Vəsatətə baxılması haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

vəsatətə baxılması haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                        ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

kimin tərəfindən hansı vəsatət verilmişdir

_____________________________________________________________________________

vəsatətdə göstərilən xüsusatların əsaslı olub-olmamsını təsdiq edən hallar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

vəsatətin təmin olunması, yaxud tam və ya qismən rədd edilməsinin əsasları

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 121, 220.5, (287)-ci maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

vəsatət verən şəxsin soyadı, adı atasının adı

______________________________ barədə vəsatəti ___________________________ edilsin.

təmin, yaxud tam və ya qismən rədd

2.        Qərarın surəti ______________________________________________ göndərilsin.

vəsatət verən şəxsin adı, soyadı

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                  _____________________

imza                                                         adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.