Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

protokol tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul etmiş orqanın adı

____________ nömrəli cinayət işi üzrə _____________ tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85.4.2, 273-276-cı maddələrinin tələblərinə riayət etməklə, həmin qərarı ___________________________________________________________________ elan edərək

 tədqiqat üşün nümunələri götürülən şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

nümunələrin növü, götürüldüyü yer

tədqiqat üçün götürülməsini apardım.

Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsində iştirak etdilər ________________________

           iştirak edən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________________________

doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, təhsili,

_____________________________________________________________________________

iş yeri, məşğuliyyət növü, yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer

_____________________________________________________________________________

Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsindən əvvəl həmin istintaq hərəkətində iştirak edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 276.2-ci maddəsinə əsasən protokolda yazılmalı olan qeydlər vermək hüququna malik olmaları izah edilməklə, təhqiqat və ibtidai istintaq məlumatlarının yayılmasına görə Azərbaycan Respublikası CM-nin 300-cü maddəsində nəzərdə tutulan məsuliyyət barədə xəbərdarlıq edildi:

 

İştirak edən şəxslər: 

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı,soyadı

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı,soyadı

 

Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən _______________________________________________________

istifadə edilib–edilməməsi barədə qeyd

            Bundan sonra ____________________________________________________________

                                                tədqiqat üçün nümunələri götürülməsinin xüsusiyyətləri, tətbiq edilən elmi-texniki

_____________________________________________________________________________

üsul və vasitələr, nümunələrin götürülməsi zamanı bütün aşkar olunanlar və s.

_____________________________________________________________________________

Ona görə də _____________________________________________________________

götürülən nümunələrin növü

götürülərək ___________________________________________________________________

qablaşdırılması, möhürlənməsi barədə qeydlər

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ protokola əlavə olundu.

                Tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi aparılarkən _______________________________

texniki vasitələrdən istifadə

_____________________________________________________________________________

olunmaqla əldə edilmiş yazıların dinlənilməsi, baxılması və protokola əlavə olunması haqqında qeyd

Protokol oxundu, _________________________________________________________

əlavə və düzəlişlər barədə qeyd 

________________________________________________________ düzgün tərtib edilmişdir.

 

                                                                                                               

İştirak edən şəxslər:             

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı,soyadı

                                                                                                                        _____________________

                                                                                                imza                                         adı,soyadı

 

Protokolu tərtib etdi:

_________________________________

şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_________________________________                                                          _____________________

imza                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.