Təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında Protokol

 

Qeydiyyat № _________________

 

P R O T O K O L
təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi haqqında

 

 

______________________ 20 ____ il                                     ______________________ şəhəri

 

 

Başlandı: saat ______:______ dəq.

Qurtardı: saat ______:______ dəq.

 

_____________________________________________________________________________

dindirmə aparan şəxsin vəzifəsi, rütbəsi, soyadı, adı, atasının adı, istintaq hərəkətinin aparıldığı yer

_____________________________________________________________________________

Azərbaycan Respublikası CPM-in 51, 232-234-cü maddələrinin tələblərinə riayət etməklə təqsirləndirilən şəxsi dindirdim.

Dindirmədə iştirak edən şəxslər _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dindirmə zamanı video və kino çəkilişdən və ya digər yazan texniki vasitələrdən _____________________________________________________________________________

istifadə edilib –edilməməsi barədə qeyd

 

 

DİNDİRİLƏN  ŞƏXS  HAQQINDA  MƏLUMATLAR:

 

1.Soyadı, adı, atasının adı ________________________________________________________

2. Doğulduğu il, ay, gün _________________________________________________________

3. Doğulduğu yer ______________________________________________________________

4. Vətəndaşlığı ________________________________________________________________

5. Ailə vəziyyəti _______________________________________________________________

6. Təhsili _____________________________________________________________________

7. İş yeri, məşğuliyyət növü və vəzifəsi _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Məhkumluğu _______________________________________________________________

                                nə vaxt, hansı məhkəmə tərəfindən, CM-nin hansı maddələri ilə, məhkum olunduğu cəzanın növü və həddi

_______________________________________________________________________

9. Faktiki yaşadığı və qeydiyyatda olduğu yer, telefon nömrəsi __________________________

___________________________________________________________________________

10. Şəxsiyyətini müəyyən edən sənəd ______________________________________________

kim tərəfindən və nə vaxt verilmişdir

11. Dövlət təltifləri, onu səciyyələndirən və iş üçün əhəmiyyəti olan digər məlumatlar: _____________________________________________________________________________

 

Mənə Azərbaycan Respublikası CPM-in 19, 20, 26 və 91-ci maddələrində nəzərdə tutulan hüquqlarım və vəzifələrim izah edildi, ifadəmi ____________________ dilində vermək istəyirəm.

 

 

İmza _____________________

 

Mənə elan edilmiş ittihamın mahiyyəti və mənası mənə aydındır, həmin ittihamda göstərilən cinayət əməlini (əməllərini) törətməkdə özümü təqsirli ________________________

bilib-bilməməsi barədə qeyd

və göstərirəm ki, _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dindirdi:

 

                                                                                                                      _____________________

                                                                                              imza                                        adı,soyadı

 

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.