Tapşırıq müqaviləsi

 

 

TAPŞIRIQ MÜQAVİLƏSİ №__

 

Bakı şəhəri,                                                                                                                                                         “___”____________ 20____ il

 

Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən “Xidmət göstərən firmanın adı”, onun direktoru ____________ şəxsində (bundan sonra – “Vəkalət alan”) bir tərəfdən və “Xidməti muzd edən firmanın adı”, onun direktoru _________________ (bundan sonra – “Vəkalət verən”) digər tərəfdən (birlikdə “Vəkalət alan” və “Vəkalət verən” “Tərəflər” adlandırılacaq) aşağıdakılar barədə razılığa gələrək bu müqaviləni imzaladılar:

I. Müqavilənin predmeti

1. “Vəkalət alan” Müqavilədə göstərilən qaydada və şərtlərlə “Vəkalət verən”in adından və onun vəsaiti hesabına aşağıdakıları (və ya onlardan hər hansı birini) yerinə yetirməyi öz öhdəsinə götürür:
1.1. imzalanacaq əqdlərin şərtlərini təhlil edərək rəy tərtib etmək, bu əqdləri imzalamaq, həmin əqdlər üzrə vəzifələri icra etmək, hüquqları həyata keçirmək, digər hərəkətləri yerinə yetirmək;
1.2. hüquqi şəxsin, onun filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması ilə əlaqədar işlər görmək, bununla bağlı hüquqi şəxsin nizamnaməsinin, filial və nümayəndəliklərin əsasnaməsinin və digər zəruri sənədlərin layihələrini hazırlamaq;
1.3. xüsusi razılığın (lisenziyanın), icazənin, sertifikatın, şəhadətnamənin və s. bu kimi sənədlərin aidiyyəti dövlət orqanlarından alınmasını təmin etmək;
1.4. bütün növ əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının rəsmiləşdirilməsini, o cümlədən bu hüquqları təsdiq edən sənədlərin aidiyyəti dövlət orqanlarından alınmasını təmin etmək;
1.5. kommersiya təmsilçiliyi ilə bağlı hərəkətləri yerinə yetirmək;
1.6. əmlakın, sənədlərin, möhür və ştampların və s. təhvil-təslimini həyata keçirmək;
1.7. banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında hesablar açmaq, bu hesablar üzrə hesablaşmalar aparmaq;
1.8. qiymətli kağızlar üzrə hüquqların həyata keçirilməsi, vəzifələrin icrası ilə əlaqədar hüquqi hərəkətləri yerinə yetirmək;
1.9. vəsiyyətnamənin icrası, mirasın qəbul edilməsi, bölünməsi, vəsiyyət tapşırığının icrası ilə əlaqədar hüquqi hərəkətləri yerinə yetirmək;
1.10. təsisçi (səhmdar) səlahiyyətlərini həyata keçirmək;
1.11. əmlak bölgüsü ilə bağlı hüquqi hərəkətləri yerinə yetirmək;
1.12. hüquqi şəxsin ləğvi və yenidən təşkili ilə bağlı hüquqi hərəkətləri yerinə yetirmək.

II. Müqavilənin müddəti

2.1. Müqavilə “Vəkalət verən” tərəfindən vəkalətnamə imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
2.2. Müqavilə:
2.1. vəkalətnamədə nəzərdə tutulan tapşırığın icrası başa çatanadək (bu hərəkətlər vəkalətnamədə nəzərdə tutulan müddət bitənədək icra edildikdə) və ya;
2.2. vəkalətnamədə nəzərdə tutulan müddət bitənədək qüvvədədir.

III. Vəkalət alana ödənilən muzd və onun çəkdiyi xərclərin ödənilməsi qaydası

3.1. Vəkalət alana ödəniləcək muzd ________ manat təşkil edir. Bu məbləğ vəkalətnamə imzalandıqdan ______________ müddətində Vəkalət alana ödənilir.
3.2. Vəkalət verən Vəkalət alanın tapşırığı icra edərkən vəkalət verməklə eyni vaxtda çəkiləcək xərcləri ödəmək üçün Vəkalət alana_______ məbləğdə avans verir. Çəkilən xərclər üzrə son haqq-hesab Vəkalət verən tərəfindən Vəkalət alanın verdiyi məlumat əsasında tapşırığın icrası günü həyata keçirilir.

IV. Tərəflərin vəzifələri

4.1. Vəkalət alanın vəzifələri:
4.1.1. Vəkalətnamədə nəzərdə tutulan tapşırığı icra etmək;
4.1.2. Tapşırığın icrası nəticəsində əldə olunanları Vəkalət verənə təqdim etmək;
4.1.3. İstənilən vaxt Vəkalət verənin tələbi ilə ona tapşırığın icrasının gedişi haqqında informasiya, habelə tapşırığın icrasından sonra hesabat vermək;
4.1.4. Vəkalətnamədən imtina etmək istədikdə bu barədə Vəkalət verənə beş iş günü əvvəl xəbərdarlıq etmək;
4.2. Vəkalət verənin vəzifələri:
4.2.1. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətdə, miqdarda və qaydada Vəkalət alana muzd və çəkilən xərclərin əvəzini ödəmək;
4.2.2. Vəkalətnaməni ləğv etmək istədikdə bu barədə Vəkalət alana beş iş günü əvvəl xəbərdarlıq etmək;
4.2.3. Tapşırığın icrası gedişində Vəkalət alana dəyən zərəri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödəmək;
4.2.4. Tapşırığın icrası ilə bağlı Vəkalət alanı zəruri məlumatlarla (sənədlərlə) təmin etmək.

V. Tərəflərin məsuliyyəti

5.1. Vəkalət verən Müqavilənin III maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə, qaydada və məbləğdə Vəkalət alanın muzdunu və çəkilən xərcləri ödəmədikdə, gecikdirilmiş hər gün üçün ödənilməmiş məbləğin 0,1% həcmində dəbbə pulu ödəyir.
5.2. Vəkalət alan Müqavilənin I maddəsində qeyd edilən tapşırığı (fors major halları istisna olmaqla) yerinə yetirmədikdə və ya lazımınca yerinə yetirmədikdə, bunun nəticəsində Vəkalət verənə dəymiş ziyanı ödəyir.
5.3. Vəkalət verən tapşırığın icrası gedişində Vəkalət alana dəyən zərər üçün, əgər zərərin onun təqsiri üzündən yaranmadığını sübuta yetirməsə, Vəkalət alana dəymiş ziyanı ödəyir.
5.4. Ziyanın məbləği Tərəflərin razılığı əsasında müəyyənləşdirilir. Bu mümkün olmadıqda, ziyanın məbləği müstəqil auditor tərəfindən müəyyənləşdirilir.

VI. Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi, müqaviləyə xitam verilməsi

6.1. Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi Tərəflərin razılığı ilə baş verir və bu barədə onlar arasında müvafiq müqavilə imzalanır.
6.2. Müqaviləyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
6.2.1. Müqavilənin II maddəsində göstərilən hallarda;
6.2.2. Tərəflər Müqaviləyə vaxtından əvvəl xitam verilməsi barədə razılıq əldə etdikdə;
6.2.3. Fors Major hadisəsi baş verdikdə;
6.2.4. Tərəflərin birinin təşəbbüsü ilə.
6.3. Müqaviləyə xitam verilməsi barədə Tərəflər arasında Yekun Aktı imzalanır.

VII. Fors major

7.1. Fors Major dedikdə Tərəflərin iradəsindən asılı olmayaraq baş verən və inkişaf edən, onların və ya onlardan birinin Müqavilə üzrə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini qeyri-mümkün edən aşağıdakı hadisə və hallar nəzərdə tutulur:
7.1.1. hərbi akt, hərbi müdaxilə, silahlı münaqişə, embarqo, terror aktı, hərbi vəziyyətin elan olunması, birgə fəaliyyətin davam etdirilməsinə mane olan dövlət orqanının qərarı və s. bu kimi hadisələr;
7.1.2. təbii qəzalar (ildırım, zəlzələ, yer sürüşməsi, sunami, daşqın və s.);
7.1.3. texnogen qəzalar (yanğın, partlayış, kimyəvi zəhərlənmə və s.).
7.2. Müqavilə üzrə öhdəliklərin həyata keçirilməsi ilə bağlı Tərəflərin hüquqi münasibətlərdə olduqları şəxslərin hərəkətləri Fors Major hesab edilmir.
7.3. Fors Major hadisəsinə məruz qalan Tərəf digər Tərəfi Fors Major hadisəsi baş verdikdən 5 (beş) iş günü müddətində yazılı surətdə xəbərdar edir.
Fors Major hadisəsi 1 (bir) aydan çox davam etdikdə 6.2.3-cü bəndə uyğun olaraq Müqaviləyə xitam verilir.
Fors Major hadisəsi dövründə Tərəflər Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

VIII. Xüsusi şərtlər

8.1. Vəkalət alan tapşırığı yerinə yetirmədən Müqaviləyə xitam verdiyi halda, Vəkalət verəndən aldığı muzdu geri qaytarır.
8.2. Vəkalət verən tapşırıq yerinə yetirilənədək müqaviləyə xitam verdiyi halda, Vəkalət alana ödənilmiş muzd, çəkiləcək xərcləri ödəmək üçün verilmiş avans geri qaytarılmır. Bu vaxt Vəkalət verən tapşırığın icrası ilə bağlı Vəkalət alan tərəfindən çəkilmiş xərcləri (avans çıxılmaq şərti ilə) ödəməlidir.
8.3. Tapşırığın icrası ilə bağlı Vəkalət verən tərəfindən Vəkalət alana sənədlərin təqdim edilməsi, habelə Tapşırığın icrası nəticəsində əldə olunanların Vəkalət verənə verilməsi Tərəflər arasında imzalanan Aktla rəsmiləşdirilir.

IX. Mübahisələrin həlli

9.1. Müqavilənin yerinə yetirilməsi prosesində yaranmış mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll edilir.
9.2. Mübahisələri danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkün olmadıqda, onlar məhkəmə qaydasında həll olunur.

X. Qüvvədə olan qanunvericilik

Bu Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir və onun əsasında tərtib olunmuşdur.

XI. Müqavilənin dili

Bu Müqavilə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə tərtib olunur. Nüsxələrin biri Vəkalət verəndə, digəri isə Vəkalət alanda saxlanılır.

TƏRƏFLƏRİN REKVİZİTLƏRİ

Vəkalət verən       Vəkalət alan

________________    ______________

M.Y.   M.Y.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.