ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SİYASƏTİ

TƏSDİQ EDİRƏM
“Şirkətin adı” MMC-nin Direktoru
B.Vəzifəyev___________________
“___” _________________ 20___-c_ il

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SİYASƏTİ

      Şirkətimizin apardığı Ətraf Mühitin Mühafizəsi Siyasəti ətraf mühitə ziyan vurmadan fəaliyyət göstərməyə imkan yaradır.

      “ŞIRKƏTIN ADI” şirkəti aşağıdakılara yönəlmiş Ətraf Mühitin Mühafizəsi Siyasətini keçirəcəyini bəyan edir və öz ohdəçiliyinə götürür ki:

•    Azərbaycan Respublikasının Ətraf Mühitin Mühafizəsilə əlaqəli Qanunvericiliyə və İSO 14001:2004 Beynəlxalq Ekoloji İdarəetmə Standartına və digər tələblərə uyğun iş aparacaq və bu sahədə daim inkişaf edəcək;
•    Şirkətin bu sahədə Siyasət və Prosedurlarını işçilərin və podratçıların nəzərinə çatdlracaq;
•    Hər bir işçi və podratçı prosedurlara, təlimatlara və qüvvədə olan ətraf mühitim mühafizəsilə bağlı qanunvericiliyə riayət edəcək; 
•    Yeni layihələri həyata keçirərkən ətraf mühitə dəyən ziyanı minimuma endirəcək;
•    Enerji resurslarından istifadəni minimuma endirmək üçün su, elektrik enerjisi, kağız və digər ağac məhsullarından məsuliyyətlə və rasional şəkildə istifadə edəcək;
•    Ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə lazımi əmtəə və xidmətləri əldə edəcək;
•    Nəqliyyat vasitələrinin ətraf mühitə göstərdiyi təsiri minimuma endirəcək;
•    “Şirkətin adı”nin fəaliyyətinin ekologiyaya olan təsiri haqqında işçiləri məlumatlandıracaq;
•    Tullantılrın yenidən istifadəsi üçün emalını həyata keçirəcək:
      Bu siyasətin effektivliyini müəyyən etmək üçün idarənin ekologiya ilı bağlı gördüyü işlərin vaxtaşırı auditini və qiymətləndirməsini həyata keçirəcək.
      Ətraf Mühitin Mühafizəsi Siyasəti illik nəzərdən keçirməyə məruz qalacaq və işçi heyətinin və digər maraqlı tərəflərin nəzərinə çatdırılacaq

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.