Tikinti üçün podrat müqaviləsi

 

 

 

Tikinti üçün podrat müqaviləsi («kontrakt» adlana bilər)
(nümunə)

______________________________________________________________________________________

(tikinti obyektinin adı, tabeçiliyi, tikintinin yeri)

______________________________________________________________________________________

Müqavilə bağlayan tərəflər:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı və tabeçiliyi)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

_______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Sifarişçi adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı və tabeçiliyi)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Podratçı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı və tabeçiliyi)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Subpodratçı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı və tabeçiliyi)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Təchizatçı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, tabeçiliyi və yerləşdiyi yer)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

İşəsalma-sazlama təşkilatı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, tabeçiliyi və yerləşdiyi yer)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Layihə təşkilatı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, tabeçiliyi və yerləşdiyi yer)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

İcra hakimiyyəti adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, tabeçiliyi və yerləşdiyi yer)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Komplektləşdirmə təşkilatı adlanan:

______________________________________________________________________________________

(təşkilatın adı, tabeçiliyi və yerləşdiyi yer)

______________________________________________________________________________ şəxsində

(vəzifəsi, soyadı, a.a.a.)

______________________________________________________ əsasən hərəkət edən və bundan sonra

(sənədin adı)

Bank adlanan:

Bu Müqaviləni aşağıdakılara görə bağladıq:

I. Müqavilənin mövzusu

1.1. Tərəflər __________________________________________________________________ tikintisinin

(obyektin adı)

Müqavilədə nəzərdə tutulan təminatını onun istismara verilməsi və Müqavilədə göstərilmiş vaxtda tam layihə gücünə çatdırılması öhdəliklərini yerinə yetirməyi öz üzərlərinə götürürlər.

1.2. ____________________________________________________________ öz gücü və vəsaiti hesabına

(təşkilatın adı)

 

 

 

_______________________________ gücünə malik

____________________

____________________

(gücü)

(son)

(nəticə)

 

 

 

o cümlədən, ayrı-ayrı mərhələlər (komplekslər) üzrə __________________________________________

(adı)

tikintini yerinə yetirir, ___________________________________________________________________

(layihəni təsdiq edən layihə təşkilatının adı)

______________________________________________________________________________________

tərəfindən təsdiq edilmiş, _________________________________________________________________

(layihə)

layihə-smeta sənədlərinə tam uyğun gələn son inşaat məhsulu olan ______________________________ kəmiyyət və keyfiyyətinin texniki xüsusiyyətlərini təmin edirlər.

II. Müqavilə qiyməti

2.3. Müqavilə üzrə işlərin və xidmətlərin ümumi dəyəri ____________________________ min. manat, o cümlədən: layihələşdirmə işləri üçün _______________________________ min.manat, inşaat işləri üçün _______________________ min.manat, işəsalma-sazlama işləri üçün _________________________ min. manat, ayrı-ayrı mərhələlər üzrə _______________________ min.manat, komplekslər üzrə min. manat.

Razılaşdırılmış qiymət ________________________________________________ müqavilə qiymətidir.

(sabit, açıq)

III. İşlərin yerinə yetirilməsi müddətləri

3.4. Müqavilə üzrə işlərin başlama vaxtı ______________________________________ qurtarma vaxtı _______________________________________________________ Müqaviləyə əsasən, investisiya proseslərinin mərhələləri üzrə işlərin başlanma və qurtarması, avadanlıq, material və digər təchizatların alınma müddətləri müqaviləyə əlavə edilən qrafikdə göstərilir.

IV. Tərəflərin hüquq və vəzifələri

4.5. Sifarişçi:

§                     tikinti aparılacaq sahə üçün müvafiq təşkilatlardan icazə alır;

§                     tikintini su, qaz, buxar, istilik və elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün ____________________ gec olmayaraq icazə alır;

§                     maliyyələşdirmə hesabının açılmasına qədər, Podratçıya özünün ödəmə qabiliyyətini göstərən bank arayışı təqdim edir;

§                     podrat müqaviləsi bağlanandan sonra maliyyələşdirməni 15 gündən gec olmayaraq açır və Müqavilə şərtlərinə görə müqavilə qiymətinin _________________ faizi miqdarında beh pulu, görülən işlərin, göstərilən xidmətlərin və göndərilmiş avadanlıq, konstruksiya və materialların haqqını razılaşdırılmış qiymətlə ödəyir;

§                     layihələşdirmə və mühəndis axtarış işləri üzrə normativ sənədlərə uyğun, layihə tapşırığını və ona əlavə olunmuş əsas məlumatları və materialları ________________ də layihə təşkilatına verir;

(tarix)

§                     layihə alınan gündən sonrakı 45 təqvim günü ərzində layihəni nəzərdən keçirir və müvafiq təşkilatların razılıqlarından sonra, layihə üzrə öz rəylərini və layihənin təsdiqi tarixini layihə təşkilatına yazılı surətdə bildirir;

§                     layihə-smeta sənədlərini razılaşdırmaq üçün ____________________-də(da)

(tarix)

§                     Podratçıya verir;

§                     Podratçının layihə-smeta sənədləri üzrə qeydlərinə 10 gün ərzində baxır və öz qərarını ona bildirir;

§                     _______________________-dən(dan) gec olmayaraq, təsdiq olunmuş investisiya prosesinin qrafikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və layihələndirmə normativlərinin təyin etdiyi sənədlərin tərkibində yerinə yetirilməli olan bütün işin layihə-smeta və işçi sənədlərini Podratçıya verir;

§                     lazım olan hallarda, genişləndirilməli, yenidən qurulmalı, yeni texniki vasitələrlə təmin olunmalı fəaliyyət göstərən müəssisələrin, bina və qurğuların müayinə sənədlərini və tikintidən ötrü ayrılmış sahəni obyektin tikintisi üçün maneçilik törədən bütün əşyalardan təmizlənmiş halda aktla Podratçıya təhvil verir;

§                     tikinti üçün geodezi bölgü əsası yaradır və tikinti-quraşdırma işlərinin başlanmasından ən azı 10 gün qabaq texniki sənədlərin və tikinti sahəsində bərkidilmiş bu əsasın nişanlarını və nöqtələrini, onların naturada yoxlanması ilə birgə aktla Podratçıya verir;

§                     geodezi bölgü əsaslarının inşaat üzrə normativ sənədlərin tələblərinə uyğun gəlməsinə təminat verir;

§                     işləri görmək üçün müvafiq təşkilatların verdikləri icazə sənədlərini Podratçıya verir;

§                     Müqaviləyə əlavə olunan qrafikə uyğun, təchizatı Sifarişçinin üzərinə düşən material və avadanlıqları adbaad göstərməklə Podratçıya verir;

§                     zəruri hallarda Podratçı, Subpodratçı və işəsalma-sazlama təşkilatlarının işçilərini tikinti müddətində yerləşdirmək üçün icarə müqaviləsi üzrə yaşayış yerləri ilə təmin edir;

§                     tikinti meydançasında Podratçını telefon rabitəsi ilə təmin edir və ya bu məqsədlə çəkilmiş xərcləri ödəyir;

§                     tikinti meydançasında səhiyyə yardımı məntəqəsinin yaradılmasını təmin edir və ya bu məqsədlə çəkilən xərcləri ödəyir;

§                     şəhər nəqliyyatı əlaqəsi olmadıqla, Podratçı təşkilatların işçilərinin yaşayış yerindən inşaat meydançasına və geriyə tərəflərin razılaşdırdıqları qrafikə əsasən, avtobuslarda və xüsusi ayrılmış maşınlarda daşınmasını və ya belə xərclərin ödənməsini təmin edir.

4.6. Layihəçi:

§                     sifarişçinin verdiyi əsas məlumatlara və layihə tapşırığına uyğun mühəndis axtarış işləri aparır və layihə-smeta sənədlərini işləyib hazırlayaraq bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə Sifarişçiyə təqdim edir;

§                     layihə hazırlanan vaxtı rayon planlaşdırılması layihələri və sxemlərini, şəhərlərin, qəsəbələrin, kənd yaşayış məntəqələrinin baş planlarını, sənaye zonalarının planlaşdırılması layihələrini, qəbul edilmiş qanunların, layihələndirmə, tikinti və memarlıq üzrə normativ aktların tələblərini nəzərə alır;

§                     sifarişçinin və layihə təşkilatlarının (baş layihəçinin, subpodrat layihə və layihə-axtarış təşkilatlarının), İcra hakimiyyəti orqanlarının, podrat təşkilatlarının (baş podratçının, subpodrat, xüsusiləşdirilmiş tikinti-quraşdırma təşkilatlarının), məhəlli və yerli dövlət nəzarət, hidrometeoroloji və geoloji xidmət orqanlarının və başqa marağı olan təşkilatların iştirakı ilə torpaq, su, meşə qanunvericiliyinə və başqa normativ aktlara uyğun inşaat meydançasının (trassanın) seçilməsi üçün əsaslandırılmış hesablamaları və tövsiyələri verir;

§                     Sifarişçinin və podrat təşkilatların layihə-smeta sənədlərilə əlaqədar qeydlərinə baxır və 30 gün müddətində bu qeydlərlə əlaqədar qərar qəbul edir;

§                     tikinti aparıldığı bütün dövr ərzində, obyekt layihə gücünə çatdırılana qədər və istismara qəbul dövrü müddətində obyektin tikintisinə, görülmüş işlərin layihə həllərinə uyğunluğuna, işlərin təsdiq edilmiş smeta dəyərinə, tikinti-quraşdırma və başqa növ avadanlıqların quraşdırılması işlərinin icrasının keyfiyyətinə və texnologiyasına, tikilən obyektin yerləşdiyi ərazidə yanğın və partlayış təhlükəsizliyinə müəlliflik nəzarətini həyata keçirir;

§                     müəlliflik nəzarətinə əsaslanıb, tikintinin gedişində Sifarişçiyə tikintinin dəyərinin aşağı salınmasına, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına, tikinti müddətinin qısaldılmasına, tikinti-quraşdırma işlərinin icrası texnologiyasının təkmilləşdirilməsinə aid təkliflər vermək ixtiyarına malikdir.

§                     tikintinin gedişatında onun təkmilləşdirilməsi haqqında Sifarişçinin və podrat təşkilatlarının verdiyi təkliflərə baxır və 10 gün müddətində özünün qəbul etdiyi qərar haqqında onlara məlumat verir;

§                     əlavə haqq almadan razılaşdırılmış işlərin görülməsi qrafikinin yerinə yetirilməsini təmin edən müddətdə, Sifarişçinin qeydlərinə əsasən layihə sənədlərinə düzəlişlər edir.

4.7. Memarlıq layihəsi yaratmaq üçün bağlanmış müqavilədə başqa şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa, həmin layihə bir dəfədən artıq istifadə edilə bilməz. 

4.8. Layihə axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında Sifarişçi və Layihəçinin imzaladıqları qəbul aktı, layihə-axtarış işlərinin ödənilməsi üçün əsasdır.

4.9. Bu müqavilənin 4.6. maddəsində göstərilən, layihə-smeta sənədlərinin verilməsi müddətinin pozulmasına görə, Layihəçi Sifarişçiyə hər gecikdirilən gün üçün ______________________________ məbləğində cərimə verir.

4.10. Podratçı:

§                     layihə-smeta sənədlərini sifarişçidən aldıqdan sonra 45 gün ərzində layihəni araşdırıb öz fikrini bildirməlidir. Əgər bu müddətdə Sifarişçiyə özünün irad və təkliflərini bildirməsə layihə-smeta sənədləri razılaşdırılmış hesab olunur;

§                     tikinti norma və qaydalarını gözləməklə, layihə-smeta sənədlərinə tam uyğun gələn obyektin tikilməsini öz gücü və ______________________________________________________________

(sifarişçinin və ya özünün vəsaiti, bank krediti)

hesabına Müqavilədə nəzərdə tutulan vaxtda yerinə yetirir, tikintisi qurtarmış obyekti istismara təhvil verir, onun tam layihə gücünə çıxmasını təmin edir;

§                     tikintini işçi sənədlərlə təmin edir;

§                     öhdəliklərə müvafiq olaraq, qrafik üzrə, müqavilə qiymətləri dəyərində, tikintiyə lazım olan materialları, avadanlıqları, konstruksiyaları, komplektləşdirici məmulatları və inşaat texnikasını inşaat meydançasına gətirir, öz gücü və vəsaiti hesabına onların qəbulunu, boşaldılmasını, anbara yığılmasını və işlərin görülməsi üçün onların buraxılmasını təşkil edir. Podratçı, obyekt istismara verilənə qədər, bu maddədə göstərilən əmlaka mülkiyyət hüququ və əmlakın təsadüfi məhv olması riski hüquqlarını saxlayır;

§                     inşaat meydançasına göndərilən və Sifarişçinin əmlakı olan inşaat materiallarının, maşınların, avadanlıqların boşaldılmasını, akt üzrə qəbulunu, saxlanılmasını, anbara yığılmasını və işlərin görülməsi üçün buraxılmasını yerinə yetirir;

§                     lazım gəldikdə işlərin yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan maşın, avadanlıq, uyğunlaşdırılmış alət və qurğuların təmirini, onlara texniki xidməti yerinə yetirir;

§                     işlərin icrası dövründə, inşaat meydançasında yanğına qarşı tədbirlərin, təhlükəsizlik texnikası və ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin yerinə yetirilməsini təmin edir, inşaat meydançasında işıq qurğularını quraşdırır və meydançanı hasarlayır:

§                     Sifarişçi ilə razılaşdırılmış qaydada texniki və başqa vasitələrlə inşaat meydançasının mühafizəsini təmin edir;

§                     Müqavilə üzrə tikinti işlərinin yerinə yetirilməsi üçün inşaat meydançasında lazım olan müvəqqəti qurğu və kommunikasiyaların tikintisini yerinə yetirir;

§                     Tikintinin gedişi prosesində müntəzəm olaraq inşaat meydançasını inşaat tullantılarından təmizləyir və tikinti işləri tamamlandıqdan sonra isə son təmizləmə işlərini təmin edir;

§                     Bünövrələrin tikintisini, hidroizolyasiya və s. işləri müayinə üçün Sifarişçiyə təqdim edərək, onunla bu haqda akt tərtib edir;

§                     Gizli işlərin müayinə aktlarını və mühüm konstruksiyaların aralıq qəbul aktlarını işçi qəbul komissiyasına verir, işləmək üçün subpodratçılara şərait yaradır;

§                     Subpodrat təşkilatlarla və ya təchizatçılarla bağlanmış Müqavilələr haqqında Sifarişçiyə məlumat verir;

§                     Subpodrat təşkilatların gördüyü işləri, tamamlanmış inşaat obyektinin tərkibində təhvil vermək üçün hazırlayır, bu işlərin təhvilini subpodrat təşkilatların iştirakı ilə aparır və onların gördüyü işlərin dəyərini ödəyir.

§                     Obyektin bu Müqavilədə göstərilmiş istismara verilmə müddətinin pozulmasına görə Sifarişçiyə, hər gecikmə günü üçün ___________________

§                     Cərimə (penya) ödəməlidir.

§                     Sifarişçinin Podratçı və Subpodratçının nümayəndələrinin iştirakı ilə tərtib etdikləri akta əsasən işlərdə və konstruksiyalarda müəyyən olunmuş qüsurların vaxtında aradan qaldırılmadığı təqdirdə Podratçı Sifarişçiyə və ya istismarçı təşkilata, qüsurları ləğv edənə qədər ötən hər gün üçün ________________________ məbləğində cərimə verməlidir.

§                     Görülmüş işlərin dəyərinin ödənilməsi və digər müqavilə öhdəlikləri Sifarişçi tərəfindən vaxtlı-vaxtında yerinə yetirildiyi halda, obyekt Podratçının günahı üzündən Müqavilədə nəzərdə tutulmuş vaxtda istifadəyə verilməzsə, tikintinin başa çatdırılması Podratçının öz vəsaiti hesabına aparılır.

4.11. Subpodratçı: 

§                     Müqaviləyə əlavə olunmuş qrafikdə göstərilən tərkibdə, həcmdə və müddətdə subpodrat işlərini işçi çertyojlara uyğun yerinə yetirməyi öhdəsinə götürür; özünün quraşdırdığı avadanlığı fərdi sınaqdan keçirir; avadanlığın kompleks yoxlanılmasında, qurtarmış binanın, qurğunun, inşa obyektinin, buraxılışa hazırlanmış məhsulun və ya görülən xidmətin işçi komissiyaya təhvil verilməsində iştirak edir, obyektin Müqavilədə göstərilmiş vaxtda istismara verilməsini Podratçı və Sifarişçi ilə birgə təmin edir;

§                     avadanlıqların, materialların Müqaviləyə əlavə olunmuş qrafikdə göstərilən həcmdə və müddətdə təchizatını təmin edir;

§                     Sifarişçi və ya Podratçı tərəfindən ona verilən avadanlıq və materialların qəbulunu və onların saxlanılmasını təmin edir;

§                     öz aldığı materialların boşaldılmasını, qəbulunu təmin edir;

§                     kabel barabanlarının vaxtında qaytarılmasına, onun ünvanına gəlmiş nəqliyyat vasitələrinin vaxtında boşaldılmasına görə Podratçı qarşısında məsuliyyət daşıyır, öz təqsiri üzündən baş vermiş nəqliyyat boşdayanmaları üçün ________________________ cərimə verir.

§                     Sifarişçi və Podratçının inşaat müddəti üçün ona istifadəyə verdikləri istehsalat, sanitar-məişət, yaşayış yerlərinin və başqa xidmətlərin haqqını ödəyir;

§                     tikintinin gedişi prosesində müntəzəm olaraq iş yerlərini artıq materiallardan, tullantılardan təmizləyir və tikinti işləri qurtardıqdan sonra isə son təmizləmə işlərini yerinə yetirir;

§                     subpodrat işlərin yerinə yetirilməsinin Müqavilədə göstərilən müddətinin gecikdirilməsinə görə, işlərin faktiki olaraq başa çatdırılması gününə qədər baş podratçıya, ötən hər gün üçün ___________________________ həcmdə cərimə verir.

4.12. Təchizatçı: 

§                     bu Müqaviləyə əlavə olunmuş qrafikdə göstərilən müddətdə avadanlıqların, materialların, konstruksiya və məmulatların təchizatını təmin edir;

§                     göndərdiyi avadanlığın, materialların, konstruksiya və məmulatların layihə sənədlərindəki təsnifata, dövlət standartlarına, texniki şərtlərə, etalonlara, nümunələrə, həmçinin onların keyfiyyətini təsdiqləyən sertifikatlara, texniki pasportlara və başqa sənədlərə uyğun gəlməsinə təminat verir;

§                     avadanlıq, material, konstruksiya və məmulatların tam komplektləşdirilməməsi və ya aşağı keyfiyyətli olması aşkar edildikdə, Sifarişçinin tələbindən keçən 20 gün ərzində onları komplektləşdirir, keyfiyyətli məhsul və ya avadanlıqla əvəz edir;

§                     avadanlıq, material, konstruksiya və məmulatların təchizatını gecikdirdikdə və ya yarımçıq həyata keçirdikdə, Sifarişçiyə göndərmədiyi məhsul və ya avadanlığın qiymətinin 8,0 faizi qədər cərimə ödəyir;

§                     komplektləşdirilməmiş avadanlığın quraşdırmağa göndərilməsi üçün Sifarişçiyə, həmin avadanlığın qiymətinin 20 faizi qədər cərimə ödəyir;

§                     keyfiyyətinə görə standarta, texniki şərtlərə, pasportlara uyğun gəlməyən məhsulun (materialların, konstruksiyaların, məmulatların) göndərilməsi üçün Sifarişçiyə keyfiyyətsiz məhsulun qiymətinin 20 faizi məbləğində cərimə ödəyir;

§                     avadanlıqların və məhsulların standartlara və texniki şərtlərin tələblərinə cavab vermədiyi şəkildə — tarasız, qablaşdırılmamış və ya paketləşdirilməmiş (bağlanmamış) şəkildə göndərilməsi üçün Sifarişçiyə, belə şəkildə göndərilmiş məhsulların qiymətlərinin 5 faizi miqdarında cərimə ödəyir.

4.13. İşəsalma-sazlama təşkilatları:

§                     bu müqaviləyə əlavə olunmuş qrafikdə göstərilən vaxtda və tərkibdə işəsalma-sazlama işlərini yerinə yetirir;

§                     quraşdırma dövründə Sifarişçinin mütəxəssislərinə işəsalma-sazlama işlərinin yerinə yetirilməsini, texnoloji və ümumzavod avadanlıqlarının və mühəndis sistemlərinin boşuna iş sınağını keçirməyi öyrədir;

§                     Müqavilənin bağlanmasından __________ gün sonra, obyektin normal istismarı üçün lazım olan mütəxəssislərin ixtisası və sayı haqqında hesablamaları və tövsiyələri Sifarişçiyə verir.

§                     Müqavilədə göstərilmiş müddətdə obyektin tam layihə gücünə çatdırılmasını təmin edir;

§                     işəsalma-sazlama işlərinin qrafikdə göstərilmiş müddətlərinin pozulması üçün Sifarişçiyə, hər gecikdirilən gün üçün _________________ cərimə ödəyir;

§                     Sifarişçinin, Podratçının və Subpodratçının iştirakı ilə tərtib edilmiş aktda aşkarlanmış qüsurların aradan qaldırılması vaxtının gecikdirilməsi üçün Sifarişçiyə və ya istismarçı təşkilata hər gecikdirilmiş gün üçün ___________________ cərimə ödəyir.

4.14. İcra hakimiyyəti orqanı:

§                     Tikinti üçün torpaq sahəsi ayrılması haqqında qərarı 10 gün müddətinə Sifarişçiyə verir;

§                     Torpaq sahəsinin ayrılması haqqındakı qərarın dəyişdirilməsi ilə bağlı Müqavilədə iştirak edən tərəflərə vurulan ziyanı ödəyir.

4.15. Bank:

§                     Sifarişçinin tapşırığı ilə kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;

§                     lazım gəldikdə, Müqavilə üzrə tərəflərdən birinin xahişi ilə tikintinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar onun müvəqqəti ehtiyacı üçün kredit verir;

§                     Müqavilə üzrə tərəflərin gördükləri işə, verilən material və avadanlıqlara göstərilən xidmətlərə görə hesablaşma əməliyyatlarını yerinə yetirir;

4.16. Tərəflər arasında yaranan mübahisəli məsələlər, «Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında Qaydalar»a və bu Müqavilədə göstərilmiş müddəalara, habelə qanunvericilik aktlarına əsasən həll edilir.

Xüsusi şərtlər: __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

4.17. Bu Müqavilədəki şərtlər yalnız bütün tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə bilər.

Müqavilə imzalandığı andan qüvvəyə minir.

Müqavilə ________________________ nüsxədə tərtib olunmuşdur.

Tərəflərin ünvanı:

 

 

 

__________________________________________

(adı, atasının adı, soyadı)

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

(təşkilat və vəzifəsi)

__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.