikdə aldım və bu

 

 

barədə Nəzarət Kitabçasında qeyd aparıb imza etdim: Rəhbər (onun vəzifələrini icra edən şəxs):

 

(vergi ödəyicisinin adı)                                      (imza)                                      (soyadı, adı, atasının adı)

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.