Tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul edilməsi haqda dövlət qəbul komissiyasının aktı

Növ: 

 

 

OBYEKTİN DÖVLƏT QƏBUL  KOMİSSİYASI TƏRƏFİN-

DƏN  İSTİSMARA  QƏBUL EDİLMƏSİ AKTI (forma)

TƏSDİQ EDİLİB

________________________________

________________________________

(müvafiq icra hakimiyyəti orqanının adı, qərarın

(sərəncamın, əmrin) nömrəsi və tarixi möhür)

Tikintisi başa çatmış obyektin istismara qəbul

edilməsi haqda dövlət qəbul komissiyasının

A K T I

«____» _________________  ______ il     ______________________________

(obyektin yerləşdiyi yer)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(müvafiq icra hakimiyyəti orqanının adı)

«____» __________________  ______  il tarixli________ №-li  qərarı (sərən-

camı, əmri )

ilə tə`yin edilmiş və tərkibində dövlət qəbul komissiyasının sədri

___________________________________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

və dövlət qəbul komissiyasının üzvləri:

Sifarişçinin nümayəndəsi_______________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

______________________________________  şəhər (rayon)  icra  hakimiyyəti-

nin, bələdiyənin nümayəndəsi ___________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

__________________________________________________________________

Podratçının nümayəndəsi ______________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

Subpodratçının nümayəndəsi ___________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

  

Layihəçinin nümayəndəsi _______________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

İstismarçının nümayəndəsi______________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

Me`marlıq - tikinti nəzarətinin nümayəndəsi ________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

__________________________________________________________________________________

Ekologiya nəzarətinin nümayəndəsi_______________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

Yanğın təhlükəsizliyi nəzarətinin nümayəndəsi ______________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

Sanitar nəzarətinin nümayəndəsi ________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

___________________________________________________________________

Dövlət Əmək Müfəttişliyinin nümayəndəsi (istehsalat, sosial-məişət və iaşə  tə’yinatlı obyektlər üzrə)_______________________________________________

(vəzifəsi, adı və soyadı)

Digər marağı olan  orqan və təşkilatların (xidmətlərin) nümayəndələri:

a)_________________________________________________________________

(orqan  ya  təşkilatın (xidmətin) adı, nümayəndənin vəzifəsi, adı və soyadı)

b)_________________________________________________________________

v)_________________________________________________________________

q)_________________________________________________________________

tərkibdə olan dövlət qəbul  komissiyası AzDTN 1.6-1 tikinti normalarının tələblərini rəhbər tutaraq müəyyən etdi:

1.Sifarişçi_________________________________________________________və

(sifarişçinin (hüquqi və ya fiziki şəxs) adı, məs’ul şəxsin adı və soyadı)

Podratçı___________________________________________________________

(podratçı təşkilatın adı və ünvanı)

tikintisi başa çatmış __________________________________________________

___________________________________________________________________

(yerləşdiyi yeri göstərməklə obyektin tam  adı)

istismara qəbul edilmək üçün təqdim edirlər.

  

2. Obyektin tikintisi üçün torpaq sahəsi ___________________________________

___________________________________________________________________

(torpaq  ayıran orqanın adı, qərarın tarixi və nömrəsi)

________________________________________________________ ilə ayrılmışdır.

3. Obyektin layihəsi ___________________________________________________

(layihəçinin (hüquqi və ya fiziki şəxs) adı və sifarişin nömrəsi)

tərəfindən işlənilmiş və________________________________________________

(layihəni təsdiq edən (hüquqi və ya fiziki şəxs) təşkilatın

___________________________________________________________________

adı qərarın (sərəncamın, əmrin) tarixi və nömrəsi, məs’ul şəxsin

adı, soyadı, imzası və tarix)

tərəfindən təsdiq edilmişdir.

4. Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə _____________________________

___________________________________________________________________

(icazə  verən orqanın (xidmətin) adı, icazə sənədinin tarixi və nömrəsi)

_______________________________________________________   ilə verilmişdir.

5. Obyektin tikintisi   «______»  _____________________  il tarixdə başlanılmış və

«______»  ___________________________________ il tarixdə başa çatdırılmışdır.

6. Podratçı_________________________________________________________ 

(podratçı təşkilatın adı və ünvanı, inşaat fəaliyyətinə dair aldığı

___________________________________________________________________ 

lisenziyanın tarixi və nömrəsi)

tərəfindən obyektin tikintisində__________________________________________

___________________________________________________________________

(inşaat işlərinin növü)

___________________________________________________________________

yerinə yetirilmiş, subpodratçılar tərəfindən isə aşağıdakı işlər görülmüşdir:

___________________________________________________________________

(subpodratçı təşkilatların adı, ünvanı və onların obyektin

___________________________________________________________________

tikintisində gördükləri tikinti-quraşdırma işlərinin növü)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Dövlət qəbul komissiyasına sifarişçi tərəfindən yaradılan işçi komissiyasının (belə komissiya yaradıldığı halda) “____“ _________________ il tarixli aktı və aşağıdakı sənədlər (AzDTN 1.6-1-in 6.9. bəndinə uyğun) təqdim edilmişdir :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Bu sənədlər hazırki akta mütləq əlavə hesab edilirlər.

8. İstismara qəbul edilmək üçün təqdim olunmuş obyekt aşağıdakı əsas gös-

təricilərə malikdir:

Göstəricinin

Ölçü

Layihə üzrə göstəricilər

Faktiki  göstəricilər

adı

vahidi

Ümumi

son növbənin

ümumi

son növbənin

           
           
           
           
           
           

9. Obyektin tikintisində partlayış və yanğın təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması, təbii tə`sirlərdən mühafizə üzrə tədbirlər:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Fasad, xarici və daxili tamamlama, bəzək və abadlaşdırma işləri:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11. Obyekt cərhədlərinin xaricindəki su, kanalizasiya, istilik, qaz, enerci və rabitə kommunikasiyaları obyektin normal istismarını tə`min edirlər və bu kommunikasiyalar müvafiq istismar təşkilatları (xidmətləri) tərəfindən qəbul olunmuşlar (bu aktın 7 bəndinə bax).

DÖVLƏT QƏBUL  KOMİSSİYASI  QƏRARA   ALIR:

___________________________________________________________________

(obyektin  yerləşdiyi yeri və tam  adını göstərməklə komissiyanın qərarı)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dövlət qəbul komissiyasının sədri                       _____________________________

(imza, möhür, adı və soyadı)

Dövlət qəbul komissiyasının üzvləri:                   _____________________________

(imza, möhür, adı və soyadı)

_____________________________

(imza, möhür, adı və soyadı)

_____________________________

(imza, möhür, adı və soyadı)

 

Tags: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.