Vergi Məcəlləsinə ciddi dəyişikliklər gözlənilir

Ramil Gachay's picture

Xatırladaq ki, Məcəlləyə dəyişikliklərə parlamentdə baxılır və onların dəyişməsi ehtimalı da var.

 

Vergi Məcəlləsində sadələşdirilmiş vergiyə təklif olunan dəyişikliklər aşağıdakılardır:

 

218-ci maddə üzrə:

218.1.2-ci maddədən “ticarət və (və ya)” sözləri çıxarılsın;

218.4.1-ci maddədə “mülkiyyətində” sözündən əvvəl “bu Məcəllənin 156-cı maddənin müddəaları nəzərə

alınmaqla,” sözləri əlavə edilsin;

218.5.1-ci maddədə “aksizli” sözündən sonra “və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan” sözləri əlavə edilsin;

218.5.2-ci maddədə “kredit və sığorta təşkilatları” sözləri “kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları” sözləri ilə əvəz edilsin;

aşağıdakı məzmunda 218.5.2-1-ci maddə əlavə edilsin:

“218.5.2-1. Bu Məcəllənin 218.5.2-ci və 218.5.10-cu maddələrinin müddəaları icbari sığorta müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta agentlərinə tətbiq edilmir.”;

218.5.7-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 218.5.8-ci – 218.5.13-cü maddələr əlavə edilsin:

“218.5.8. işçi sayı 5 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər;

218.5.9. topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər;

218.5.10. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər (bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla);

218.5.11. qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş və emal olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) satışını həyata keçirən şəxslər;

218.5.12. xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər;

218.5.13. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.”;
 

219-cu maddə üzrə:

219.7-ci maddədə “5” rəqəmi “10” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

aşağıdakı məzmunda 219.9-cu – 219.11-ci maddələr əlavə edilsin:

“219.9. Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan verginin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi hasilatdakı xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır. Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır.

219.10. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir sadələşdirilmiş vergidən azaddır.

219.11. Qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan şəxslərə ödənilən dividendlər sadələşdirilmiş vergidən azaddır.”;
 

220-ci maddə üzrə:

220.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“220.1. Sadələşdirilmiş vergi (bu Məcəllənin 218.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul olan və 218.1.2-ci maddəsində göstərilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) bu verginin ödəyicilərinin malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən 2 faiz dərəcə ilə hesablanır.”;

220.1-1-ci maddədə “şəxslər” sözü “şəxs” sözü ilə əvəz edilsin;

220.1-1.1-ci, 220.2-ci, 220.3-cü və 220.4-cü maddələr ləğv edilsin;

220.10-cu maddənin cədvəl hissəsinin 1-ci sütununa “aşbaz” sözündən sonra “, iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant),” sözləri və cədvəl hissəsinə aşağıdakı məzmunda 7-ci və 8-ci sətirlər əlavə edilsin:

“Fərdi qaydada bərbər fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 20

Fərdi qaydada dərzi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 10”;
 

221-ci maddə üzrə:

221.6-cı maddədə “218.4-cü maddəsində” sözləri “218.1.3-cü, 218.4-cü və 218.5.2-1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz edilsin;

221.8.10-cu maddədən “çek (nəzarət-kassa aparatı çeki istisna olmaqla),” sözləri çıxarılsın.

 

Vergi Məcəlləsinə aşağıdakı məzmunda 96.5-ci maddə əlavə edilsin:

 

“96.5. Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim edildikdə faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq, iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə isə alqı-satqı müqaviləsinin bağlandığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir. İştirak payları və ya səhmlər nominal qiymətdən yuxarı qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak paylarının və ya səhmlərin təqdim edilməsi zamanı gəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərə alınır.”;

 

98.2.6-cı maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 98.2.7-ci maddə əlavə edilsin:

 

“98.2.7. işəgötürən tərəfindən işçiyə (təhtəlhesab şəxsə) verilmiş təhtəlhesab vəsait müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılmadıqda – həmin vəsaitin məbləği.”;

 

101-ci maddə üzrə:

 

101.1-ci maddənin birinci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

“Bu Məcəllənin 101.1-1-ci maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi aşağıdakı cədvələ uyğun tutulur:”;

 

101.1-ci maddənin 1-ci cədvəldən sonrakı ikinci və üçüncü hissələri ləğv edilsin;

 

aşağıdakı məzmunda 101.1-1-ci – 101.1-6-cı və maddələr əlavə edilsin:

 

“101.1-1. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən vergi 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində aşağıdakı cədvələ uyğun olaraq tutulur:

 

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir

Verginin dərəcəsi

 

8000 manatadək

0 faiz

8000 manatdan çox olduqda

8000 manatdan çox olan məbləğin 14 faizi

 

 

101.1-2. İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən gəlir vergisi hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir.

101.1-3. Fiziki şəxslərin bu Məcəllənin 150.1.1-ci və 150.1.2-ci maddələrinə əsasən ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunan gəlirlərindən vergi bu Məcəllənin 101.1-ci və 101.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulan dərəcələrə uyğun olaraq hesablanır və aidiyyəti üzrə ödənilir. Bu Məcəllənin 150.1.3-cü və 150.1.7-ci maddələri tətbiq edilərkən gəlir vergisi bu Məcəllənin 101.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan verginin dərəcəsi müvafiq olaraq pensiya alan və xidməti göstərən şəxsin gəlirlərinə tətbiq edilməklə hesablanır.

 

101.1-4. Vergi ödəyicisi neft-qaz sahəsində fəaliyyətlə yanaşı digər sahələrdə fəaliyyət göstərdiyi halda müxtəlif vergi dərəcəsi tətbiq edilən fəaliyyət sahələrinə cəlb edilən işçilərin uçotunu ayrılıqda aparır. Belə uçot aparılmadığı halda vergilər bu Məcəllənin 101.1-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanır.

 

101.1-5. Bu Məcəllənin 101.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət sahəsinə bilavasitə cəlb edilməyən və bölüşdürülməsi mümkün olmayan inzibati idarəetmə xərclərinə aid olan mühasibatlıq, audit, hüquq, məsləhət, məlumatların təhlili və emalı işlərinin yerinə yetirilməsi üzrə əməkhaqqı xərclərinə görə gəlir vergisi bu Məcəllənin 101.1-1-ci maddəsinə uyğun olaraq hesablanır.

 

101.1-6. Bu Məcəllənin məqsədləri üçün neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.”;

 

101.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

 

“101.2. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirdən 14 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.”;

 

aşağıdakı məzmunda 101.6-cı maddə əlavə edilsin:

 

“101.6. Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən (bu Məcəllə ilə vergidən azad olunan gəlirlər istisna olmaqla) xərclər çıxılmadan 2 faiz dərəcə ilə vergi tutulur.”;

 

102-ci maddə üzrə:

 

102.1.6-cı maddədə “ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli” sözləri “200 manat” sözləri ilə, “ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli” sözləri “2400 manat” sözləri ilə əvəz edilsin;

 

102.1.8-ci maddədə “pensiya sığortası üzrə işəgötürənin” sözlərindən sonra “sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan hissəsindən” sözləri əlavə edilsin;

 

102.1.17-ci maddədə “və maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının” sözləri “dövlətin adından yaradılan və siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan publik hüquqi şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

 

aşağıdakı məzmunda 102.1.22-1-ci maddə əlavə edilsin:

 

“102.1.22-1. Qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki şəxslərin dividend gəlirləri;”;

 

102.1.23-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 102.1.24-cü – 102.1.29-cu maddələr əlavə edilsin:

 

“102.1.24. Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkar tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan gəlir vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi həcmində azaldılır.

 

Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır;

 

102.1.25.qanuna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir;

 

102.1.26. müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə edilən uduşların 10 manatadək olan hissəsi;

 

102.1.27. vergi ödəyicisinin azı 3 (üç) il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50 faizi;

 

102.1.28. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ödənilən maddi yardım (dəstək);

 

102.1.29. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən zəmanət verilmiş kredit üzrə ödəniş edilməsi hallarında borcalanların borclarının ödənilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlirləri.”;

 

102.2.5-ci maddədə “(ərlərinin)” sözündən sonra “və övladlarının” sözləri əlavə edilsin.

http://marja.az

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.