Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında qərar

Növ: 

 

Qeydiyyat № _________________

 

Q Ə R A R

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

____________________________________________________________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı

____________________________________________________________________________

___________________ nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib,

 

 

M Ü Ə Y Y Ə N  E T D İ M:

 

_____________________________________________________________________________

cinayət işinin qısa məzmunu

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Həmin cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs ______________________________________

soyadı, adı, atasının adı

ölməsi ilə əlaqədar onun yaxın qohumu _____________________________________________

qohumluq dərəcəsi, soyadı, adı, atasının adı

______________________ 20 ____ il tarixli qərarla zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmışdır.

_____________________________________________________________________________

zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin cinayət prosesində iştirakına xitam verilməsi üçün əsaslar

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 85, 87 və 106.4-cü maddələrini rəhbər tutaraq,

 

Q Ə R A R A  A L D I M:

 

1.        __________________ nömrəli cinayət işi üzrə ______________________________

şəxsin soyadı, adı, atasının adı

cinayət prosesində zərər çəkmiş şəxs _______________________________________________

soyadı, adı, atasının adı

 hüquqi varisi qismində iştirakına xitam verilsin.

2.        Qərar barədə qanunla müəyyən edilmiş maraqlı şəxslərə məlumat verilsin.

3.        Qərarın surəti ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora

göndərilsin.

 

_______________________________

qərar qəbul edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi

_______________________________                                                _____________________

imza                                                     adı, soyadı

 

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.