Zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R
zərər çəkmiş şəxs qismində tanınma haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

_____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

_______________________________________________________________________________________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Həmin cinayət işi üzrə _____________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

_____________________________________________________________ zərər vurulmuşdur.

mənəvi, fiziki və ya maddi

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 87 və 119-cu  maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        ____________________________________________________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

zərər çəkmiş şəxs qismində tanınsın.

2.        Qərar ______________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin soyadı, adı, atasının adı

elan edilməklə, hüquq və vəzifələri izah olunsun.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

 

_____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.