Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınma haqqında

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

____________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

Cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs ____________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

ölməsi ilə əlaqədar onun yaxın qohumu - ____________________________________________

qohumluq dərəcəsi, soyadı, adı, atasının adı

istintaq orqanına müraciət edərək zərər çəkmiş şəxsin hüquq və vəzifələrinin həyata keçirilməsini öz üzərinə götürmək istəyini bildirmiş və zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmasını xahiş etmişdir.

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanımaq üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 87, 106 və 119-cu maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

zərər çəkmiş şəxs ____________________________________ hüquqi varisi qismində tanınsın.

soyadı, adı, atasının adı

2.        Qərar __________________________________ elan edilməklə, hüquq və vəzifələri

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin adı, soyadı

izah olunsun.

3.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

4.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                     adı, soyadı

 

Qərarla ______________________ 20 ____ il tarixdə tanış oldum.                       

 

_______________________________                                                _____________________

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi                                                            imza                                        adı, soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.